[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2020, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 140-146
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Tıbbi Atıklar Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Araştırılması
Türkkan ÖZTÜRK KAYGUSUZ3, Burkay YAKAR2, Osman ATAŞ3, Edibe PİRİNÇCİ2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Elazığ
3Fırat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Tıbbi atıkların çalışan ve çevre sağlığı üzerinde ki olumsuz etkilerinin azaltılması etkin bir tıbbi atık yönetim planının uygulanması ile mümkündür. Tıbbi atık yönetim planının etkin şekilde yönetiminde en önemli görev sağlık çalışanlarına düşmektedir. Araştırmamızda önemli bir tıbbi atık kaynağı olan diş hekimliği kliniklerinde görev alacak olan diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin tıbbi atıklar hakkında ki bilgi ve tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte tasarlanan çalışmamızın evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılında diş hekimliği fakültesine kayıtlı toplam 170 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma 145 öğrenci (cevaplanma oranı %85) ile tamamlanmıştır. Araştırmamızda toplam 41 soru ve üç bölümden oluşan anket formu ile katılımcıların sosyodemografik özellikleri ile tıbbi atıklar hakkında ki bilgi ve tutumları değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya dahil edilen 145 katılımcının yaş ortalaması 20.33±1.25 yıl idi. Katılımcıların %45.5’i yetersiz bilgi düzeyi, %51,7’si ise yetersiz olumlu tutum düzeyine sahipti. Katılımcıların öğrenim yılı arttıkça olumlu tutum sayılarının arttığı saptandı (p <0.001). Tıbbi atık bilgi düzeyi ile olumlu tutum arasında pozitif yönde anlamlı korelasyon saptandı (p =0.002). Tıbbi atık ve yönetimi dersi sonrası katılımcıların tıbbi atıklar hakkında ki bilgi düzeyi ders öncesi bilgi düzeyinden daha yüksekti (p <0.001).

Sonuç: Geleceğin diş hekimi adaylarının tıbbi atıklar hakkında ki bilgi ve tutumlarının yetersiz olduğu düşünülmüştür. Tıbbi atıkların hem sağlık hem çevre hem de ülke ekonomisi üzerinde ki olumsuz etkisi düşünüldüğünde öğrencilerin eğitim programlarında tıbbi atık eğitimlerinin önemsenmesi, ders sayı ve içeriklerinin gözden geçirilerek öğrencilerin daha fazla bilgilendirilmesinin önemli olduğu düşünülmüştür.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]