[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 220-225
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Femur Kuru Kemiklerinde Linea Aspera’nın Morfometrik Özellikleri
Feyza AKSU, Ramazan Fazıl AKKOÇ, Ayşe BİÇER, Onur ARAS, Ahmet KAVAKLI, Murat ÖGETÜRK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: Femur üzerinde bulunan uzunlamasına seyreden düzensiz kalın bir sırt şeklinde olan linea aspera bölge kasları için önemli origo ve intertio noktasıdır. Linea aspera’nın ana fonksiyonu yürürken ve koşarken stabilizasyonu sağlayıp femur’a destek olmaktır. Dahası gerilmelere ve yüklere karşı femur’un bükülmesini engellemektedir. Linea aspera’nın anatomisi çeşitli cerrahi girişimler için önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı bu anatomik yapıların çeşitliliğinin ve osteometrik ölçümlerinin gösterilmesiyle ortopedik girişimlerde ve radyolojik incelemelerde yardımcı olmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 42 kuru femur’un boyu, linea aspera uzunluğu, linea aspera’dan ayrılan uzantıların son noktaları arasındaki mesafe, ölçüm tahtası ve kalibrasyonu yapılmış standart kumpas kullanılarak ölçülmüştür.

Bulgular: Ölçümleri yapılan 42 kuru kemiğin 22’si (%52,3) sağ femur, 20’si (%47,6) sol femurdu. Linea aspera’nın üç uzantısının ayrışma noktası ve sonlanım noktası arasındaki mesafe anlamlı ilişkili olarak bulundu.

Sonuç: Linea aspera; komşuluğu olan kas, tendon ve nörovasküler yapılardan kaynaklanan hastalıkların gerek tanı gerek tedavisinde göz ardı edilmemelidir. Bu sebeple linea aspera’nın morfolojik özelliklerinin bilinmesinin klinisyenlere yardımcı olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca literatürde linea aspera’nın proksimalde yer alan üç uzantısını inceleyen başka bir çalışmaya rastlanmamış olup daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]