[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 124-127
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Charleston Psikiyatriye Ayaktan Başvuran Hastalarda Memnuniyet Anketinin Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
Sertaç AK1, Şeref Can GÜREL1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi, Stres Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (STAR), Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, başka ülkelerde, ayaktan psikiyatri poliklinik hizmeti sunan merkezlerde kullanılmakta olan “Charleston Psychiatric Outpatient Satisfaction Scale” başlıklı memnuniyet anketini dilimize kazandırmak ve bu aracın Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliliğini saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: Veriler, ayaktan teşhis ve tedavi uygulayan özel bir psikiyatri merkezine ardı sıra başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 136 hastadan elde edilmiştir. Katılımcılara demografik bilgiler anketi ve ilgili aracın Türkçe formu uygulanmıştır. Yapısal geçerlilik varimax dönüştürmesi kullanılarak temel bileşenler yöntemi ile değerlendirilmiştir. Kapsam geçerliğinin değerlendirilmesi için puan dağılımlarında çarpıklık değeri ile tavan ve taban etkileri incelenmiştir. Güvenirlik Cronbach alfa kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya alınan örneklemin yeterlilik indeksi 0.801’di. Faktör analizlerinde 3 faktör elde edilmiştir. Bu faktörler toplam varyansın %63.87’sini açıklamaktaydı. Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.83 olarak saptanmıştır. Toplam memnuniyet puanı ile demografik değişkenler arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Sonuç: Türkçeye kazandırılan bu anketin, ülkemizde ayaktan psikiyatri hizmeti veren kliniklerde kullanım için geçerli ve güvenilir bir araç olduğu saptanmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]