[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 154-159
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
6-18 Yaş Grubunda Poliklinik Başvurularında Tekrarlayan Karın Ağrısının Değerlendirilmesi

Amaç: Tekrarlayan karın ağrısına pediatride sık rastlanmaktadır. Çalışmamızda, 6-18 yaş aralığında, kronik hastalığı, ilaç kullanım öyküsü olmayan, en az 3 ay süreyle karın ağrısı olan çocukların sosyodemografik özelliklerinin, karın ağrısının niteliğinin, başvuru öncesinde yapılmış olan tetkiklerin, tedavilerin ve tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Nisan2015-Ekim 2015 tarihlerinde çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniklerine başvuran karın ağrısı yakınması olan olguların dosya kayıtları incelendi. Yaşları, cinsiyetleri, yakınma süreleri, antropometrik ölçümleri, fizik muayene ve laboratuvar bulguları kaydedildi. 80 hasta vaka grubunu; karın ağrısı yakınması, herhangi bir kronik hastalığı ve ilaç kullanımı olmayan 60 hasta da kontrol grubunu oluşturdu. İstatiksel analiz için PASW 18.0 Windows programı kullanıldı. Veriler SPSS 18.0 paket programı ile değerlendirildi. p <0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Gruplar karşılaştırıldığında vaka grubunda (45 kız, yaş ortalaması 9.86±3.08) kız sayısının kontrol grubuna (19 kız, yaş ortalaması 10.93±3.23) göre anlamlı olarak daha fazla olduğu, vaka grubunun yaş ortalamasının daha düşük olduğu saptanmıştır. Antropometrik ölçümleri açısından gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Vaka grubunda (%52.5) ailesel gastrointestinal sistem şikayetinin kontrol grubuna (%25) göre anlamlı olarak fazla olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Öykü ve fizik muayenenin ayrıntılı olarak yapılıp, elde edilen ipuçları doğrultusunda testler planlanmalıdır. Bu yaklaşım gereksiz laboratuvar ve radyoloji tetkiklerin yapılmasını önler.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]