[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2002, Cilt 7, Sayı 1, Sayfa(lar) 663-667
[ English ]
SUBACUTE (4-WEEKS) FORMALDEHYDE INHALATION CHANGES SOME ENZYME ACTIVITIES PARTICIPATING IN IMPORTANT METABOLIC PATHWAYS IN RAT LIVER
H. Ramazan YILMAZ1, O. Aslan ÖZEN2, Hüseyin ÖZYURT3, Sadık SÖĞÜT3, Ahmet SONGUR4, Mustafa SARSILMAZ4
1İnönü University Sciences-Arts-Faculty, Department of Biology, MALATYA,
2Karaelmas University, Faculty of Medicine, Departman of Anotomy, ZONGULDAK,
3İnönü Unıversity Faculty of Medicine, Departman of Biochemistry, MALATYA,
4Fırat Unıversity Faculty of Medicine, Departman of Anotomy, ELAZIĞ, TURKEY

Amaç: Bu çalışmanın amacı; subakut (4 hafta) dönemde solunan formaldehitin (FA) sıçan karaciğerindeki bazı enzim aktivitelerini değiştirip değiştirmediğini ortaya koymaktır.

Gereç ve yöntem: 30 adet erkek albino Wistar cinsi sıçanlar 3 gruba rasgele eşit olarak ayrıldı. İlk grup kontrol ayrılıp, diğer sıçanlara sırasıyla 10 (Grup II) ve 20 (Grup III) ppm. hava ile karışık FA gazı (8 saat/gün; 5 gün/hafta; 4 hafta) verildi. Karaciğer dokularında; hegzokinaz (HK), malat dehidrogenaz (MDH), laktat dehidrogenaz (LDH), glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) ve 6-fosfoglukonat dehidrogenaz (6PGD) enzim aktiviteleri ölçüldü.

Bulgular: 10 ppm. FA soluyan gruba ait karaciğer G6PD aktivitesinde önemli miktarda bir azalma görüldü. HK, 6PGD, MDH ve LDH seviyelerinde ise kontrol grubu ile karşılaştırıldığında bir fark görülmedi. 20 ppm. FA soluyan grupta; G6PD aktivitesinde azalma, MDH aktivitesinde artma tespit edildi. HK, 6PGD ve LDH aktivitelerine ise bir fark bulunamadı.

Sonuç: Çevresel toksik bir madde olan FA pentoz fosfat yolunu bloklayarak karaciğer antioksidan sisteminde kesintiye sebep olabilir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]