[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 082-085
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hastaneye Yatırılarak Tedavi Edilen 68 Epistaksisli Hastanın Retrospektif Analizi
İrfan KAYGUSUZ , Turgut KARLIDAĞ, Erol KELEŞ, Şinasi YALÇIN, Hayrettin Cengiz ALPAY, Öner SAKALLIOĞLU
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Burun kanaması, kan transfüzyonu, nazal tampon, nazal koterizasyon,Epistaxis, blood transfusion, nasal pack, nasal cauterization.
Özet
Amaç:
Yaygın bir kulak burun boğaz acili olan epistaksisin etiyolojisi ve tedavisinin literatür ışığında tartışılması şe kliniğimizin epistaksisli hastaya yaklaşımının sunulması.

Gereç ve Yöntemler:
Kliniğimizde burun kanaması nedeniyle yatırılarak tedavi edilen 68 hastanın dosyaları retrospektif olarak yeniden incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, epistaksisin olduğu ay, etiyolojik faktörler, eşlik eden hastalıklar, kan transfüzyonu gerekli olup olmadığı, uygulanan tedavi yöntemleri ve hastanede kalış süresi bakımından analiz edildi.

Bulgular:
68 Hastanın 22’si kadın (%32,3), 46’sı (%67,7) erkekti ve yaşları 16-88 yıl (ortalama 56.79±17.30 yıl) arasında değişmekteydi. Epistaksisli hastalar, en sık mart ayında (%13.2) kliniğimize müracaat etmişlerdi. Epistaksisin en sık nedeni hipertansiyon (%30.8) ve septal perforasyondu (%20.6). Hastaların 16’sına kan transfüzyonu gerekmişti. Bunlardan üçüne bir ünite, 13’üne ise 2-7 ünite (ortalama 2.61±1.38 ünite) kan transfüzyonu yapılmıştı. Hastaların 47’sine (%69,2) konservatif, 21’ine (%30,8) cerrahi tedavi uygulanmıştı. Hastanede kalma süreleri 1-20 gün (ortalama 5.94±2.68 gün; konservatif yöntemle tedavi edilenlerde 4.82±1.20 gün; cerrahi yöntemlerle tedavi edilenlerde 8.42±3.37 gün)) arasında değişiyordu.

Sonuç:
Epistaksis sık görülen kulak burun boğaz acillerindendir. Gelişebilecek komplikasyonlar nedeniyle hastalar önemsenmeli, özellikle yaşlı hastalar yatırılarak tedavi edilmelidir. ©2004, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Mukoza hasarı nedeniyle oluşan damar patolojisi veya pıhtılaşma bozuklukları sonucunda burun boşluğunda meydana gelen kanamalara epistaksis veya burun kanaması denir 1. Epistaksis, yaygın bir kulak burun boğaz acilidir. Sıklığı tam olarak bilinmemekle birlikte popülasyonun %7-60’ında görüldüğü ve hastaların ancak %6’sının hekime müracaat ettiği rapor edilmiştir 2,3. Epistaksis epizodlarının çoğunluğu hastanın kendi müdahalesi ile kontrol altına alınabildiğinden hastaların çoğu sağlık kuruluşlarının kayıtlarına geçmemektedir.

  Epistaksis bir hastalık değil bir semptomdur. En basit şeklinde bile hastaları çok rahatsız etmektedir. Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülmekte ve sıklığı yaşla birlikte artmaktadır. Genellikle kuru, soğuk kış aylarında meydana geldiği rapor edilmiştir 2.

  Epistaksis olgularının çoğunluğu kendi kendine iyileşmekte veya konservatif olarak kolaylıkla tedavi edilebilmektedir 4,5. Ancak küçük bir grup hastada inatçı ve tekrarlayan kanamalar olabilmektedir 5,6. Epistaksis nedeniyle oluşabilecek komplikasyonların engellenebilmesi için hastaların acilen değerlendirilmesi ve tedavilerinin kısa sürede yapılması gerekmektedir 4-8.

  Bu çalışma, hekimlerin sık karşılaştığı bir semptom olan epistaksisin etiyolojisi ve tedavisinin literatür ışığında yeniden tartışılması ve kliniğimizin epistaksisli hastaya yaklaşımının sunulması amacıyla yapıldı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Çalışmaya, Ocak 2000-Ocak 2004 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Kliniği’ne burun kanaması nedeniyle müracaat eden ve yatırılarak tedavi edilen 68 hasta alındı. Hastaların dosyaları retrospektif olarak yeniden incelendi. Acil serviste müdahale edilerek epistaksisi kontrol altına alınan ve başka kliniklerde yatarken epistaksis nedeniyle konsülte edilen hastalar çalışmaya dahil edilmedi.

  Hastalar yaş, cinsiyet, epistaksisin olduğu ay, etiyolojik faktörler, eşlik eden hastalıklar, kan transfüzyonu gerekli olup olmadığı, uygulanan tedavi yöntemleri ve hastanede kalış süresi bakımından analiz edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Çalışmaya dahil edilen 68 hastanın 22’si kadın (%32,3), 46’sı (%67,7) erkekti ve yaşları 16-88 yıl (ortalama 56.79±17.30 yıl) arasında değişmekteydi. Hastaların %44.1’i, 10-50 yaş; %50’si, 50-80 yaş arasında ve %5.9’u 80 yaşın üzerindeydi. Hastalar kliniğimize epistaksis nedeniyle en sık mart ayında (%13.2) müracaat etmişlerdi (Şekil 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Hastaların kliniğimize müracaat ettikleri aylar.

  Hastalarda en sık epistaksis nedeni hipertansiyon (%30.89), septal perforasyon(%20.6) ve nazal enflamasyondu (%16.2) (Tablo 1). Ayrıca hastaların ikisinde diabetes mellitus tip 2, ve birinde kronik obstrüksif akciğer hastalığı (KOAH) vardı.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Hastalarda epistaksise neden olan etiyolojik faktörler

  Hastaların 24’üne, mevcut genel tıbbi durumları ve eşlik eden hastalıkları nedeniyle altı farklı klinikten konsültasyon istenmişti. Bunlar arsında en sık konsültasyon (15 hasta) kardiyoloji kliniğinden istenmişti. Diğer konsültasyonların ikisi İntaniye, biri Dermatoloji, dördü Hematoloji, biri Nöroloji ve biri Göğüs Hastalıkları Kliniklerinden istenmişti.

  Hastaların 16’sına kan transfüzyonu gerekmişti. Hastaların üçüne bir ünite, 13’üne ise 2-7 ünite (ortalama 2.61±1.38 ünite) kan transfüzyonu yapılmıştı. Hastaların 47’sine (%69,2) konservatif, 21’ine (%30,8) ise cerrahi/girişimsel tedavi yapılmıştı. Bir hastada, superior tiroid arterin distalinden ve asendan farengeal arterin proksimalinden olmak üzere eksternel karotid arter bağlanmıştı (Tablo 2).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Hastalara uygulanan tedavi yöntemleri

  Hastaların hastanede kalma süreleri 1-20 gün (ortalama 5.94±2.68 gün) arasında değişiyordu. Hastaların biri hastanede bir gün kaldıktan sonra kendi isteğiyle taburcu edilmişti. Konservatif yöntemlerle epistaksisi kontrol edilemeyen ve intermaksiller arter ligasyonu yapılan bir hasta, 20 gün hastanede yatırılmıştı. Konservatif yöntemlerle tedavi edilen hastalarda ortalama hastanede kalma süresi 4.82±1.20 gün iken, cerrahi yöntemlerle tedavi edilen hastalarda bu süre ortalama 8.42±3.37 gündü.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Epistaksis kulak burun boğaz hekimlerinin sık karşılaştığı acil durumlardan biridir. Her yıl toplumun yaklaşık %5-10’unda aktif burun kanaması meydana gelmektedir 1,9. Hastaların %10’undan azı bu sorun için hekime gelmekte ve bunların da sadece onda biri hastaneye yatırılarak tedavi edilmektedir 3. Bununla birlikte literatürde, epistaksis prevalansının toplumda %10-12 arasında olduğunu, bu hastaların %10’unun tıbbi tedavi için başvurduğunu ve bunların da %1-2’sinde cerrahi tedavi gerektiğini bildiren çalışmalar da vardır 10,11.

  Epistaksisin erkeklerde (%58), kadınlara (%42) göre daha sık görüldüğü ve hastaların %71.4’ünün 50 yaşın üzerinde olduğu bildirilmiştir 12. Aynı şekilde Pollice ve arkadaşları 2 epistaksisli hastalarının %70’inin 50 yaş üzerinde olduğunu ve çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğunu bildirmişlerdir. Huang ve arkadaşları 13 ise erkek, kadın oranını 3/1 olarak rapor etmişlerdir. Buna karşın Shaw ve arkadaşlarının 3, çalışmalarında epistaksisin %47 erkeklerde, %53 kadınlarda görüldüğü ve hastaların %70’inin 50 yaşının üzerinde olduğu rapor edilmiştir. Literatürle uyumlu olarak bizim hastalarımızın 22’si (%32,3) kadın, 46’sı (%67,7) erkekti ve %55.9’u 50 yaşın üzerindeydi.

  Etiyolojik nedenler çevresel faktörler, lokal ve sistemik nedenler olmak üzere üç grupta incelenebilir 5. Sonbahar ve kış aylarında epistaksisin sıklığı artmaktadır. Bunun nedeni bu dönemlerde üst solunum yolu enfeksiyonlarının daha sık görülmesi, kapalı mekanların daha fazla ısıtılması ve nem oranının düşüklüğü olarak bildirilmiştir 9. Literatürle uyumlu olarak hastalarımızın %13.2’si, bölgemizde kışın yoğun geçtiği mart ayında kliniğimize müracaat etmişti (Şekil 1). Bununla birlikte sıcak ve kuru iklimin hakim olduğu az nemli yerlerde de epistaksisin sık görüldüğü rapor edilmiştir 5. Pollice ve arkadaşları 2, epistaksis nedeniyle hastaların en sık nisan ayında baş vurduklarını rapor etmişlerdir. Lokal nedenler arasındaki travma, epistaksisin en sık nedenlerinden biridir. Sıklıkla burun karıştırma ve kazalar sonucunda olmaktadır 4,5. Lokal nedenler arasında travmanın haricinde septal patolojiler (septal deviasyon, septal spin, septal perforasyon), enflamatuar hastalıklar (sinüzit, alerjik rinit, viral üst solunum yolu enfeksiyonları), tümörler (hemanjiom, inverted papillom vb.) ve anevrizmalar sayılabilir. Sistemik nedenler arasında koagülasyon bozuklukları (von Willebrand hastalığı, trombositopeniler, tromboasteni, kalıtımsal hemorajik telenjiektazi, vb.), hormonal nedenler (hamilelik, nazal endometriozis) ve kardiovasküler nedenler (hipertansiyon, kalp yetmezliği, mitral stenoz, aort koarktasyonu, vb) sayılabilir 2,12,14. Neto ve arkadaşları 15, hipertansiyonun süresi ve ventriküler hipertrofinin bulunması ile epistaksis arasında bir ilişki olduğunu ve epistaksisin uzun süre devam eden bir hipertansiyonun sonucu olabileceğini bildirmişlerdir. Bizim hastalarımızda, epistaksis nedeni olarak en sık hipertansiyon (%30.9), septal perforasyon (%20.6) ve nazal enflamasyon (%16.2) karşımıza çıkmaktadır.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Hastaların kliniğimize müracaat ettikleri aylar.

  Epistaksis burnun anterior veya posterior bölgelerinden olabilmektedir 16. Anterior epistaksisler genç erişkinlerde ve çocuklarda; posterior epistaksisler ise genellikle yaşlı bireylerde daha sık görülmektedir. Anterior epistaksisler sıklıkla kendini sınırlamakta ve anterior inferior septumdaki Kisselbach pleksusundan kaynaklanmaktadır. Posterior epistaksisler ise primer olarak sfenopalatin arterin dalları tarafından beslenen Woodruff’un nazofarengeal pleksusundan kaynaklanmaktadır 2. Anterior epistaksiste genellikle anterior rinoskopi ile kanama noktası görülebilmektedir. Anterior rinoskopide kanama noktası görülemiyorsa ve farenkste kanama mevcutsa, kanamanın posteriordan geldiği düşünülmelidir. Tüm yaş gruplarında gözlenen kanamaların %82’sinin anterior kaynaklı ve lokal tedaviye uygun olduğu bildirilmiştir 9.

  Epistaksisli hastalarda kan kaybı miktarına bağlı olarak kan transfüzyonu gerekebilir. Schaitkin 17 epistaksisli hastalarının %41’ine, Nair 18 %67’sine, Shaw 3 ise %78’ine kan transfüzyonu uygulandığını bildirmişlerdir. Bizim hastalarımızın da %23.5’ine kan transfüzyonu yapılmıştı.

  Epistaksise tedavi yaklaşımı karmaşık ve altta yatan nedene göre farklılık gösterebilmektedir. Genellikle anterior epistaksisler burun kanatlarının septuma doğru üç-beş dakika süresince sıkılmasıyla durmaktadır. Epistaksiste uygulanan tedaviler konservatif (Kimyasal koterizasyon, elektrokoterizasyon, anterior tampon, posterior tampon, medikal tedavi) ve cerrahi tedavi (arteriyel embolizasyon ve ligasyon, septoplasti, posterior endoskopik koterizasyon, tümör cerrahisi) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır 5,12,19-21. Literatürde epistaksisin tedavisinde daha çok konservatif yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir 13,22,23. Huang ve arkadaşları 13, konservatif yöntemlerle tedavi edilen hastalarda komplikasyon ve mortalite oranının düşük, hospitalizasyon süresinin kısa olduğunu rapor etmiştir. Bizim hastalarımızın %69.1’ine konservatif tedavi uygulanmıştı. Konservatif tedavi yöntemleri içerisinde ise en sık uygulanan nazal tampondu (%39.7 anterior, %4.4 posterior tampon). Cerrahi tedavi olarak en sık (%20.6) septoplasti ameliyatı yapılmıştı.

  Burunun kolay ulaşılabilen bölgelerinde meydana gelen ve kanamanın bol olmadığı durumlarda epistaksisin kontrolünde en sık uygulanan yöntem lokal koterizasyondur 24. Aktif bir kanama varsa, kimyasal koterizasyon etkili olmaz. Trombositopeni, trombasteni ve koagülasyon faktörleri eksikliğinde koterizasyon etkili değildir 9. Bizim hastalarımız genellikle 50 yaşın üzerinde ve burunun posterior bölgesinden kaynaklanan epistaksisli vakalar oldukları için ancak %4.4’üne kimyasal koterizasyon, %5.9’una elektrokoterizasyon uygulanmıştı.

  Vazokonstrüktörler ve hemostatik tamponlar, klasik tamponların veya koterizasyonun travmasından dolayı kullanılamadığı koagülopatili hastalarda kullanılabilir. Mikrofibriller kollajen, gelfoam veya okside selüloz bu amaçla tercih edilebilir 5,25. Walshe ve arkadaşları 26, koterizasyon ve tamponlama ile kanamanın kontrol edilemediği pıhtılaşma bozukluğu olan 10 hastada, doku yapıştırıcı kullanımı ile epistaksisi başarılı bir şekilde tedavi ettiklerini bildirmişlerdir. Bununla birlikte literatürde epistaksis tedavisinde fibrin glue ve diğer doku yapıştırıcıları ile başarılı sonuçlar rapor edilmiştir 27. Kliniğimizde de kanama diatezli epistaksisli hastaların tedavisinde hemostatik tamponlar kullanılmaktadır.

  Epistaksis nedeniyle hospitalizasyon süresi değişik çalışmalarda farklı olarak bildirilmiştir. Vaamonde ve arkadaşları 22, bu süreyi ortalama 9.2 gün; Pollice ve arkadaşları 2 dört gün; Huang ve arkadaşları 13 ise cerrahi yöntemlerle tedavi ettikleri hastalarda ortalama 11.8, konservatif yöntemlerle tedavi ettiklerinde ise 8.1 gün olarak bildirmişlerdir. Bizim hastalarımızda ise bu oranlar cerrahi yöntemlerle tedavi edilenlerde ortalama 8.42±3.37, konservatif yöntemlerle tedavi edilenlerde ise 4.82±1.20 gündü.

  Huang ve arkadaşları (13), epistaksisli hastalarda mortalite oranını %7,8; Juselius 12, %0.6; Pollice 2 ise %0 olarak bildirmişlerdir. Bizim hastalarımızda da bu oran Pollice ve arkadaşlarının çalışması ile uyumluydu (%0).

  Sonuç olarak epistaksisin bir hastalık değil bir semptom olduğu unutulmamalı ve gelişebilecek komplikasyonlar düşünülerek hastalar önemsenmelidir. Özellikle yaşlı hastalar yatırılarak tedavi edilmelidir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Özcan C. Epistaksis. İçinde: Koç C, editör. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ve Baş Boyun Cerrahisi. Birinci Baskı, Ankara, Güneş Kitabevi, 2004; 479-493.

  2) Pollice PA, Yoder MG. Epistaxis: a retrospective review of hospitalized patients. Otolaryngol Head Neck Surg 1997;117: 49- 53.

  3) Shaw CB, Wax MK, Wetmore SJ. Epistaxis: a comparison of treatment. Otolaryngol Head Neck Surg 1993;109:60-65.

  4) Alvi A, Joyner-Triplet N. Acute epistaxis: How to spot the source and stop the flow. Postgrad Med 1996; 99: 83-96 (Abstract).

  5) Tan LKS, Calhoun KH. Epistaxis. Med Clin North Am 1999; 83: 43-56.

  6) El-Jassar P, Moraitis D, Spencer M, Sissons G. A case of intractable epistaxis. J Laryngol Otol 1997; 111: 1192-1194.

  7) Frazee TA, Hauser MS. Nonsurgical management of epistaxis. J Oral Maxillofac Surg 2000; 58: 419-424.

  8) Nyugen RCL, Leclers JE, Nantel A, Dumas P, LeBlanc A. Arygremia in septal cauterization with silver nitrate. J Otol Laryngol 1999; 28: 211-216.

  9) Özturan O. Epistaksis. İçinde: Çelik O, editör. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ve Baş Boyun Cerrahisi. Birinci Baskı, İstanbul, Turgut Yayıncılık; 2002: 357-367.

  10) Ram B, White PS, Saleh HA, Odutoye T, Cain A. Endoscopic endonasal ligation of the sphenopalatine artery. Rhinology 2000; 38: 147-149.

  11) Scaramauzzi N, Walsh RM, Brennan P, Walsh M. Treatment of intractable epistaxis using arterial embolization. Clin Otolaryngol 2000; 26: 307-309.

  12) Juselius H. Epistaxis. A clinical study of 1724 patients. J Laryngol Otol 1974; 88: 317-327.

  13) Huang CL, Shu CH. Epistaxis: a review of hospitalized patients. Zhonghua Yi Xue Za Zhi (Taipei) 2002; 65: 74-78 (Abstract).

  14) Ada M, Işlak C, Canbaz E, Aydın H, Yüksel S, Akar Z. Epistaksis nedeni olarak intrakranial internal karotid arter pseudoanevrizması. Türk Otolaringoloji Arşivi 1994; 32: 209- 211.

  15) Neto JFL, Fuchs FD, Facco SR, Gus M, Fasalo L, Mafessoni R, et al. Is epistaxis evidence of end-organ damage in patients with hypertension. Laryngoscope 1999; 109: 1111-1115.

  16) Jackson KR, Jackson RT. Factors associated with active, refrectory epistaxis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1988; 114: 862-865.

  17) Schaitkin B, Strauss M, Houck JR. Epistaxis: medical versus surgical therapy: a comparison of efficiacy, complications, end economic considerations. Laryngoscope 1987; 97: 1392-1396.

  18) Nair K. Transantral ligation of the internal maxillary artery. Laryngoscope 1982; 92: 1060-1063.

  19) Emanuel JM: Epistaxis. Cummings CW, Fredrickson JM, Harker LA, Krause CJ, Schuller DE, editors. Otolaryngology Head And Neck Surgery. 2nd ed. St. Louis, Missouri: Mosby-Year Book, Inc, 1998. p. 852-865.

  20) Siniluoto TM, Leinonen AS, Karttunen AI, Karjalainen HK, Jokinen KE. Embolization for the treatment of posterior epistaxis. An alalysis of 31 cases. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1993; 119: 837-841.

  21) Sarıoğlu T, Gündüz M, Genç E, Bayar N. Epistaksis. KBB Bülteni 1994; 3: 73-75.

  22) Vaamonde Lago P, Lechuga Garcia MR, Minguez Beltran I, Frade Gonzalez C, Soto Varela A, Bartual Magro J, et al. Epistaxis: prospective study on emergency care at the hospital level. Acta Otorrinolaringol Esp 2000;51:697-702 (Abstract).

  23) Mehanna H, Abdelkader M, Albahnasawy L, Johnston A. Early discharge following nasal pack removal: is it feasible?. Clin Otolaryngol 2002; 27: 153-155.

  24) Toner JG, Walby AP. Comperison of electro and chemical cautery in the treatment of anterior epistaxis. J Laryngol Otol 1990; 104: 617-618.

  25) Tüz M, Dağlı M, Turanlı M, Taşel M. Trombositopeniye bağlı burun kanamasında Gelfoam tampon ile klasik ekstrafor tampon uygulamasının karşılaştırılması. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2000; 10: 200-204.

  26) Walshe P, Harkin C, Murphy S, Shah A, Curan A, McShane D. The use of fibrin glue in refrectory coagulopathic epistaxis. Clin Otolaryngol 2001; 26: 284-285.

  27) Walshe P. The use of fibrin glue to arrest epistaxis in the presence of a coagulopathy. Laryngoscope 2002; 112: 1126- 1128.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]