[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 4, Sayfa(lar) 239-244
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Skafoid Kırıklarında Perkütan ve Açık Cerrahi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Mustafa Ümit GÜRBÜZ1, Şükrü DEMİR1, Sefa KEY2, Erhan YILMAZ1, Murat GÜRGER1, Gökhan ÖNCE3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Bingöl Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bingöl, Türkiye
3Bitlis Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bitlis, Türkiye

Amaç: Kliniğimizde farklı endikasyonlar ile skafoid kırıkları için uygulanan operasyonların sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde skafoid kırığı nedeni ile opere edilmiş 47 hasta dahil edildi. Cerrahi teknik, kırık lokalizasyonu ve sigara kullanımının kaynama ve el bileği klinik skoru üzerine etkileri değerlendirildi.

Bulgular: Kırık anatomik lokalizasyonlarına göre 5 (%10,6) hastada distal kutup kırığı, 32 (%68,1) hastada bel kırığı, 10 (%21,3) hastada proksimal kutup kırığı mevcuttu. Kırığın anatomik bölgelerine göre MAYO skorları incelendiğinde distal kutup bölge kırıkları mükemmeliyi, bel bölgesi kırıkları iyi, proksimal kutup kırıkları ise iyi-orta olarak değerlendirildi. Sigara içen hastaların MAYO skorlarında düşüş görüldü. p <0,05. Uygulanan cerrahi prosedürlere göre MAYO skorları arasında anlamlı ilişki bulunamadı.

Sonuç: Akut kırıklarda özellikle nondeplase stabil kırıklarda perkütan cerrahi yöntem tercih edilebilir ancak açık cerrahi ile klinik skorlama açısından anlamlı fark izlenmedi. Kırık lokalizasyonunun klinik skor açısından önemli olduğu ve sigara kullanımının kaynamayı olumsuz etkilediği tespit edildi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]