[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
F?rat T?p Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 044-047
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Katarakt Cerrahisinde Viskoelastik Maddeye Ba?l? Yükselen Göz ?çi Bas?nc?n?n Dü?ürülmesinde Korneal ?nsizyon Bölgesinden Viskoz Ön Kamara Mayisi Bo?alt?lmas?n?n Etkinli?i
Gürsoy ALAGÖZ, ?ahap KÜKNER, Didem SER?N, Serdal ÇELEB?, Ahmet YALÇIN
Bolu Üniversitesi Abant ?zzet Baysal T?p Fakültesi, Göz Hastal?klar? Anabilim Dal?, BOLU
Anahtar Kelimeler: Fakoemülsifikasyon, Viskoelastik madde, Göz içi bas?nc?, Phacoemulsification, Viscoelastic substance, Intraocular pressure
Özet
Amaç: Fakoemülsifikasyon cerrahisi uygulanan ve cerrahi sonras? erken dönem de viskoelastik maddeye ba?l? G?B art??? olan olgularda, korneal kesinin arka duda??na bas?nç uygulayarak ön kamara içeri?ini bo?altman?n G?B'n? dü?ürmede ve semptomlar? düzeltmede ki etkinli?ini ara?t?rd?k.

Gereç ve Yöntem: Fakoemülsifikasyon sonras? 4. saatte viskoelastik maddeye ba?l? G?B 25 mmHg ve üzerinde olan ve artm?? G?B'na ba?l? ?ikâyeti bulunan 50 hasta çal??maya al?nd?. Biyomikroskop yard?m? ile korneal tünel kesisi arka duda??na kontrollü bir ?ekilde bas?nç uygulan?p ön kamara içeri?inin yara yerinden d??ar? ç?kmas? sa?land?.Tüm olgular?n cerrahiden bir gün önce, cerrahi sonras? 6. saatte, i?lemden sonra 15. dakika ve cerrahiden sonra 1., 3. ve 7. gün görme düzeyleri, G?B ölçümleri, korneal ödem ve a?r? derecelendirilmeleri yap?ld?.

Bulgular: Hastalar?n ameliyat öncesi 1.gün G?B'lar? ortalama 17,2±2,5 mmHg iken ameliyat sonras? 6. saatte 32,42±5,3 mmHg olarak tespit edildi. Ön kamara mayisinin bo?alt?lmas?ndan 15.dakika sonra ortalama G?B 8.50± 3,2 mmHg olarak ölçüldü. Cerrahi sonras? 1. gün 16,27±2,5 mmHg, 3. gün 16,20±1,8 mmHg, 7. gün 16,45±2,3 mmHg olarak tespit edildi. Olgular?n G?B'lar? cerrahi sonras? 6. saatte cerrahi öncesi 1. günkü de?erlerden ve i?lem öncesi de?erler de i?lem sonras?ndan anlaml? derecede yüksek olarak bulundu. Kesi yerinden ön kamara içeri?inin bo?alt?lmas?n?n katarakt cerrahisi sonras? erken dönem G?B yükselmesi ve artan G?B'n?n sebep oldu?u korneal ödem, görme azl??? ve göz a?r?s?n? ortadan kald?rmada h?zl?, güvenilir, etkin ve ucuz bir yöntem oldu?u görü?ündeyiz. ©2007, F?rat Üniversitesi, T?p Fakültesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Katarakt cerrahisi s?ras?nda viskoelastik maddeler (VEM) ön kamaran?n bütünlü?ünü sa?lamak, endoteli ve dokular? aletlerden, implantlardan, fakoemülsifikasyon s?ras?nda olu?an vibrasyondan korumak, gerekli hallerde gerekli dokular?n yer de?i?tirmesini sa?lamak, cerrahi saha olu?turmak ve göz içi lensinin (G?L) yerle?tirilmesini kolayla?t?rmak gibi pek çok amaçla yayg?n olarak kullan?lmaktad?r.

  VEM'lerin en önemli yan etkisi cerrahi sonras? erken dönemde göz içi bas?nc? art??? yapmalar?d?r 1,2. Bu art?? genellikle geçici olup 4–6 saatte en yüksek de?ere ula??r ve 24 saatte normale döner 1,2. Bu geçici G?B art??? aterosklerotik ve glokomlu olgularda glokomatöz hasarda artma, iskemik optik nöropati ve santral retinal ven t?kanmas? gibi patolojilere neden olabilir.3,4 Bu durum korneal ödem ve yara yeri iyile?mesinin gecikmesi gibi olumsuzluklara da yol açabilir 5,6.

  Çal??mam?zda fakoemülsifikasyon ile katarakt cerrahisi uygulanan ve cerrahi sonras? erken dönem G?B art??? tespit etti?imiz olgularda G?B'n? korneal kesinin arka duda??na bask? uygulay?p ön kamara içeri?ini bo?altarak dü?ürdük. Uygulanan bu i?lemin G?B'n? dü?ürmede ve artm?? G?B'n?n neden oldu?u göz a?r?s?, görme azl??? ve korneal ödem gibi istenmeyen etkileri ortadan kald?rmadaki etkinli?ini tespit etmeyi amaçlad?k.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Abant ?zzet Baysal Üniversitesi ?zzet Baysal T?p Fakültesi Göz Hastal?klar? A.D.'nda Ocak 2004 – Temmuz 2005 tarihleri aras?nda fakoemülsifikasyon ile katarakt cerrahisi uygulanan, cerrahi öncesi G?B normal s?n?rlarda iken cerrahi sonras? erken dönemde G?B'? 25 mmHg'nin üstünde olan ve ön kamara içeri?inin bo?alt?lmas?na r?za gösteren 50 hasta çal??ma kapsam?na al?nd?.

  Katarakt cerrahisi topikal anestezi alt?nda uyguland?. Korneaya 2 adet parasentez giri?i ve 1 adet 3.2 mm'lik tünel kesisi yap?ld?. Ön kamara %2'lik sodium hiyalurinat ile dolduruldu. Kapsüloreksis, hidrodiseksiyon ve hidrodelineasyonu takiben fakoemülsifikasyon gerçekle?tirildi. ?rrigasyon/aspirasyon sonras?nda ayn? VEM ile ön kamara ve kapsül cebi doldurulup katlanabilir hidrofilik akrilik G?L kapsül içine yerle?tirildi. VEM bakiyesi irrigasyon / aspirasyon kanülü ile temizlendi. Tüm ameliyatlarda ayn? viskoelastik kullan?ld?. Tüm olgular?n korneal kesileri bir adet 10-0 naylon sütür ile kapat?ld? ve kesi kenarlar?na hidrasyon uyguland?. Ameliyatlar subkonjonktival gentamisin ve deksametazon fosfat verilerek sonland?r?ld?.

  Olgular?n G?B'lar? non-kontakt tonometre ile ölçüldü. Ölçümler üçer defa yap?l?p ortalamalar? al?nd?. Görme keskinlikleri Snellen e?eli kullan?larak ölçüldü ve logMAR e?de?erine dönü?türüldü. Korneal ödem biyomikroskopik muayene ile 0 ile 3 aras?nda derecelendirildi. 0: Korneada ödemi olmayan olgular, 1+: Korneada ödemi olup iris detaylar? seçilebilenler, 2+: Korneada ödemi olup pupil s?n?rlar? seçilebilen ancak iris detaylar? seçilemeyenler, 3+: korneal ödemi olup pupil s?n?rlar? seçilemeyenler olarak s?n?fland?r?ld?.

  Hastalara göz a?r?lar? olup olmad??? soruldu. A?r? 0 ile 3 aras?nda derecelendirildi; 0: a?r?s? olmayanlar, 1: hafif a?r?s? olanlar, 2: orta ?iddette a?r?s? olanlar ve 3: ?iddetli a?r?s? olanlar olarak kay?t edildi.

  Postoperatif 6. saatte G?B 25mmHg ve üzerinde olan olgulara korneal ödem derecelendirilmesi yap?ld? ve göz a?r?s? sorguland?. Bu olgulara yap?lacak i?lem anlat?ld? ve i?lemi kabul eden 50 hasta çal??ma kapsam?na al?nd?. ??lem öncesi % 0,5 proparakain ve % 5'lik povidone-iodin damlat?ld?. Biyomikroskop yard?m? ile steril bir penset kullanarak korneal tünel arka duda??na kontrollü bir ?ekilde bas?nç uyguland?. Kontrollü bas?nçla bir miktar ön kamara içeri?inin yara yerinden d??ar? ç?kmas? sa?land?. ??lemden sonra tüm olgulara % 5'lik povidone-iodin ve topikal antibiyotik damlat?ld?. Çal??ma kapsam?na al?nan hiçbir olguya cerrahi öncesi ve cerrahi sonras? G?B dü?ürücü ilaç uygulanmad?.

  Çal??ma kapsam?ndaki tüm olgular?n cerrahiden bir gün önce ve cerrahi sonras? 6. saatte, i?lemden sonra 15. dakika ve cerrahiden sonra 1., 3. ve 7. gün görme düzeyleri, G?B ölçümleri, korneal ödem ve a?r? derecelendirilmeleri yap?ld?.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Hastalar?n 27'si kad?n, 23'ü erkekti. Ya? ortalamas? 57,3±12,2 y?l (38–83) idi. Ameliyat edilen gözlerin 27'si sa?, 23'ü sol gözdü.

  Olgular?n preoperatif düzeltilmi? görme keskinli?i ortalama O,86±0,35 idi. Postoperatif 6.saat 0,79±0,38, i?lem sonras? 15. dakika 0.60±0.36, 1.gün 0,45±0,32, 3. gün 0,45±0,3, 7. gün 0,37±0,32 olarak tespit edildi (Tablo 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Olgular?n G?B ve GK de?i?im tablosu

  Hastalar?n ameliyat öncesi 1.gün G?B'lar? ortalama 17,2±2,5 mmHg iken ameliyat sonras? 6. saatte 32,42±5,3 mmHg olarak tespit edildi. Korneal kesiden viskoz ön kamara mayisinin bo?alt?lmas?ndan 15.dakika sonra ortalama G?B 8.50± 3,2 mmHg olarak ölçüldü. G?B'lar? cerrahi sonras? 1. gün 16,27±2,5 mmHg, 3. gün 16,20±1,8 mmHg, 7. gün 16,45±2,3 mmHg olarak tespit edildi. Olgular?n G?B'lar? cerrahi sonras? 6. saatte cerrahi öncesi 1. günkü de?erlerden anlaml? derecede yüksek olarak bulunurken, i?lem öncesi de?erler de i?lem sonras?ndan anlaml? derecede yüksekti (p<0.05). Cerrahi öncesi ve i?lem sonras? tüm G?B ölçümleri istatistiksel olarak benzerdi (p>0.05) (Tablo 1).

  Cerrahi öncesi hiçbir olguda korneal ödem mevcut de?ilken cerrahi sonras? 6. saatte 25 olguda 1+, 15 olguda 2+, 3 olguda ise 3 + korneal ödem tespit edildi. ??lem sonras? 15. dakikada 13 olguda 1+, 5 olguda ise 2+ korneal ödem varken hiçbir olguda 3+ ödem görülmedi. Cerrahi sonras? 1. gün 5 olguda 1+ korneal ödem tespit edilirken, 3. ve 7. gün hiçbir olguda ödem tespit edilmedi (Tablo 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Olgular?n korneal ödem derecelendirmesi

  Çal??ma kapsam?na ald???m?z 50 olgunun hiçbirinde cerrahi öncesi göz a?r?s? mevcut de?ilken cerrahi sonras? 6. saate 12 olguda hafif, 22'sinde orta ve 3 olguda ?iddetli göz a?r?s? mevcuttu. ??lem sonras? 15. dakikada 5 olguda hafif ?iddette a?r? tespit edildi. Cerrahi sonras? 1., 3. ve 7. gün hiçbir olguda göz a?r?s? mevcut de?ildi (Tablo 3).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Olgular?n göz a?r?s? skorlamas?

  Hastalar?n ortalama 4 ayl?k takip süresince hiçbirinde i?lemle ili?kilendirilebilecek bir komplikasyonla kar??la??lmad?.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Ba?ta katarakt cerrahisi olmak üzere hemen tüm göz içi müdahalelerde VEM'ler ön kamaran?n bütünlü?ünü sa?lamak, darbeleri emmek (aletlerden, implantlardan, fakoemülsifikasyon s?ras?nda olu?an vibrasyondan), kornea endotelinin yüzeyini örterek korumak, cerrahi saha olu?turmak veya yap?lar?n yer de?i?tirmesini sa?lamak, cerrahinin daha güvenli ve rahat bir ortamda geçmesine yard?mc? olmak amac?yla s?kl?kla kullan?lmaktad?r.

  Bu maddeler yararlar?n?n yan? s?ra yüksek moleküler a??rl??? ve viskoziteleri nedeniyle postoperatif erken dönemde trabeküler d??a ak?m? engelledi?i için cerrahi sonras? G?B'?nda belirgin art??a neden olabilmektedirler 2,7-9.

  En yayg?n kullan?lan VEM'lerden biri de sodyum iyalurinatt?r. Sodyum hiyalurinat omurgal? organizmalar?n hemen hemen tüm ba? doku matrikslerinde bulunan lineer, dals?z, düzensiz sarmal yap?ya sahip büyük bir polisakkarit moleküldür. Hücrenin plazma zar? taraf?ndan sentezlenir. Bu madde antijenik, inflamatuar, pirojen, ve toksik olmad??? için güvenlidir.

  VEM'ler her ne kadar temizlenmeye çal???lsa da bu her zaman mümkün olamamaktad?r. Komplikasyonsuz katarakt cerrahisi uygulanan 40 olguluk bir çal??mada, cerrahi sonras? ön kamaraya verilmi? olan VEM tamamen ç?kar?lmaya çal???lmas?na ra?men 28 olguda cerrahiden sonra 1.saatte G?B'lar? 30mmHg'nin üzerinde tespit edilmi?tir 10. Katarakt cerrahisi sonras? VEM'ye ba?l? G?B art??? ilk 4-6 saatte tepe de?ere ula?makta ve 24-48 saat içinde kabul edilebilir de?erlere inmektedir 1,2-7

  Cerrahi sonras? erken dönemde VEM'e ba?l? artan G?B, hastalarda ?iddetli göz a?r?s?na sebep olabilmektedir. Ayn? zamanda artm?? G?B'na ba?l? korneal ödem de izlenebilmektedir 5,6. Korneal ödem, sebep oldu?u görme azl??? ve bulan?kl??? ile cerrahi sonras? görmesinde düzelme bekleyen hastalar? olumsuz yönde etkilemektedir. Aterosklerotik ve glokomlu olgularda G?B'n?n artmas? glokomatöz hasarda artma, iskemik optik nöropati ve santral retinal ven t?kanmas? gibi patolojilere neden olabilir 3,4.

  G?B'n?n yükselmesini engellemek için katarakt cerrahisinden önce veya cerrahiden hemen sonra kullan?lan antiglokomatöz ilaçlar G?B'n?n yükselmesini önlemede etkili olmaktad?r 11,12. Bununla beraber postoperatif tüm hastalarda G?B artmad??? için, profilaksi rutin olarak yap?lmamaktad?r.

  Belirtilen yöntem ile ön kamaradan VEM bo?altman?n G?B'n? hemen i?lem sonras? normal düzeylere indirdi?ini tespit ettik. Postoperatif korneal ödem ve göz a?r?s?ndaki dramatik düzelme, görme keskinli?inin artmas?, G?B'?n?n azalmas? ve ek bir maliyet gerektirmemesi bu i?lemin avantajlar? olarak say?labilir. Artan G?B'na ba?l? olu?an korneal ödemin uygulanan i?lem ile belirgin azald???n?, hastalar?n bulan?k görme ?ikâyetlerinin anlaml? derecede düzeldi?ini tespit ettik. Dört ayl?k takipte hiçbir hastada yara yeri s?z?nt?s?, üveit, endoftalmi gibi herhangi bir komplikasyon olmad?.

  Kesi yerinden ön kamara içeri?inin bo?alt?lmas?n?n katarakt cerrahisi sonras? erken dönem G?B yükselmesi ve artan G?B'n?n sebep oldu?u korneal ödem, görme azl??? ve göz a?r?s?n? ortadan kald?rmada h?zl?, güvenilir, etkin ve ucuz bir yöntem oldu?u görü?ündeyiz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Holzer MP, Tetz MR, Auffarth GU, Welt R, Volcker HE. Effect of Healon5 and 4 other viscoelastic substances on intraocular pressure and endothelium after cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2001; 27: 213-218.

  2) Çekiç O, Batman C. Fakoemülsifikasyonda kullan?lan viskoelastik maddelerin erken dönem göz içi bas?nc?na etkisi. T Oft Gaz 1998; 7: 184-187.

  3) Jacobi PC, Engels B, Dietlein TS, Krieglstein GK. Effect of trabecular aspiration on early intraocular pressure rise after cataract surgery. J Cataract Refract Surg 1997; 23: 923-929.

  4) Hayreh SS. Anterior ischemic optic neuropathy. IV. Occurrence after cataract extraction. Arch Ophthalmol 1980; 98: 1410-1416.

  5) Pekgür N, Eltutar K, Çelebi G. Viskoelastik maddelerin göz içi bas?nc?na etkileri. T Oft Gaz 1992; 22: 570-573.

  6) S?nav S. ?ntraoküler lens cerrahisi ile birlikteki göz içi bas?nç sorunlar? II: pupil blo?u d?º nedenler. T Oft Gaz 1991; 21: 275-

  7) Anmarkrud N, Bergaust B, Bulie T. The effect of Healon and timolol on early postoperative intraocular pressure after extracapsular cataract extraction with implantation of a posterior chamber lens. Acta Ophthalmol (Copenh) 1992; 70: 96-100.

  8) Tanaka T, Inoue H, Kudo S, Ogawa T. Relationship between postoperative intraocular pressure elevation and residual sodium hyaluronate following phacoemulsification and aspiration. J Cataract Refract Surg 1997; 23: 284-288.

  9) Schipper I, Lechner A, Senn P. Intraocular pressure after phacoemulsification and implantation of silicone plate haptic intraocular lenses without viscoelastics. Klin Monatsbl Augenheilkd 2000; 216: 96-98.

  10) Rainer G, Menapace R, Schmid KE, et al. Natural course of intraocular pressure after cataract surgery with sodium chondroitin sulfate 4%-sodium hyaluronate 3% (Viscoat). Ophthalmology 2005; 112: 1714-1718.

  11) Rainer G, Menapace R, Findl O, Petternel V, Kiss B, Georgopoulos M. Intraindividual comparison of the effects of a fixed dorzolamide-timolol combination and latanoprost on intraocular pressure after small incision cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2001; 27: 706-710.

  12) Ermis SS, Ozturk F, Inan UU. Comparing the effects of travoprost and brinzolamide on intraocular pressure after phacoemulsification. Eye 2005; 19: 303-307.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]