[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-028
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tamale Metropolis’te Adölesan Gebelerde Diyet Değerlendirmesi
Haruna MOHAMMED, Helene Akpene GARTI, Paul Armah ARYEE
University for Development of Studies, Community Nutrition, Tamale/Northern Region, Gana

Amaç: Adölesan gebelik boyunca optimum diyet önemlidir ve adölesan gebeler beslenme bozuklukları ile karşı karşıya kalabilirler. Bu çalışma Tamale Metropolis’te yaşayan adölesan gebelerde diyet dahil beslenme durumu ve doğum seyrini etkileyebilecek kritik faktörleri belirlemeyi amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışma Tamale Metropolis’te 294 gebede gıda alımını ve gıda kalitesini değerlendirmek için sırasıyla Gıda Tüketimi Skorları (GTS) ve Diyet Çeşitlilik Skorları (DÇS) kullanılarak tasarlanmıştır.

Bulgular: Adölesanların yaklaşık yarısında (%51.7) ortalama GTS (42.95) FAO/WFP eşik değerine göre DÇS’den (35) daha kabul edilebilir düzeyde idi. Ortalama Bireysel Diyet Çeşitlilik Skoru (BDÇS) (10) ise oldukça yüksek diyet kalitesi gösterdi. BDÇS’nin, bakıcıların cinsiyeti, mesleği ve adölesana olan yakınlığı gibi sosyo-demografik faktörlerle önemli derecede ilişkili olduğu gözlendi.

Sonuç: Bu bulgular gebelik sırasında ve sonrasında beslenme durumunun iyileştirilmesi ve korunmasında, adölesan gebelerin diyet alımı artırmak için yapılan programları ve politikaları tasarlarken adölesan gebelerin bakıcıları veya eşlerinin de dikkate alınması gerektiği ihtiyacını vurgulamaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]