[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 4, Sayfa(lar) 173-177
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Aksiller Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinde KombineYöntem (Mavi Boya ve Lenfosintigrafi) Sonuçlarının Değerlendirilmesi
İbrahim ATAK1, Candan COŞKUN2, Tuba ATAK3, Lütfi POLAT1, Murat ÇALIKAPAN1, Serkan Fatih YEĞEN1, Erol BAĞCIVAN1
1Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Bursa, Türkiye
2Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, Bursa, Türkiye
3Çekirge Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Bursa, Türkiye

Amaç: Meme Kanserinin en önemli prognostik faktörü aksillanın tümör metastazı açısından durumudur. Son zamanlarda, erken evre meme kanserinde sentinel lenf nodu biyopsisi aksiller lenf nodu diseksiyonunun yerini almıştır. Bu çalışmada aksiller sentinel lenf nodu biyopsisi tekniğinde kombine yöntemin sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Temmuz 2015- Nisan 2017 tarihleri arasında ameliyat edilen klinik olarak erken evre (T1-T2, N0) meme kanserli 52 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Tüm ameliyatlar aynı cerrah tarafından gerçekleştirildi. Hastalara meme koruyucu cerrahi ve kombine yöntem ile sentinel lenf nodu biyopsisi yapıldı. Hastaların demografik verileri, preoperatif evreleri, sentinel lenf nodu sayısı, postoperatif komplikasyonları kaydedildi. İşlemlerin ayrı ayrı sentinel lenf nodu saptama oranları hesaplandı.

Bulgular: Hastaların hepsi kadındı ve yaş ortalaması 48.2 (33-78 yıl) idi. Mavi boya ile çıkarılan ortalama sentinel lenf nodu sayısı 1,5 (1-4) idi. 21 hastada 1, 22 hastada 2, 4 hastada 3, 1 hastada 4 sentinel lenf nodu bulundu. Lenfosintigrafi ile tespit edilen ortalama sentinel lenf nodu sayısı 2,1 idi (1-5). Beş hastada 1, 32 hastada 2, 10 hastada 3, 2 hastada 4 ve 1 hastada 5 sentinel lenf nodu bulundu. Üç hastada metilen mavisi ile hiç boyanma olmayıp lenfosintigrafi ile sentinel lenf nodu bulunurken, lenfosintigrafi ile tespit edilemeyen bir hastada sentinel lenf nodu mavi boya ile tespit edildi. Metilen mavisi ile lenf nodu bulma oranı %92,3, lenfosintigrafi ile %96,1, kombine teknik ile bu oran %98,0 olarak tespit edildi.

Sonuç: Klinik erken evre meme kanseri tedavisinde sentinel lenf nodunu tespit etmede kombine yöntem yüksek doğruluk oranı ile güvenli ve uygulanabilir bir yöntemdir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]