[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-016
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Etanolün Sıçan Testis Dokusunda Meydana Getirdiği Apoptotik Değişiklikler Üzerine Elettaria Cardamomum'un Etkilerinin Araştırılması
Esra ERDEM1, Dürrin Özlem DABAK2
1Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Ağrı, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Etanol (etil alkol) testis toksini olarak bilinmektedir. Elettaria cardamomum (Cardamom) ise ülkemizde kakule adı ile bilinen bir bitkidir. Cardamom'un anti-inflamatuar ve antioksidan etkileri bulunmaktadır. Bu çalışmada etanol ile oluşturulan testis hasarına karşı Cardamom'un koruyucu etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 21 adet erişkin Wistar Albino tipi erkek sıçan kullanıldı. Sıçanlar 3 eşit gruba ayrıldı. Kontrol grubuna (Grup I); 10 gün boyunca her gün intraperitoneal ( i.p.) yolla 5 ml serum fizyolojik, Etanol grubuna (Grup II); aynı sürede 5 ml serum fizyolojik + etanol (3 g/kg) ve Etanol+Cardamom grubuna (Grup III); aynı süre ve volümdei.p. serum fizyolojik + etanol (3 g/kg) ile birlikte oral olarak Cardamom (500 µL/kg) uygulaması yapıldı. Deney sonunda testis dokuları çıkarılıp rutin histolojik takip işlemleri sonrasında histolojik boyamalar ve TUNEL metodu uygulandı.

Bulgular: Etanol grubu, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında testis dokularında peritübüler vasküler konjesyon, seminifer tübüllerde dejenerasyon, tübül bazal membranında invaginasyonlar ve spermatogenetik seri hücrelerinde lümene dökülmeler gözlendi. Etanol ile birlikte Cardamom uygulanan grupta ise peritübüler vasküler konjesyon, tübül bazal membranin vaginasyonlarında düzelme gözlenmesine rağmen seminifer tübül dejenerasyonu ve spermatogenetik seriye ait hücrelerin lümen içine dökülmelerinde belirgin bir iyileşme görülmedi. TUNEL boyamanın sonucunda Etanol verilen grupta seminifer tübüllerdeki apoptotik hücrelerin belirgin arttığı, Etanol ile birlikte Cardamom verilen grupta ise seminifer tübüllerdeki apoptotik hücrelerin etanol verilen gruba göre azaldığı belirlendi.

Sonuç: Cardamomun etanolün seminifer tübüllerde meydana getirdiği apoptotik hücre artışına karşı koruyucu etkilerinin olduğu gözlenmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]