[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2018, Cilt 23, Sayı 4, Sayfa(lar) 203-205
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Olanzapin Kullanımına Bağlı Gelişen Fasiyal Ödem: Olgu Sunumu
Mehmet Gürkan GÜROK1, Sevler YILDIZ1, Tuba KORUCU1, Denizhan DANACI KELEŞ1, Neşe GÖÇER GÜROK2, Murad ATMACA1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye

Olanzapin bipolar affektif bozukluk, şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar başta olmak üzere psikiyatrik hastalıkların tedavisinde başarısı kanıtlanmış atipik antipsikotik ilaçtır. Olanzapin kullanan hastalarda sıklıkla kilo artışı, sedasyon, ağız kuruluğu ve kabızlık gibi antikolinerjik yan tesirleri görülmekle birlikte yapılan bir çalışmada Olanzapinin %3 gibi bir oranda periferik ödeme yol açtığı bildirilmiştir. Ancak fasyial ödem gelişen olgu bildirimleri azdır. Olgu 21 yaşında kadın hasta, Psikotik atak tanısıyla tedavi başlandı. Olanzapin tedavisinin 13. günü göz kapaklarını açmakta güçlük çeken hastada yapılan sistemik muayenede fasiyal ödem dışında bulguya rastlanmadı. Olanzapin tedavisi sonlandırıldıktan sonra fasiyal ödem azalmaya başladı ve yaklaşık bir hafta sonra kayboldu. Patofizyolojisinin tam açıklanabilmesi için yeni araştırmalara ihtiyaç duyulan bu yan etkiyi tedavi uyumunu bozabileceği ve dikkat edilmediğinde gözden kaçabileceği için bildirimini yaparak literatüre katkı yapabileceğimizi düşündük.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]