[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 170-176
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Huzursuz Bacaklar Sendromunun Uyku ve Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi: Kontrollü Çalışma
İlker ÖZDEMİR1, Adnan Burak BİLGİÇ2, Erkan KURU3
1Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Serbest Hekim, Psikiyatri, Ankara, Türkiye

Amaç: Huzursuz bacaklar sendromu yaygın görülen, uyku ve günlük yaşamda olumsuzluklara yol açabilen nörolojik hastalıktır. Çalışmamızda bu sendromun uyku ve yaşam kalitesini hangi alanlarda etkilediğini, sosyodemografik değişkenlerin ve hastalık şiddetinin bu duruma etkilerini incele-meyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 47 yeni tanı almış primer huzursuz bacaklar sendromlu hasta ve 63 kontrol grubu dahil edilmiştir. Katılımcılara “Sosyodemografik Veri Formu”, “Uluslararası Huzursuz Bacaklar Sendromu Çalışma Grubu Huzursuz Bacaklar Sendromu Şiddet Skalası”, “Pitts-burgh Uyku Kalitesi İndeksi” ve “Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu Türkçe Versiyonu” uygulanmıştır.

Bulgular: Hasta ve kontrol grupları sosyodemografik değişkenler açısından birçok alanda benzerdi. Hasta grubu, kontrol grubuna göre anlamlı dü-zeyde yüksek uyku sorunlarına ve düşük yaşam kalitesine sahipti. Hasta grubunda cinsiyetler arasında semptom şiddeti açısından fark yoktu. Hasta grubunda sigara kullanan ve kullanmayanlar arasında semptom şiddeti benzer bulunsa da sigara kullanan grup daha yüksek uyku sorunlarına sahipti. Semptom şiddeti uyku ile pozitif yönlü, yaşam kalitesi ile negatif yönlü korelasyon göstermekteydi.

Sonuç: Huzursuz bacaklar sendromu yaşam ve uyku kalitesi üzerine olumsuz etkilere sahiptir. Bu etkiler semptom şiddetinden etkilenmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]