[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 130-135
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İntrakraniyal Lipomu Bulunan Pediatrik Hastaların Radyolojik Bulguları
Yeşim EROĞLU
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkiklerinde intrakraniyal lipom tespit ettiğimiz pediatrik hastaların görüntüleme bulgularını ve eşlik eden malformasyonları değerlendirmek ve perikallosal ile sisternal lipomları radyolojik olarak karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2013-Mart 2020 tarihleri arasında intrakraniyal yerleşimli lipom tespit edilen çocuk hastaların beyin BT ve MRG bulguları incelendi. Lipomların lokalizasyonları, boyutları, BT dansiteleri, şekilleri, kalsifikasyon varlığı, diğer görüntüleme bulguları ve eşlik eden anomaliler değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen intrakraniyal lipomu bulunan 17 çocuk hastanın (11 erkek ve 6 kız, 2-16 yaş arasında) 16’sında tek bir lokalizasyonda lipom izlendi. 1 hastada farklı lokalizasyonlarda 2 lipom tespit edildi. 6 lipom perikallosal, 11 lipom sisternal yerleşimli idi. Perikallosal lipomların boyutu (medyan 26 mm), sisternal lipomlardan (medyan 8 mm) istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha büyüktü (p =0.020). Sisternal lipomların şekli istatistiksel olarak anlamlı şekilde tübülonodüler idi (p =0.010). İki grup arasında yaş (p =0.733), cinsiyet (p =0.901), kalsifikasyon varlığı (p =0.653), eşlik eden anomaliler ( p =0,057) açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. Hastaların en sık semptomu baş ağrısıydı.

Sonuç: Lipomlar nadir konjenital intrakraniyal malformasyonlardandır. Pediatrik hastaların nörolojik gelişimleri açısından intrakraniyal lipomların erken tanısı önemlidir. Hasta takip ve tedavi yönetimi açısından radyolojik bulguların bilinmesi son derece kıymetlidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]