[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 086-090
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Rosiglitazonun Metformin Kullanan Tip 2 Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Serum Homosistein Ve Leptin Düzeylerine Etkileri
Yusuf ÖZKAN1, Süleyman Serdar KOCA2, Eylem MENGÜCÜK2, Vedat GENÇER2, Emir DÖNDER2
1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı,ELAZIĞ
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç:
Kronik ilerleyici bir hastalık olan Diabetes Mellitus’un prevalansı ciddi anlamda artmaktadır. Thiazolidinedion grubunda yer alan Rosiglitazon tip 2 DM’un tedavisinde yaygın olarak kullanılan oral antidiyabetiktir. Bu çalışmada Rosiglitazon tedavisinin homosistein ve leptin düzeyine etkilerini incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:
Tip 2 DM tanılı ve metformin kullanan ancak kan şekeri regülasyonu sağlanamayan (Açlık Kan Şekeri (AKŞ), Tokluk Kan Şekeri (TKŞ) ve HbA1c yüksek) 20 gönüllü hasta ( 5 erkek, 15 kadın, ortalama yaş 51±12 yıl ve ortalama vücut kitle indeksi 28±5 Kg/m2 olan) çalışmaya alındı. Hastaların tedavide kullandıkları metformine (2 X 850 mg – 3 X 850 mgr) 4 mg/gün roziglitazon ilave edildi. Olgularda tedavi öncesi ve 12 haftalık tedavi sonrası; AKŞ, TKŞ, HbA1c, serum lipit, homosistein ve leptin düzeyleri bakıldı.

Bulgular:
12 haftalık tedavi sonrası; AKŞ 176±68 mg/dl’den, 147±39 mg/dl’ye (P<0,05), TKŞ ’i 224±56 mg/dl’den 182±46 mg/dl’ye (P<0,05), HbA1c %8.7±2 ‘den %7.6±1’e geriledi (p<0,05) ve istatistiksel olarak anlam taşımaktaydı. T. Kol, TG, LDL, VLDL ve HDL düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı olmamak üzere arttı. Hcy düzeyi ortalama 10,3±2,6 µmol/L’den 5,14±2,7 µmol/L’ye geriledi (p<0,05). Leptin düzeyi ortalama 10,8±7 ng/ml’den 15,38±8 ng/ml’ye yükseldi (p<0,05). Total protein, albümin, AST ve ALT düzeyinde herhangi bir değişiklik gözlenmedi.

Sonuç:
Rosiglitazon tedavisi sonrasında kan şekeri regülasyonuna ilaveten homosistein ve leptin düzeylerinde anlamlı değişiklikler gözlenmiştir. ©2004, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]