[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 074-078
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Şizofreni Hastalarında Serum Osteopontin Düzeylerinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
Zerrin KUTLU1, Zekai HALICI2, Halil ÖZCAN3
1Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Osteopontin, Osteoporoz, Şizofreni, Osteopontin, Osteoporosis, Schizophrenia
Özet
Amaç: Şizofreni hastalarının yaşam tarzlarından dolayı osteoporoz (OP) ve kırık riski altındadırlar. Bu çalışmada, kemik döngüsünde önemli rolü olan ve osteoporotik sürece katkı sağlayan osteopontin (OPN) belirtecinin, şizofreni hastaları ve kontrol grubundaki düzeylerini karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine Haziran 2019-Eylül 2019 tarihleri arasında Psikyatri polikliniğine başvuran ve/veya servisinde yatan 18-65 yaş arasındaki şizofreni tanısı alan hastalardan çalışmaya katılmayı kabul eden, en az 2 aydır travma ve deformite öyküsü bulunmayan hastalardan, kontrol grubu ise psikiyatrik, travma ve deformite öyküsü olmayan, 18-65 yaş arasında, hasta grubu ile yaş, cinsiyet ve eğitim durumu açısından benzer kişilerden oluşturuldu. G*Power3.1 programı kullanılarak yapılan Power analizi sonucunda tespit edilen örneklem sayısı toplam 110 kişi (kontrol: 55, hasta: 55) olarak belirlendi. Şizofreni tanısı konulan hastaların her birinden alınan serum örneklerinde osteopontin düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçüldü.

Bulgular: Kontrol ve hasta grubuna ait serum OPN düzeyleri incelendiğinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilemedi.

Sonuç: Araştırmamız da OPN düzeyleri şizofreni hastalarında ve sağlıklı kontrol grubunda benzer olarak bulundu. Şizofrenide OP sık görülmesinde OPN’den daha farklı mekanizmaların etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Psikiyatrinin önemli hastalıklarından olan şizofreni, kişinin duygu, düşünce, davranış ve algılamalarında önemli ölçüde bozukluklara yol açan, bireyin kendisinin ve etrafındakilerin yaşamını önemli ölçüde etkileyen ağır, kronik ruhsal bir hastalıktır 1.

  Şizofreni hastalarında belirlenen birçok komorbidite bulunmaktadır. Son zamanlarda kemik kırıkları ve osteoporoz (OP) sık rastlanan bir komorbidite olarak dikkat çekmektedir. Bunun nedeni olarak şizofreni hastalarında fiziksel aktivite eksikliği, kullanılan ilaçlar özellikle antipsikotikler, dengesiz diyet, ultraviyole maruziyeti ve/veya vitamin D eksikliği gibi çeşitli faktörlerin kemik mineral yoğunluğunu (KMY) etkilediği ve bu nedenlerden dolayı şizofreni hastalarının OP ve kırık riski altında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca alkol, madde bağımlılığı ve aşırı sigara kullanımı gibi şizofreni hastalarında sıkça görülen durumlarda da OP riskinin arttığı bildirilmiştir 2. Yapılan bir çalışmada 3 şizofreni hastalarında OP riski diğer bireylere göre 2.5 kat daha fazla 4 ve kırık riski ise sağlıklı genel popülasyon kontrolleri ile kıyaslandığında %70 oranında daha fazla olduğu bulunmuştur 5.

  Şizofrenik bozuklukların semptomatik tedavisinde antipsikotikler kullanılmaktadır 6. Antipsikotiklerin kısa ve uzun dönem kullanılmasına bağlı olarak ortaya çıkan en önemli yan etkilerden biri de hiporprolaktinomidir. Hiperprolaktinemi ise kemik rezorpsiyonu ve şekillenmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Yapılan çalışmalarda da şizofreni hastalarında antipsikotiklerin kullanımının OP ve/veya KMY’nun azalmasında önemli rol oynadığı tespit edilmiştir 7-10.

  Osteoporoz ve kırık riski, kemik kütlesinin korunamaması ve mikromimarisinin bozulması sonucu meydana gelir 11. Kemik kütlesinin korunması, kemik dokuda bulunan osteoblast hücreleri tarafından yeni kemik oluşumu ve osteoklast hücreleri tarafından kemik rezorpsiyonu gibi iki zıt aktivitenin eş zamanlı bir şekilde çalışması sonucu oluşur 11,12.

  Kemik metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılan belirteçler kemik oluşumu ve rezorpsiyonu belirteçleri olarak sınıflandırılırlar. OPN, osteoklastların hem farklılaşmasını indükleyerek hem de aktivitesini arttırıp kemik mineral birikimini inhibe ederek osteoporotik sürece katkı sağlar 13,14.

  OPN, yüksek oranda kemik dokuda sentezlenen edilen, epitelyal hücreler, endotelyal, immün hücreler ve kemik hücreleri gibi çeşitli hücre tipleri tarafından üretilen yüksek oranda fosforile ve glikozile edilmiş bir sialoproteindir 15,16. OPN, kemiğin mineralize edilmiş hücre dışı matriksinin belirgin bir bileşeni olup, kemik mineralizasyonu, immün hücre fonksiyonunun düzenlenmesi, anjiyogenez, inflamasyon, yara iyileşmesi, kalsifikasyon inhibisyonu, kemik döngüsü diyabet, kanser, inflamasyon, tümör hücresi fenotipinin kontrolü ve hücre aktivasyonu gibi görevleri olan multifonksiyonel bir protein olarak görev yapar 15,17. Osteopontin, kalsiyum ve hidroksiapatitin bağlandığı kemik dokunun matriksinde yer alır ve hücre dışında birikir. Kemiğin inorganik kısmı olan hidroksiapatit ile OPN’nin bağlanması hem hidroksiapatit kristallerinin gelişimini engelleyerek kemik mineralizasyonunu inhibe eder 18 hem osteoblast 19 ve osteoklast hücrelerinin farklılaşmasını (20) hem de adhezyonunu teşvik eder 19,20. Osteoklastların kemiğe yapışmasında anahtar rol oynayan OPN 21, integrin bağlayıcı bir protein olarak kemik iyileşmelerinde, kemiğin yeniden oluşum ve mineralizasyonun da önemli rol oynamaktadır 22-24. Yapılan bir çalışmaya göre, yüksek OPN düzeylerinin kemik turnover’in de azalmaya ve buna paralel olarak kemik erimesine neden olduğu tespit edilmiştir 24. Bu bilgiden yola çıkarak, şizofreni hastalarının serumlarında mevcut ya da gelecekteki muhtemel osteoporozun erken tanısında kullanılabilecek OPN’in düzeylerini araştırmayı ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırmayı planladık.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Etik, Hasta Seçim Kriterleri ve Onay
  Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul’unun B.30.2.ATA.0.01.00/309 sayılı ve 95 nolu kararıyla etik kurallara uygun olduğuna karar verilmiştir. Bu çalışmaya Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine Haziran 2019-Eylül 2019 tarihleri arasında Psikyatri polikliniğine başvuran ve/veya servisinde yatan 18-65 yaş arasındaki şizofreni tanısı alan hastalardan çalışmaya katılmayı kabul eden, en az 2 aydır travma ve deformite öyküsü ve kronik bir hastalığı bulunmayan hastalardan ardışık olarak 55 kişi çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubu ise psikiyatrik, travma ve deformite öyküsü olmayan, 18-65 yaş arasında, hasta grubu ile yaş, cinsiyet ve eğitim durumu açısından benzer 55 sağlıklı kişinde oluşturuldu. Çalışmaya kaydolmadan önce hastalara (ve/veya yakınlarına) araştırmanın amacı hakkında ayrıntılı olarak bilgi verildi ve katılımcılardan bilgilendirilmiş gönüllü onam formu alınarak çalışmaya dahil edilildi. Hasta adları ve dosya numaraları gizli tutuldu ve benzersiz tanımlama kodları verildi.

  Örneklem Büyüklüğü
  Çalışmanın istatistiksel olarak anlamlı olması için; G*Power 3.1 programı kullanıldı. G*Power programı kullanılarak yapılan Power analizi sonucunda serum OPN düzeyleri için effect size d (etki boyutu): 0.7 alındığında Power: 0.95 ve α: 0.05 için tespit edilen örneklem sayısı kontrol (n :55) ve hasta grubu (n :55) olmak üzere toplam 110 kişi olarak belirlendi (Şekil 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Power analiz protokolü.

  Biyokimyasal Analizler
  Şizofreni tanısı alan hastalardan her birinden 5 mL venöz kan örnekleri Jelli vakutainer tüplerine alındı. Alınan kan örnekleri 1800 g’de 5 dk santrifüj (Hettich UNIVERSAL 32R®, İngiltere) edildikten sonra serum örnekleri elde edildi.

  Serum OPN düzeyleri eBioscience Human Osteopontin Platinum ELISA (BMS2066) kitiyle ölçüldü. Bütün reaktifler ve örnekler deneye başlamadan 30dk önce oda sıcaklığında (18-25°C) bekletilerek çözünmeye bırakıldı. Üretici firmanın önerileri doğrultusunda konsantrasyonları 0.47-30 ng/mL (0.47; 0.94; 1.88; 3.75; 7.5; 15; 30ng/mL) arasında değişen standartlar hazırlandı ve prosedür uygulandı. Serum OPN düzeyleri standart grafik (Şekil 2) üzerinden hesaplandı ve sonuçlar sağlıklı kontrollerden elde edilen değerlerle kıyaslandı.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Osteopontin standart grafiği.

  İstatistiksel Analiz
  Statistical Package for Social Sciences (SPSS, Inc, Chicago, IL, USA) for Windows 20 programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma) yanı sıra, iki bağımsız grup arasındaki kıyaslamalarda normal dağılım şartı sağlandığından Independent Samples t testi kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında ortalama±standart sapma olarak verilerek, anlamlılık p <0,05 düzeyinde değerlendirildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Grupların Demografik Bilgilerine Ait Bulgular
  Çalışmaya dahil edilen 55 şizofreni tanılı hastaların (32 kadın, 23 erkek) yaş aralığı 18-65 arasında (37,34), 55 kontrol grubunun (30 kadın, 25 erkek) yaş aralığı ise 18-53 arasındaydı (35,41). Şizofreni tanısı alan hastaların ve kontrol grubu bireylerinin yaş ortalaması (p =0.591) ve cinsiyet (p =0.058) açısından kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı.

  Şizofreni Hastalarına ve Kontrol Grubuna Ait Serum OPN Düzeyleri
  Şizofreni hastalarına ve kontrol grubuna ait serum OPN düzeylerinin ortalama ve standart sapma değerleri tablo 1’de sunulmuştur.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Kontrol ve hasta grubuna ait serum osteopontin seviyeleri.

  Şizofreni hastalarına ve kontrol grubuna ait serum OPN düzeyleri incelendiğinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilemedi (p =0.136).

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Yaptığımız bu çalışmada, şizofreni hastalarına ait serum OPN düzeyleri ile kontrol grubuna ait bireylerin serum OPN düzeyleri kıyaslandığında benzer sonuçlar elde edildi. Çalışmamızın sonuçları bir bütün olarak incelendiğinde, şizofreni hastalarının serum OPN düzeyleri ile ilgili hipotezimizle uyumlu sonuçlar elde edilmedi.

  Yapılan bir çalışmada şizofreni hastalarının yaşam tarzlarından dolayı KMY’lerinin düşük olduğu 7,25, KMY’si düşük olan hastaların serum OPN düzeyleri incelendiğinde, kontrol grubu serum OPN düzeylerine oranla oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir 26. Ayrıca serum OPN düzeyi üzerine yapılan bir çalışmada 24, kemik kırığı olan hastalarda serum OPN düzeyleri, kemik kırığı olmayan hastalara oranla oldukça yüksek olduğu rapor edilmiştir. Yapılan bir diğer çalışmada 27, OPN düzeyi ile KMY’da azalma, kemik döngüsü belirteçleri ve osteoporotik fraktürler arasında ilişki olduğu rapor edilmiştir. Yapılan bir diğer çalışmada 26, serum OPN düzeyleri ile şizofreni hastalarının yaşları arasında bir korelasyon olduğu belirlenmiştir. Yaptığımız çalışmada hem kontrol grubuna ait bireylerin hem de şizofreni hastalarının yaşlarının genel olarak genç olduğu ve bundan kemik rezorpsiyonunun çok artmamış olabileceği ve bunun da sonuçlarımızı etkilemiş olabileceği düşünülebilir 7,28,29.

  Bizim çalışmamızda şizofreni tanısı almış ve antipsikotik ilaç kullanan hasta gruplarımızın serum OPN düzeyleri sağlıklı grup serum OPN düzeylerine benzer sonuçlar vermiştir. Bu sonuçlarımızı incelediğimizde şizofreni hastalarında oluşabilecek OP’da OPN’den daha farklı mekanizmalarında incelenmesi gerektiğini göstermiştir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi osteoporozun birkaç farklı moleküler mekanizması bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de OPN’dir. Farklı mekanizmaların incelenmesi ve şizofrenide oluşabilecek osteoporozun moleküler ayağının tespiti, şizofreni bağlı osteoporozun önlenmesi ve tespitinden önemli destekler sağlayacağını düşünmekteyiz. Çalışma ileri de çok daha geniş merkezlerde kullanılan ilaçlar, hastalık süresi ve serum OPN düzeylerini etkileyebilecek parametreleri de göz önünde bulundurarak diğer osteoporoz mekanizmaları da incelenerek genişletilmelidir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Hu Y, Fang Z, Yang Y, Rohlsen-Neal D, Cheng F, Wang JJSr. Analyzing the genes related to nicotine addiction or schizophrenia via a pathway and network based approach. Sci Rep 2018; 8: 2894.

  2) Döngel BD, Tamam L, Kir GY. Şizofrenide görülen tibbi durumlar/Comorbid medical conditions in schizophrenia. Psikyatride Güncel Yaklaşımlar 2017; 9: 363.

  3) Lally J, Sahl AB, Murphy KC, Gaughran F, Stubbs BP. Serum prolactin and bone mineral density in schizophrenia: a systematic review. Clin Psychopharmacol Neurosci 2019; 17 3: 333.

  4) Stubbs B, De Hert M, Sepehry A et al. A meta‐analysis of prevalence estimates and moderators of low bone mass in people with schizophrenia. Acta Psychiatr Scand 2014; 130: 470-86.

  5) Stubbs B, Gaughran F, Mitchell AJ et al. Schizophrenia and the risk of fractures: a systematic review and comparative meta-analysis. Acta Psychiatr Scand 2015; 37: 126-33.

  6) Naidoo U, Goff D, Klibanski A. Hyperprolactinemia and bone mineral density: the potential impact of antipsychotic agents. Psychoneuroendocrinology 2003; 28: 97-108.

  7) Dogan BS, Bulut S, Görkem AD et al The effect of antipsychotics on bone mineral density and sex hormones in male patients with schizophrenia. Psychiatr Danub 2016; 28: 255-62.

  8) Kıngır ZB, Kumral ZNÖ, Çam ME et al Effects of dapagliflozin in experimental sepsis model in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2019; 25: 213-21.

  9) Okita K, Kanahara N, Nishimura M et al Second-generation antipsychotics and bone turnover in schizophrenia. Schizophr Res 2014; 157: 137-41.

  10) Naidoo U, Goff D, Klibanski AJP. Hyperprolactinemia and bone mineral density: the potential impact of antipsychotic agents. Psychoneuroendocrinology 2003; 28: 97-108.

  11) Szulc PP, Endocrinology RC, Metabolism. Bone turnover: Biology and assessment tools. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2018; 32: 725-38.

  12) Pietrzyk B, Smertka M, Chudek JM. Sclerostin: Intracellular mechanisms of action and its role in the pathogenesis of skeletal and vascular disorders. Adv Clin Exp Med 2017; 26: 1283-91.

  13) Akçay YŞ, Sarıfakıoğlu B, Şengül İ, Çetin N. Yeni tanı alan postmenopozal osteoporozda kemik döngüsü belirteçleri kırık riski ile ilişkili midir? Kesitsel, klinik çalışma. Türk Osteoporoz Dergisi 2015; 21: 58-62.

  14) Standal T, Borset M, Sundan AO. Role of osteopontin in adhesion, migration, cell survival and bone remodeling. Exp Oncol 2004; 26: 179-84.

  15) Icer MA, Gezmen K. The multiple functions and mechanisms of osteopontin. Clin Biochem 2018; 59: 17-24.

  16) Mazzali M, Kipari T, Ophascharoensuk V, Wesson J, Johnson R, Hughes JJQ. Osteopontina molecule for all seasons. Qjm 2002; 95: 3-13.

  17) Sase SP, Ganu JV, Nagane NG. Osteopontin: A novel protein molecule. Indian Medical Gazette 2012: 62-6.

  18) Addison WN, Masica DL, Gray JJ, McKee MD. Phosphorylation-dependent inhibition of mineralization by osteopontin ASARM peptides is regulated by PHEX cleavage. Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research. J Bone Miner Res 2010; 25: 695-705.

  19) Suzuki K, Zhu B, Rittling SR et al. Colocalization of intracellular osteopontin with CD44 is associated with migration, cell fusion, and resorption in osteoclasts. J Bone Miner Res 2002; 17: 1486-97.

  20) Luukkonen J, Hilli M, Nakamura M et al. Osteoclasts secrete osteopontin into resorption lacunae during bone resorption. Histochem Cell Biol 2019; 151: 475-87.

  21) Singh A, Gill G, Kaur H, Amhmed M, Jakhu HJPio. Role of osteopontin in bone remodeling and orthodontic tooth movement: a review. Prog Orthod 2018; 19: 1-8.

  22) Chatakun P, Núñez-Toldrà R, López ED et al. The effect of five proteins on stem cells used for osteoblast differentiation and proliferation: a current review of the literature. Cell Mol Life Sci 2014; 71: 113-42.

  23) Huan JL, Xing L, Qin XJ et al. Expression and clinical significance of osteopontin in calcified breast tissue. Asian Pac J Cancer Prev 2012; 13: 5219-23.

  24) Filardi T, Carnevale V, Massoud R et al. High serum osteopontin levels are associated with prevalent fractures and worse lipid profile in post-menopausal women with type 2 diabetes. J Endocrinol Invest 2019; 42: 295-301.

  25) Özsoy S, Eşel E, Turan T ve ark. Depresyonlu hastalarda kemik mineral yoğunluğunda değişiklik var mı. Türk Psikiyatri Dergisi 2005; 16: 77-82.

  26) Cho EH, Cho KH, Lee HA, Kim S. High serum osteopontin levels are associated with low bone mineral density in postmenopausal women. J Korean Med Sci 2013; 28: 1496-9.

  27) Ergan SA, Yiğitbaşi T, Yilmaz G, Sarikaya NO, Arslan B. Romatoid Artritli Hastalarda Plazma Osteopontin Düzeyi ve Hastalık Aktivasyonuyla İlişkisi. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2014; 60 (Özel Sayı 1): 30-5.

  28) Karakuş G, Kocal Y, Sert DD. Şizofreni: Etyoloji, klinik özellikler ve tedavi. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 2017; 26: 251-67.

  29) Gupta AK, Kumar GK, Rani K et al. 2D-Dige as a strategy to identify serum protein biomarkers to monitor pharmacological efficacy in dopamine-dictated states of Parkinson’s disease and schizophrenia. Neuropsychiatr Dis Treat 2019; 15: 1031.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]