[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 094-099
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
CONUT ve PNI Skorları ile Kronik Total Oklüzyonlu Hastalarda Tüm Nedenlere Bağlı Mortalite Öngörülebilir
Mehmet ÖZBEK1, Muhammed DEMİR1, Adem AKTAN2, Tuncay GÜZEL3
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Mardin Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Mardin, Türkiye
3Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: CTO, bir aydan daha uzun bir süre boyunca bir koroner arterin %100 tıkanması olarak tanımlanır. Beslenme durumunun birçok klinik durumda prognostik bir belirteç olduğu gösterilmiştir. CONUT ve PNI skorları, basit kan parametrelerine dayalı olarak hesaplanabilen ve hastaların beslenme durumunu değerlendirmek için kullanılabilen objektif indekslerdir. Bu çalışmanın amacı, CTO'lu hastalarda CONUT ve PNI tarafından değerlendirilen beslenme durumunun tüm nedenlere bağlı mortalite ve prognoz gelişimi üzerindeki etkisini incelemekti.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif çalışmaya Aralık 2012 ile Aralık 2019 tarihleri arasında koroner anjiyografide herhangi bir arterde CTO saptanan 516 hasta dahil edildi. Hastaların beslenme durumları PNI ve CONUT skorları ile değerlendirildi ve bu sonuçlara göre kategorik gruplar oluşturularak karşılaştırıldı.

Bulgular: Ortalama 50 aylık takip süresi içinde 127 (%24.6) hastada tüm sebepli mortalite meydana geldi. Hastalar takip süresi sonunda yaşayan ve yaşamayan olarak iki gruba ayrıldı. Ortalama PNI skoru yaşamayan grupta yaşayan gruba kıyasla daha düşük tespit edildi (42.41'e karşı 47.87; p <0,001). CONUT skoru yaşamayan grupta anlamlı olarak daha yüksek tespit edildi (3.34'e karşı 1.71; p <0,001). Kaplan-Meier analizi, PNI ve CONUT skorlarının kategorik grupları arasında sağkalım açısından anlamlı bir fark gösterdi (p <0,001).

Sonuç: CTO hastalarında yüksek CONUT skoru ve düşük PNI skorunun artmış tüm sebepli mortalite ile ilişkili olduğu bulundu. CTO hastalarında beslenme durumunun bu nutrisyonel skorlarla değerlendirilmesi ve takip edilmesi ek prognostik bilgi sağlayabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]