[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 082-085
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hastaneye Yatırılarak Tedavi Edilen 68 Epistaksisli Hastanın Retrospektif Analizi
İrfan KAYGUSUZ , Turgut KARLIDAĞ, Erol KELEŞ, Şinasi YALÇIN, Hayrettin Cengiz ALPAY, Öner SAKALLIOĞLU
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ELAZIĞ

Amaç:
Yaygın bir kulak burun boğaz acili olan epistaksisin etiyolojisi ve tedavisinin literatür ışığında tartışılması şe kliniğimizin epistaksisli hastaya yaklaşımının sunulması.

Gereç ve Yöntemler:
Kliniğimizde burun kanaması nedeniyle yatırılarak tedavi edilen 68 hastanın dosyaları retrospektif olarak yeniden incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, epistaksisin olduğu ay, etiyolojik faktörler, eşlik eden hastalıklar, kan transfüzyonu gerekli olup olmadığı, uygulanan tedavi yöntemleri ve hastanede kalış süresi bakımından analiz edildi.

Bulgular:
68 Hastanın 22’si kadın (%32,3), 46’sı (%67,7) erkekti ve yaşları 16-88 yıl (ortalama 56.79±17.30 yıl) arasında değişmekteydi. Epistaksisli hastalar, en sık mart ayında (%13.2) kliniğimize müracaat etmişlerdi. Epistaksisin en sık nedeni hipertansiyon (%30.8) ve septal perforasyondu (%20.6). Hastaların 16’sına kan transfüzyonu gerekmişti. Bunlardan üçüne bir ünite, 13’üne ise 2-7 ünite (ortalama 2.61±1.38 ünite) kan transfüzyonu yapılmıştı. Hastaların 47’sine (%69,2) konservatif, 21’ine (%30,8) cerrahi tedavi uygulanmıştı. Hastanede kalma süreleri 1-20 gün (ortalama 5.94±2.68 gün; konservatif yöntemle tedavi edilenlerde 4.82±1.20 gün; cerrahi yöntemlerle tedavi edilenlerde 8.42±3.37 gün)) arasında değişiyordu.

Sonuç:
Epistaksis sık görülen kulak burun boğaz acillerindendir. Gelişebilecek komplikasyonlar nedeniyle hastalar önemsenmeli, özellikle yaşlı hastalar yatırılarak tedavi edilmelidir. ©2004, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]