[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2022, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 221-227
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Glokom Hastalarında Koruyucu İçeren ve İçermeyen Brimonidin Tartarat’ın Oküler Yüzey Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Hakan YILDIRIM1, Mehmet CANLEBLEBİCİ2, Mehmet BALBABA1, Ülkü ÇELİKER1, Murat ERDAĞ3, Onur ÇATAK1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
2Akdağmadeni Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Yozgat, Türkiye
3Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Van, Türkiye

Amaç: Glokom hastalarında koruyuculu ile koruyucusuz %0,15 brimonidine tartarat’ın göz içi basıncına ve oküler yüzey üzerine kısa dönem etkilerini karşılaştırmak.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya kliniğimizde primer açık açılı glokom tanısı konulan, daha önce herhangi bir tedavi almamış ve oküler yüzey hastalığı bulunmayan 20 hastanın 40 gözü dahil edildi. Birinci grupta yer alan hastalara koruyucusuz %0,15 brimonidine tartarat, 2. gruba ise koruyuculu %0,15 brimonidine tartarat tedavisi başlandı. Çalışmamızda hastaların ilk başvuru sırasında ve ilaç tedavisi başlandıktan sonra 6. ay kontrollerinde göz içi basınçları (GİB), kornea ve oküler yüzey boyanma skoru (Oxford Skalası), gözyaşı kırılma zamanı (GYKZ), oküler yüzey hastalık indeksi (OYHİ) ve gözyaşı menisküs yüksekliği değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaşı ortalama 57.21±9.29 yıldı. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası ortalama GİB değerleri sırasıyla 21.30±1.72, 20.70±1.69 ve 16.35±0.88 mm Hg, 15.75±1.65 mmHg, OYHİ skorları 16.39±8.17, 16.41±8.12 ve 28.938.97, 35.05±16.05 olarak ölçüldü. Ortalama GYKZ 18.60±3.69, 18.65±3.64 ve 13.25±2.38, 11.45±4.08 sn, Oxford skalasına göre ortalama oküler yüzey boyanması 0.20±0.25, 0.18±0.15 ve 0.20±0.41, 0.60±0.68 idi. Ortalama menisküs yüksekliği ise 320.23±73.94, 315.72±85.92 ve 295.24±125.12, 285.75±138.45 mikrometreydi. Her iki grubun ilk muayenesi ve altıncı ay sonuçları karşılaştırıldığında GİB ve oküler yüzey bulgularında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p <0.05). İki grubu 6.ayda kendi aralarında karşılaştırıldığında sadece Oxford skalasında istatistiksel olarak anlamlı fark (p <0.05) vardı.

Sonuç: Oküler yüzey problemi bulunan ve ayrıca yeni tanı alan glokom hastalarında da koruyucu içermeyen antiglokomatözler, tedaviye uyumsuzluğu ve cerrahide başarısızlığa neden olabilecek oküler yüzey hastalığına bağlı bulguları azaltmak için tercih edilebilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]