[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 177-183
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Periferik İnflamatuar İndeksler Malign ve Premalign Laringeal Lezyonlar İçin Önemli mi? 213 Olgunun Retrospektif Analizi
Kamil Gökçe TULACI, Erhan ARSLAN
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı benign, premalign ve malign laringeal lezyon (BLL, PLL, MLL) tanısı almış olan hastaların nötrofil/lenfosit oranı (NLO), platelet/lenfosit oranı (PLO), lenfosit/monosit oranı (LMO), eritrosit dağılım genişliği (RDW), platelet dağılım genişliği (PDW) değerleri ile olan ilişkisinin incelenmesi, bu değerlerin PLL’nin takiplerinde düzelme veya progresyon açısından prediktif ve prognostik bir değerinin olup olmadığının araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: 2014-2020 yılları arasında laringeal lezyon nedeni ile opere edilmiş 213 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelenerek postoperatif histopatolojik tanılarına göre BLL, PLL, MLL olarak gruplandırıldı. Lezyon lokalizasyonuna göre glottik, supraglottik, subglottik ve transglottik olarak gruplandırıldı. Lezyon takiplerindeki iyileşme, nüks, kansere dönüşüm durumuna göre iyi ve kötü prognoz grubu olarak gruplandırıldı. Gruplar arasında yaş, cinsiyet, preoperatif tam kan sayımındaki NLO, PLO, LMO, RDW ve PDW değerleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların demografik özelliklerine göre ortalama yaş, MLL grubunda en yüksek ve BLL grubunda en düşüktü (p <0.001). Cinsiyet dağı-lımında ise MLL ve PLL gruplarında BLL grubuna göre erkek cinsiyet anlamlı bir şekilde yüksekti (p <0,001). Lezyonun tanısı, lokalizasyonu ve prognostik özelliklerine göre gruplar arasında NLO, PLO, LMO, RDW ve PDW değerleri açısından anlamlı bir fark izlenmedi.

Sonuç: Literatürde önceki çalışmalarda benign, premalign ve malign laringeal lezyonların tanı ve takiplerinde, kullanılmaları konusunda farklı görüş-lerin öne sürüldüğü NLO, PLO, LMO, RDW ve PDW değerlerinin hastalığın histopatolojik sınıflaması, lokalizasyonu ve prognozuna göre anlamlı bir değişim göstermediği gözlenmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]