[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 4, Sayfa(lar) 239-242
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Dağcılarda Yüksek Rakıma Maruz Kalmanın Bazı Serum Akut Faz Proteinleri Üzerine Etkisi
Abdulkadir YILDIRIM1, Yaşar Nuri ŞAHİN1, Hamdullah TURHAN1, İlhan ŞEN2, İbrahim KAPLAN1
1Atatürk Ünniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, ERZURUM
2Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, ERZURUM
Anahtar Kelimeler: Akut-Faz Proteinleri, Yüksek-rakım, Dağcılık, Acute-Phase Proteins, High-altitude, Mountaineering
Özet
Amaç: Yüksek rakıma maruz kalma, akut dağ hastalığı, inflamatuar ve sindirim sistemi hastalıkları gibi çeşitli klinik durumlarla sıklıkla ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı düşük rakımda yaşayan dağcılarda yüksek rakıma maruz kalmanın bazı serum akut faz proteinleri üzerine olan etkilerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Erzurum Palandöken dağında 2600 m de kamp yapan 33 sağlıklı gönüllü (ortalama yaşları 26±8 yıl; ağırlıkları 70±13 kg) üzerinde yürütüldü. Kampın 1. ve 7. günlerinde açlık venöz kan örnekleri alındı. Serum C-reaktif protein, seruloplazmin, transferrin, prealbumin, α1-antitripsin ve lipoprotein (a) düzeyleri nefelometrik metotla ölçüldü.

Bulgular: Bazal değerlerle karşılaştırıldığında 7. gün serum örneklerinde ölçülen α1-antitripsin ve seruloplazmin düzeyleri anlamlı şekilde daha yüksek (p<0.001), lipoprotein (a) ve prealbumin düzeyleri daha düşüktü (p<0.001). C-reaktif protein konsantrasyonları 1. gün değerlerine göre 7. günde daha yüksekti fakat bu artış istatistiksel açıdan anlamsızdı. Transferrin düzeylerinde anlamlı bir farklılık gözlenmedi.

Sonuç: Dağcılarda yüksek rakımda bazı akut faz proteinlerinin serum konsantrasyonları değişmektedir. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Akut faz cevabı, stres veya bir travmanın olumsuz etkilerinden organizmayı korumak için oluşturulan bir dizi reaksiyon olarak ifade edilmiştir1. Bu reaksiyonlar esnasında akut faz proteinleri (AFP) olarak adlandırılan bir grup proteinin, sentez ya da yıkım hızlarının artması veya azalmasına bağlı olarak plazma konsantrasyonları anlamlı düzeyde değişmektedir. Bazı sitokinlerin (interlökin-1, -6 ve -8 ve tümör nekroz faktör- α gibi) aracılık ettiği inflamatuar süreçte, plazma konsantrasyonları artan proteinler “pozitif akut faz proteinleri” [C-reaktif protein (CRP), seruloplazmin, α1-antitripsin (AAT) gibi], plazma düzeyleri azalanlar ise “negatif akut faz proteinleri” (transferin, prealbumin gibi) olarak ifade edilmektedir2-4.

  Yüksek rakıma tırmanmanın patolojik sonuçları (akut dağ hastalığı, pulmoner ödem ve sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi) iyi tanımlanmış olmasına karşın biyokimyasal değişikliklerle ilişkisi daha az bilinmektedir. Akut bakteriyel enfeksiyonlar, inflamatuar hastalıklar, travma, cerrahi operasyonlar ve malign hastalıklar gibi çeşitli klinik durumlarda akut faz proteinlerinin serum konsantrasyonlarının değiştiğinin bilinmesine rağmen4-6, bu proteinler üzerine yüksek rakımın akut etkilerinin olup olmadığı açık değildir. Bu çalışmanın amacı, sürekli olarak düşük rakımda (800 m altında) yaşayan amatör dağcılarda orta yükseklikteki bir rakımda soğuk çevre şartlarına maruz kalmanın bazı serum akut faz proteinleri üzerine herhangi bir etkisinin olup olmadığını araştırmaktı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Bu çalışma, Ocak ayında Erzurum Palandöken dağında 2600 m’de kamp yapan sağlıklı 33 amatör dağcı üzerinde yürütüldü. Kamp, tırmanma gibi yorucu bir fiziksel egzersizden ziyade soğuk çevre şartlarında barınma ve dağcılıkla ilgili bazı pratik uygulamaların yapıldığı 1. kademe dağcılık eğitimini amaçlıyordu. Kamp boyunca sporcular soğuk çevre şartlarına adaptasyon eğitimi maksadıyla geceleri de kamp çadırlarında uyumuşlardı. Çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen dağcılar dahil edildi. Ateş, öksürük, burun akıntısı gibi enfeksiyon belirtileri olan kişiler çalışma dışı tutuldu. Sporcuların yaş ortalamaları 26±8 yıl ve ağırlıkları 70±13 kg idi (değerler ortalama ± SD). Kampın 1. ve 7. günlerinde biyokimya tüplerine açlık venöz kan örnekleri alındı. Kanlar tamamen pıhtılaştıktan sonra 3500 rpm’de 5 dk antrifüj edilerek serum kısımları ayrıldı ve analiz edilinceye kadar -80 º C’de saklandı.

  Serum CRP, seruloplazmin, transferrin, prealbumin, AAT ve lipoprotein (a) [Lp(a)] düzeyleri nefelometrik metotla ölçüldü (Beckman Coulter, Image Immunochemistry System, U.S.A).

  İstatistiksel analiz
  İstatistiksel analizler, SPSS 11.5 istatistik bilgisayar programı kullanılarak yapıldı (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Tüm verilerin ortalama ve standart sapmaları (SD) hesaplandı. Kampın başlangıcında ölçülen parametrelerle 7. gün değerleri arasındaki farkların analizi için Paired-Samples t testi kullanıldı. p < 0.05 değerleri anlamlı kabul edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Sporculardan alınan 7. gün serum örneklerinde, 1. gün değerleriyle karşılaştırıldığında AAT ve serulopazmin düzeyleri istatistiksel açıdan anlamlı şekilde daha yüksek (p<0.001, her ikisi için, şekil 1A ve B), prealbumin ve Lp(a) düzeyleri ise daha düşük bulundu (p<0.001, her ikisi için, şekil 2A ve B). CRP düzeyleri 7. gün serum örneklerinde başlangıç değerlerine göre daha yüksekti fakat bu artış istatistiksel açıdan anlamlı değildi (p>0.05, şekil 3A). Serum transferrin düzeylerinde ise 1. gün değerleriyle 7. gün değerleri arasında herhangi bir farklılık gözlenmedi (p>0.05, şekil 3B).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Çalışma grubunda 1. ve 7. günlerde alınan serum örneklerinde ölçülen α1-antitripsin (AAT) ve seruloplazmin (Cp) düzeyleri. Biyokimyasal veriler ortalama ± standart sapmadır.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Çalışma grubunda 1. ve 7. günlerde alınan serum örneklerinde ölçülen lipoprotein (a) [Lp(a)]ve prealbumin (Pa) düzeyleri. Biyokimyasal veriler ortalama ± standart sapmadır.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: Çalışma grubunda 1. ve 7. günlerde alınan serum örneklerinde ölçülen C-reaktif protein (CRP) ve transferrin (Trf) düzeyleri. Biyokimyasal veriler ortalama ± standart sapmadır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Akut faz proteinleri karaciğerde sentezlenen plazma proteinleridir. Onların kan konsantrasyonları çeşitli klinik durumlara cevap olarak değişmektedir. İnfeksiyonlar, travma, inflamatuar, immunolojik ve malign hastalıklarda AFP’lerin plazma konsantrasyonları belirgin şekilde değişirken, yorucu bir egzersiz, psikolojik stres ve bazı psikiyatrik ve kardiyak hastalıklarda orta derecede ya da hafif bir değişiklikler gözlenmektedir7. Lokal ya da sistemik bir rahatsızlığa cevapta, CRP, serulopalzmin, AAT gibi bazı AFP’lerinin plazma düzeyleri artarken, aksine prealbumin, transferrin gibi negatif akut faz proteinlerinin konsantrasyonları düşmektedir8. Yüksek rakıma maruz kalmanın patofizyolojik etkilerini araştıran bir çok çalışmaya rağmen, insanlarda yüksek rakım stresine karşı AFP’lerin değişimini değerlendiren çok az veri mevcuttur. Bu çalışmada biz, düşük rakımda yaşayan amatör dağcılarda orta yükseklikteki bir rakımda soğuk çevre şartlarına maruz kalmanın bazı serum akut faz proteinleri üzerindeki muhtemel etkilerini araştırdık.

  Imoberdorf ve ark.9 yüksek rakımda (4559 m) sağlıklı kişilerde albumin ve fibrinojen sentezi üzerine fiziksel egzersiz ve hipobarik hipoksinin etkilerini araştırmıştır. Bu araştırıcılar, albumin ve fibrinojen sentezindeki artışın daha çok fiziksel egzersizden kaynaklandığını, bu artış üzerine yüksek rakımın daha az etili olduğunu ifade etmiştir9. Bununla birlikte, söz konusu çalışmada CRP, seruloplazmin, α1-antitripsin, prealbu-min ve transferrinin kan konsantrasyonlarındaki değişiklikler araştırılmamıştır9.

  Başka bir çalışmada, Kleessen ve ark.5 yüksek rakımla barsak mikroflorası ve inflamasyonun hassas bir göstergesi olan serum CRP düzeylerindeki değişiklikleri araştırmıştır. Onlar, başlangıç değerleriyle karşılaştırıldığında çok yüksek rakımda, özellikle 5000 metrenin üzerinde, serum CRP düzeylerinin arttığını çalışmalarında ifade etmiştir5. Bununla birlikte, bizim çalışmamızda başlangıç değerleriyle karşılaştırıldığında 7. gün serum CRP düzeyleri daha yüksekti fakat bu artış istatistiksel açıdan anlamlı değildi. Bu orta düzeydeki bir rakımın etkisi olabilir. Bunlara ilave olarak, daha önce yapılmış başka bir çalışmada ise yüksek rakımın CRP düzeylerini etkilemediği ifade edilmiştir10.

  İnsan plazmasında en bol bulunan serin proteaz inhibitörü olan AAT, kan koagülasyonu, kompleman aktivasyonu, programlanmış hücre ölümü ve gelişiminin kontrolü dahil geniş bir aktivite alanına sahiptir. AAT, primer olarak karaciğerde sentez edilmekle birlikte11,12, akciğer alveol epitelinde13, monositlerde14, barsak epitelinde15 ve nöronal hücrelerde16 sentezlenebilmektedir.

  Pozitif akut faz reaktanı olan AAT’nin dolaşımdaki düzeyleri inflamasyon sürecinde yaklaşık üç kat kadar bir artış gösterebilir17. Bunlara ilave olarak, serum AAT düzeyleri non-inflamatuar durumlardan da etkilenebilmektedir18. Seruloplazmin, karaciğerde sentezlenen bakır bağlayıcı proteindir ve primer fizyolojik fonksiyonu plazma redoks reaksiyonlarıyla ilgilidir. Ferroksidaz aktivitesi gösteren seruloplazmin, Fe+2’nin Fe+3’e oksidasyonunu sağlayarak demirin transferrine girmesini sağlar, toksik demir ürünlerinin oluşmasını önleyerek antioksidan işlev görür3,19.

  Literatürden araştırdığımız kadarıyla dağcılık sporuyla uğraşanlarda serum AAT ve seruloplazmin konsantrasyonları üzerine yüksek rakımın etkisini araştıran bir çalışmaya rastlayamadık. Mevcut çalışma, orta derecede yüksek rakımda soğuk çevre şartlarına maruz kalmanın artmış serum AAT ve seruloplazmin düzeyleriyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Yüksek rakım, azalmış parsiyel oksijen basıncından başka aşırı soğuk, daha fazla fiziksel efor harcama ve mental stres gibi diğer faktörlerin de etkili olduğu bir multistres ortamdır20. Bu stres faktörlerinin her biri AAT ve seruloplazmin gibi serum AFP’lerinin sentezini etkileyebilir.

  Bir negatif akut faz reaktanı olan prealbuminin serum düzeyleri, inflamasyon, malign hastalıklar, siroz, çinko eksikliği, protein kaybettiren enteropatiler ve protein malnütrisyonu durumlarında azalmaktadır21. Mevcut çalışmanın sonuçları, orta derecede bir rakımdaki soğuk çevre şartlarının da serum prealbumin düzeyini azalttığını göstermektedir. Yaptığımız literatür taramalarında yüksek rakım - prealbumin ilişkisini araştıran yıllar önce yapılmış sadece bir çalışma bulabildik. Söz konusu çalışmada, Surks ve ark.22 yüksek rakımda ilk 2 haftalık süreçte prealbumin düzeylerinde anlamlı bir azalma, total protein, troksin bağlayıcı globulin ve seruloplazmin düzeylerinde ise bir artışın olduğunu ifade etmişler ki bu da kısmen bizim sonuçlarımızla uyumludur. Bu çalışmada biz, kampın 1. ve 7. günlerinde aynı zamanda serum transferrin ve Lp(a) düzeylerini de ölçtük. Yedinci günde ölçülen Lp(a) düzeyleri başlangıç değerlerine göre daha düşüktü fakat transferrin düzeyleri günler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermedi.

  Bizim çalışmamızın sonuçları göstermektedir ki, düşük rakımda yaşayan dağcılarda, orta derecede bir rakımda aşırı soğuk çevre şartlarına maruz kaldıklarında bazı akut faz proteinlerinin serum konsantrasyonları değişmektedir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Emery P, Luqmani R. The validity of surrogate markers in rheumatic disease. Br J Rheumatol 1993; 32: 3-8.

  2) Lowry SF. Cytokine mediators of immunity and inflammation. Arch Surg 1993; 128: 1235-1241.

  3) Gruys E, Toussaint MJ, Niewold TA, Koopmans SJ. Acute phase reaction and acute phase proteins. J Zhejiang Univ Sci B 2005, 6: 1045-1056.

  4) Gruys E, Toussaint MJ, Niewold TA et al. Monitoring health by values of acute phase proteins. Acta Histochem 2006; 108: 229-232.

  5) Kleessen B, Schroedl W, Stueck M et al. Microbial and immunological responses relative to high-altitude exposure in mountaineers. Med Sci Sports Exerc 2005; 37: 1313-1318.

  6) Koruk M, Taysi S, Savas MC et al. Serum levels of acute phase proteins in patients with nonalcoholic steatohepatitis. Turk J Gastroenterol 2003, 14: 12-17.

  7) Gabay C, Kushner I. Acute-phase proteins and other systemic responses to inflammation. N Engl J Med 1999; 340: 448-454.

  8) Yildirim A, Meral M, Kaynar H, Polat H, Ucar EY. Relationship between serum levels of some acute-phase proteins and stage of disease and performance status in patients with lung cancer. Med Sci Monit 2007; 13: CR195-200.

  9) Imoberdorf R, Garlick PJ, McNurlan MA et al. Enhanced synthesis of albumin and fibrinogen at high altitude. J Appl Physiol 2001; 90: 528-537.

  10) Kleger GR, Bartsch P, Vock P et al. Evidence against an increase in capillary permeability in subjects exposed to high altitude. J Appl Physiol 1996; 81: 1917-1923.

  11) Hood JM, Koep LJ, Peters RL et al. Liver transplantation for advanced liver disease with alpha-1-antitrypsin deficiency. N Engl J Med 1980; 302: 272-275.

  12) Kordula T, Rydel RE, Brigham EF et al. Oncostatin M and the interleukin-6 and soluble interleukin-6 receptor complex regulate alpha1-antichymotrypsin expression in human cortical astrocytes. J Biol Chem 1998, 273: 4112-4118.

  13) Venembre P, Boutten A, Seta N et al. Secretion of alpha 1-antitrypsin by alveolar epithelial cells. FEBS Lett 1994; 346: 171-174.

  14) Perlmutter DH, Cole FS, Kilbridge P, Rossing TH, Colten HR. Expression of the alpha 1-proteinase inhibitor gene in human monocytes and macrophages. Proc Natl Acad Sci U S A 1985; 82: 795-799.

  15) Hu C, Perlmutter DH. Regulation of alpha1-antitrypsin gene expression in human intestinal epithelial cell line caco-2 by HNF-1alpha and HNF-4. Am J Physiol 1999; 276: G1181-1194.

  16) Hwang SR, Steineckert B, Kohn A, Palkovits M, Hook VY. Molecular studies define the primary structure of alpha1-antichymotrypsin (ACT) protease inhibitor in Alzheimer\'s disease brains. Comparison of act in hippocampus and liver. J Biol Chem 1999; 274: 1821-1827.

  17) Kalsheker N, Morley S, Morgan K. Gene regulation of the serine proteinase inhibitors alpha1-antitrypsin and alpha1-antichymotrypsin. Biochem Soc Trans 2002; 30: 93-98.

  18) Lisowska-Myjak B. AAT as a diagnostic tool. Clin Chim Acta 2005; 352: 1-13.

  19) Burtis CA, Ashwood ER. Tietz Klinik Kimyada Temel İlkeler. Aslan D (Çeviri editörü). 5. baskıdan çeviri, Ankara: Palme, 2005.

  20) Vij AG, Dutta R, Satija NK. Acclimatization to oxidative stress at high altitude. High Alt Med Biol 2005; 6: 301-310.

  21) Beck FK, Rosenthal TC. Prealbumin: a marker for nutritional evaluation. Am Fam Physician 2002; 65: 1575-1578.

  22) Surks MI. Metabolism of human serum albumin in man during acute exposure to high altitude (14, 100 feet). J Clin Invest 1966; 45: 1442-1451.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]