[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 068-072
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Üniversite Öğrencilerinin Nargile İçme Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları
Ayhan AKTAŞ, Seyhan HIDIROĞLU, Melda KARAVUŞ
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Türkiye’de son dönemde tütünün nargile şeklinde tüketimi özellikle gençler arasında önemli bir artış göstermiştir. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin nargile konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, İstanbul’da bulunan bir devlet üniversitesinin tıp ve güzel sanatlar fakültesinde okuyan toplam 156 kişi katılmıştır. 26 sorudan oluşan anket yüz yüze görüşme yöntemiyle katılımcılara uygulanmıştır.

Bulgular: Katılımcıların %52.6'sı erkek olup yaş aralıkları 18 ile 34 arasında ve yaş ortalamaları 23.84±2.60’dır. Araştırmamızda kadınların %45.9’u, erkeklerin ise %48.8’i nargile içmektedir. Tıp Fakültesinde okuyan öğrencilerin %34.0’ı nargile içerken, Güzel Sanatlar Fakültesinde okuyanların nargile içme oranı %67.7’dir (p <0,001). Halen sigara içenlerde nargile içme oranı %76.3, içmeyenlerde ise %28.2 bulunmuştur (p <0,001). Nargileye başlamadaki etken sorulduğunda %40.5’i sosyal ortama uyum nedeniyle, %23.0’ı nargilede bulunan aromanın tadından hoşlandığı için nargileye başladığını belirtmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak; araştırmamızda, öğrenciler arasında nargile içme oranı oldukça yüksek bulunmuş olup özellikle sigara kullanan kişilerde nargile içme oranının daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğrencilerin nargile içme sebepleri arasında, aromanın tadından hoşlanılması ve sosyal ortama uyum çabası dikkat çekmektedir. Nargile kullanımının yaygınlaşmasını önlemek için yerinde ve zamanında müdahalelere gereksinim olduğu ortadadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]