[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 113-117
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Ruh Sağlığı Hastanesi Acil Servisine Başvuran Yaşlı Hastaların Sosyo Demografik ve Klinik Özellikleri
Bahar YEŞİL1, Behice HAN ALMIŞ2
1Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Elazığ, Türkiye
2Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye

Amaç: Yaşlılarda acil servis başvuruları psikiyatrik rahatsızlıkların ciddi sonuçları nedeniyle önemlidir. Bu çalışmada geriyatrik hastaların psikiyatrik acil servislere başvurusunu etkileyen sosyodemografik özelliklerin ve tanıların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesi Acil Servisi’ne 1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında başvuran 65 yaş ve üzeri hastalar geriye dönük olarak incelenmiştir.

Bulgular: Çalışmamıza alınan 65 yaş ve üzerindeki 185 kişinin %61.1’ini (n=113) erkek, %38.9’unu (n=72) kadın hastalar oluşturdu. Tüm hastaların yaş ortalaması 73.68 ± 7.47 (min:65-max:93) olarak hesaplandı. Başvuran genç yaşlıların oranı %55.7 (n=103) ile orta yaşlı [%33.5 (n=62)] ve ileri yaşlılardan [%10.8 (n=20)] yüksekti. Olguların %32.4’ü (n=60) kırsal kesimde, %67.6’sı (n=125) ise kentsel alanda yaşamını sürdürmekteydi. Katı-lımcıların tanıları genel psikiyatrik muayene %4.9 (n =9), anksiyete bozukluğu %23.8 (n=44), depresyon %25.9 (n=48), bipolar duygulanım bozukluğu % 4.9 (n=9), şizofreni %12.4 (n=23), demans %14.1 (n=26), diğer medikal rahatsızlıklar %8.6 (n=16), deliryum %1.6 (n=3), kan alkol uyuşturucu testini içeren adli amaçlı muayeneler %3.8 (n=7) olarak saptandı.

Sonuç: Bölgemizdeki psikiyatrik acil servise yaşlı hastaların başta depresyon ve anksiyete bozukluğu olmak üzere ruhsal hastalıklar nedeni ile başvuru oranı yüksek bulunmuştur. Psikiyatrik acil servislerde yaşlıların ihtiyaçlarının belirlenmesi açısından klinisyenlerin geriatri alanında bilgi sahibi olması önem taşımaktadır


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]