[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2023, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 226-230
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Magnezyum Genel Popülasyonda İdrar Kaçırma ve Aşırı Aktif Mesane Hastalığı ile İlişkili Olabilir mi?
Ali Haydar YILMAZ1, Faik ÖZEL2
1Bilecik Şeyh Edebali University Faculty of Medicine Training and Research Hospital, Urology Clinic, Bilecik, Turkey2Bilecik Şeyh Edebali University Faculty of Medicine Training and Research Hospital, Internal Medicine Clinic, Bilecik, Turkey

Amaç: Üriner inkontinans ve aşırı aktif mesane semptomları olan toplam 124 hasta randomize edildi. Kontrol grubu olarak üroloji polikliniğine ve hastaların dahiliye polikliniğine başvuran 122 hasta çalışmaya dahil edildi. Mg ve kemik metabolizmasındaki etkili parametreler ve Mg metabolizmasını etkileyebilecek parametreler, katılan hastalar arasında tetkik olarak alındı.

Gereç ve Yöntem: Üriner inkontinans ve aşırı aktif mesane semptomları olan toplam 124 hasta randomize edildi. Kontrol grubu olarak üroloji polikliniğine ve hastaların dahiliye polikliniğine başvuran 122 hasta çalışmaya dahil edildi. Mg ve kemik metabolizmasındaki etkili parametreler ve Mg metabolizmasını etkileyebilecek parametreler, katılan hastalar arasında tetkik olarak alındı.

Bulgular: Albümin değerleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlıydı (p <0.0001, AUC =0.73). Aynı şekilde ROC analizine göre hasta grubu ile kontrol grubu arasında ca değerleri anlamlı bulundu (p =0.0016, AUC=0.61). Fosfor ve parathormon ve D vit için istatistiksel anlamlılık ROC analizine göre belirlendi (sırasıyla p değeri ve AUC, p <0.0001, AUC =0.65 ve p <0.0001, AUC =0.86, p =0.0007, AUC =0.62).

Sonuç: Kesitsel çalışmamıza göre magnezyum düzeyi istatistiksel olarak anlamlı değildir. Üriner inkontinans ve aşırı aktif mesane hastalığı kronik ilaç kullanımını gerektirdiğinden tedaviler semptomatik rahatlama sağlamakta ancak tedavi etmemektedir. Küratif tedavinin bulunabilmesi ve bu hastalıkların patofizyolojisinin tam olarak aydınlatmak için daha fazla hasta katılımının olduğu çalışmaların gerekli olduğuna inanmaktayız.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]