[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 034-035
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Testiküler Epidermoid Kist: Bir Olgu Sunumu
Metin TAŞ1, Deniz ARIK2
1Özel Lokman Hekim Hastanesi, Üroloji, ANKARA, Türkiye
2Karaman Devlet Hastanesi, Patoloji, KARAMAN, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Testis, kist, Testis, cyst
Özet
Ultrasonografinin üroloji pratiğinde kullanımının yaygınlaşması sonucu testiküler lezyonlarla daha sık karşılaşılmaktadır. Genellikle hipoekoik görünümde olan bu lezyonların yaklaşık % 1'ini epidermoid kistler oluşturur. Burada testiküler kitlesi olan 21 yaşındaki hasta sunulmaktadır. Fizik muayenesinde sağ testis alt polünde sınırları düzgün, testisle aynı kıvamda ve yaklaşık 1 cm çapında kitle palpe edilen hastaya orşiektomi sonrası histopatolojik olarak epidermoid kist tanısı verildi. Olgunun klinik ve patolojik özellikleri literatür bilgileri eşliğinde tartışılmıştır.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Epidermoid kistler testiküler kitlelerin %1'inden daha azını oluşturur1,2. Daha çok 20-40 yaş arasında ve sağ testiste görülen bu tümörler, soliter, palpabl ve yumuşak kıvamlıdır. Klinikte bu lezyonlar testis tümörlerinden ayırt edilemezler. Epidermoid kistlerin malignite potansiyeli yoktur2. Günümüze kadar literatürde yaklaşık 200 testiküler epidermoid kist olgusu rapor edilmiştir. Az görülen bu lezyonlarda tedavi seçenekleri farklılık göstermektedir.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Dört aydır sağ testisinde zaman zaman ağrı olduğunu ifade eden 21 yaşındaki hastanın fizik muayenesinde sol testis normal iken, sağ testis alt polünde sınırları düzgün, testisle aynı kıvamda ve yaklaşık 1 cm çapında kitle palpe edildi. Kriptorşitizm, travma, geçirilmiş skrotal cerrahi, idrarda yanma hikayesi olmayan hastanın skrotal ultrasonografisinde sağ testis alt polünde intraparankimal, duvarı ekojenik, debris içeren, yuvarlak şekilli kistik lezyon görüldü (Resim 1). Hastanın serum ∝FP ve βHCG gibi tümör belirteçleri normal düzeylerdeydi. Toraks ve abdomen bilgisayarlı tomografisinde metastaz bulgusuna rastlanmadı. Hastaya sağ inguinal orşiektomi uygulandı.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 1: Ultrasonografik olarak, testis alt polünde intraparankimal yerleşimli, çeperi ekojenik, yuvarlak şekilli kistik lezyon.

  Histopatolojik değerlendirmede, makroskopik olarak testis alt polünde, intraparankimal yerleşimli, beyaz renkli, sert kıvamlı, 8 mm çapında noduler lezyon izlendi. Mikroskopik değerlendirmede ise testis parankimi içinde, çok katlı yassı epiteli olan, ince fibröz kapsüle sahip, lümeninde keratinöz materyal bulunan kistik yapı gözlendi ve epidermoid kist tanısı verildi (Resim 2, 3, 4).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 2: Lümeni keratinöz materyal ile dolu kistik lezyon (H&Ex100).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 3: Çok katlı yassı epitele sahip fibröz kist duvarı (H&Ex200).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Resim 4: Kist lümeninde keratinöz materyal (H&Ex100).

  Postoperatif dördüncü ayda yapılan fizik muayene, abdominal ultrasonografi ve akciğer grafisinde özellik yoktu. Serum ∝FP ve βHCG düzeylerinde artış görülmedi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Testiküler kistler klinik olarak testis tümörlerinden ayırt edilemezler2,3. Hastaların büyük bir kısmı ağrısız büyüme (%41) nedeniyle başvurur2. Serum ∝FP ve βHCG düzeylerinde artış saptanmaz2,3. Daha çok 20-40 yaş arasında ve sağ testiste görülen bu tümörler, soliter, palpabl ve yumuşak kıvamlıdır2. Bu kistler testis parankimi içinde yer alır. Kist duvarında komplet veya inkomplet skuamöz epitel altında fibröz doku mevcuttur, teratomatöz komponent saptanmaz. Lümende keratin materyal bulunur.

  Klinik olarak tüm intratestiküler lezyonlar malign kabul edilir ve olguların büyük kısmına geleneksel olarak orşiektomi yapılmıştır2. Epidermoid kistlerin tedavisinde ise orşiektominin mi, enükleasyonun mu uygun olduğu tartışmalıdır. Cerrahi tipini belirlemede intraoperatif konsultasyonun yararlı olabileceği belirtilmektedir3-5. Ancak örnekleme yetersizliği yaşanabilmesi, frozen section artefaktına bağlı olarak tümör tipinin verilememesi gibi nedenlerle bu yöntemin kullanılması çok yaygın değildir. Özellikle teratom olgularında çok odaklılık frozen section ile inceleme sırasında ciddi bir sorun oluşturur. Enükleasyon ile tedavi edilmiş hastalarda uzun dönemde skrotal ultrasonografi ve tümör belirteçleri ile rekürrens saptanmadığını bildiren çalışmalar bu tedavi seçeneğinin yanlış olmadığını düşündürmektedir3,6. Frozen section sonucunda epidermoid kist tanınabilmiş ve kist duvarında teratomatöz oluşumlar saptanmamış ise enükleasyon seçenek olarak düşünülebilir. Çocuklardaki intratestiküler lezyonların benign olma olasılığının yüksek olması nedeniyle, enükleasyonun pediatrik grupta daha uygun bir seçenek olduğunu düşünmekteyiz.

  Kistin benign olma olasılığının yüksek olduğunu düşünülüyorsa ve testis koruyucu cerrahi uygulanmak isteniyorsa mutlaka inguinal insizyonla kord kontrol altına alınmalı, kitle ortaya konmalı ve histolojik tanı için örnek gönderilmelidir. Benign lezyon olduğu bildirilirse, spesifik tanı konmuş ise testis koruyucu cerrahi uygulanabilir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Manning MA, Woodward PJ. Testicular epidermoid cysts: sonographic features with clinicopathologic correlation. J Ultrasound Med 2010; 29: 831-837.

  2) Rubenstein RA, Dogra VS, Seftel AD, et al. Benign Intrascrotal Lesions. J Urol 2004; 171: 1765-1772.

  3) Marulaiah M, Gilhotra A, Moore L et al. Testicular and paratesticular pathology in children: a 12-year histopathological review. World J Surg 2010; 34: 969-974.

  4) Carmignani L, Gadda F, Gazzano G, et al. High incidence of benign testicular neoplasms diagnosed by ultrasound. J Urol 2003; 170: 1783-1786.

  5) Akpolat N, Orhan İ, Solmaz ÖA. Testiküler epidermoid kist: Olgu sunumu. Türk Üroloji Dergisi 2004; 30: 239-242.

  6) Eisenmenger M, Lang S, Donner G, et al. Epidermoid cyst of the testis: organ preserving surgery following diagnosis by ultrasonography. BJU 1993; 72: 955-956.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]