[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 164-169
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ratlarda Alfa-Naftiltiyoüre ile Oluşturulmuş Pulmoner Toksisite Üzerine Ellajik Asidin Protektif Etkisinin Araştırılması
Mehmet DEMİR, Ümit YILMAZ
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Ellajik asit (EA)’nın alfa-naftiltiyoüre (ANTU) kaynaklı pulmoner toksisite üzerine muhtemel koruyucu etkilerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Kontrol grubuna 9 gün boyunca serum fizyolojik, sham grubuna ise 9. gün tek doz intraperitoneal (i.p.) ANTU çözücüsü (zeytinyağı) verildi. ANTU grubuna çalışmanın 9. günü ANTU (10 mg/kg-i.p.) tek doz enjekte edildi. ANTU+EA grubuna çalışmanın ilk gününden itibaren 9 gün boyunca EA (10 mg/kg-i.p.) uygulandı. Tüm gruplardaki sıçanların efüzyon sıvı seviyeleri, akciğer ve vücut ağırlıkları, zorunlu yüzdürme testi skorları kaydedildi.

Bulgular: ANTU grubu ile ANTU uygulanmayan gruplar karşılaştırıldığında Plevral Efüzyon (PE), Akciğer ağırlığı (AA), AA/Vücut Ağırlığı (AA/VA) ve PE/VA bakımından anlamlı farklar (p <0,001) bulunmuştur. EA (ANTU+EA) verilen ratların PE, AA, PE/VA ve AA/VA değerlerinde ANTU grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir azalma (p <0,001) olduğu gözlendi. Ayrıca ANTU grubundaki ratların zorunlu yüzme test sürelerinde kontrol ve sham grubundaki ratlara göre istatistiksel olarak anlamlı bir azalma (p <0,001) bulundu. Ayrıca ANTU+EA grubundaki ratların zorunlu yüzme testi puanlarında ANTU grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir artış (p <0,001) olduğu kanıtlandı.

Sonuç: Elde edilen sonuçlar EA takviyesinin ANTU toksisitesi sonucu gelişen ödem ve efüzyonu baskılayarak azalan akciğer ventilasyon kapasitesini arttırdığını göstermektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]