[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 074-078
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Şizofreni Hastalarında Serum Osteopontin Düzeylerinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
Zerrin KUTLU1, Zekai HALICI2, Halil ÖZCAN3
1Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Amaç: Şizofreni hastalarının yaşam tarzlarından dolayı osteoporoz (OP) ve kırık riski altındadırlar. Bu çalışmada, kemik döngüsünde önemli rolü olan ve osteoporotik sürece katkı sağlayan osteopontin (OPN) belirtecinin, şizofreni hastaları ve kontrol grubundaki düzeylerini karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine Haziran 2019-Eylül 2019 tarihleri arasında Psikyatri polikliniğine başvuran ve/veya servisinde yatan 18-65 yaş arasındaki şizofreni tanısı alan hastalardan çalışmaya katılmayı kabul eden, en az 2 aydır travma ve deformite öyküsü bulunmayan hastalardan, kontrol grubu ise psikiyatrik, travma ve deformite öyküsü olmayan, 18-65 yaş arasında, hasta grubu ile yaş, cinsiyet ve eğitim durumu açısından benzer kişilerden oluşturuldu. G*Power3.1 programı kullanılarak yapılan Power analizi sonucunda tespit edilen örneklem sayısı toplam 110 kişi (kontrol: 55, hasta: 55) olarak belirlendi. Şizofreni tanısı konulan hastaların her birinden alınan serum örneklerinde osteopontin düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçüldü.

Bulgular: Kontrol ve hasta grubuna ait serum OPN düzeyleri incelendiğinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilemedi.

Sonuç: Araştırmamız da OPN düzeyleri şizofreni hastalarında ve sağlıklı kontrol grubunda benzer olarak bulundu. Şizofrenide OP sık görülmesinde OPN’den daha farklı mekanizmaların etkisi olabileceğini düşünüyoruz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]