[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 199-204
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İdrar Kültürlerinde Streptococcus agalactiae Üreme Oranlarının Araştırılması: 3 Yıllık İzlem
Bahar AKGÜN KARAPINAR, İlvana ÇAKLOVİCA KÜÇÜKKAYA, Kutay SARSAR, Betigül ÖNGEN
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Streptococcus agalactiae sağlıklı kişilerde gastrointestinal ve genitoüriner sistem kolonizasyonu saptanabilen, ayrıca yenidoğan gebeler ve altta yatan hastalığı olanlarda ise yüksek mortaliteye neden olabilen ciddi seyirli bir invaziv enfeksiyon etkenidir. Bu çalışmada idrar kültürlerinden izole edilen S. agalactiae üreme oranlarının araştırılması ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Haziran 2016 - Nisan 2019 tarihleri arasında idrar kültürlerinde üreyen S. agalactiae izolatları retrospektif olarak araştırılmıştır. Bakterinin identifikasyonunda konvansiyonel yöntemler kullanılmıştır. Antibiyotik duyarlılık testleri Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü önerilerine göre yapılmış ve değerlendirilmiştir.

Bulgular: İncelenen 54.009 idrar kültürünün 163’ünde (%0,30) tek etken olarak S. agalactiae üremesi saptanmıştır. Toplamda 19.794 erkek hastanın 29 (%0,14)’unda, 34.215 kadın hastanın 134 (%0,39)’ünde, kadın hastalar içinde ise 2.883 gebenin 18 (%0,62)’inde S. agalactiae üremiştir. Hastaların %95’inin polikliniklere başvuran hastalar olduğu ve %35’inin Kadın Hastalıkları ve Doğum Biriminden gönderilmiş olduğu tespit edilmiştir. İzole edilen suşlar; penisiline, ampisiline, sefotaksime ve vankomisine %100 duyarlı saptanırken, suşların %10,6’sı eritromisine, %24,3’ü ofloksasine dirençli bulunmuştur.

Sonuç: S. agalactiae, idrar yolu enfeksiyonlarında diğer etkenlere göre daha az oranda izlenmektedir. Özellikle risk grubunda olanlar için profilaksi ve tedavi önerilmektedir. Çalışmamızda eritromisin ve ofloksasine artan direnç oranları dikkat çekmektedir. İdrar kültürleri başta olmak üzere klinik örneklerde rutin olarak S. agalactiae izolasyonunun yakından takibi, özellikle gebe ve/veya altta yatan hastalıkları olan kişilerde kliniği ile birlikte değerlendirilmesi, erken ve doğru tedavi açısından antibiyotik direncinin takip edilmesi önemlidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]