[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-009
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Leptin Tedavisi Yeni Doğan Rat İncebarsağında Hipoksi/Reoksijenasyon Hasarına Karşı Koruyucu mudur?
Keramettin Uğur ÖZKAN1, Fatma İNANÇ2, Metin KILINÇ2, Çetin BORAN3
1Kahramanmaraş Sütcüimam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, KAHRAMANMARAŞ
2 Kahramanmaraş Sütcüimam Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, KAHRAMANMARAŞ
3 Kahramanmaraş Sütcüimam Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, KAHRAMANMARAŞ

Amaç: Hipoksi reoksijenasyonun neden olduğu yenidoğan rat incebarsak hasarına leptin’in etkinliğini arastırmak.

Gereç ve Yöntem: Doğum sonrası rastgele seçilmiş 30 adet yavru rat kendi aralarında üç eşit gruba bölünerek deneysel gruplar oluşturuldu. Grup 1 kontrol, Grup 2 hipoksi-reoksijenasyon , Grup 3 leptin hipoksi-reoksijenasyon grubu olarak belirlendi. Grup 3 deki yavru ratlara deneysel işlemden 1 saat önce ciltaltı enjeksiyonla 20 mikrogram/kg leptin verildi. Bu gruplardaki yavrular bir cam kavanoz içerisine koyuldular. Kavanoz içerisindeki hava aspiratör yardımı boşaltılıp tekrar karbon dioksit ile dolduruldu. Yavruların 10 dk bu ortamda solumaları sağlandı ve ardından kavanoz oksijen ile dolduruldu. Böylece reoksijenasyon yapılmış oldu. Onuncu dakikadan sonra yavrular tekrar dışarı alındı ve 10 dakika soğuğa maruz bırakıldı. Bu işlem birkez daha baştan sona tekrarlandı. Uygulanan bu işlemler serisi 2. ve 3. günlerde de tekrarlandı. Üçüncü günü yavrular dekapite edildi ve gasrointestinal sistemleri çıkarıldı. Histopatolojik ve biyokimyasal inceleme için terminal ileumdan 3 cm uzunluğunda ince barsak dokusu alındı. Histopatolojik incelemede ileum hasarı bakıldı ve immunhistokimyasal boyama ile epidermel büyüme faktörü reseptorleri (EBFR) araştırıldı. Kalan barsak dokularında malondialdehit (MDA), ve nitrik oksit (NO) düzeyleri ölçüldü.

Bulgular: Grup 2 ve grup 3 de tipik NEK bulguları gözlendi. Histopatolojik incelemelerde gruplar farksızdı (P>.05) Yine grup 2 ve grup 3 de MDA düzeyleri farksızdı (p>.05) Ancak bu grupların NO düzeyleri birbirinden farklıydı . NO Grup 2 de yüksek ve Grup 3 de kontrol grubu ile aynıydı (P>.05)

Sonuç: Leptin’in NO düzeylerini değiştirmesine rağmen yeni doğan ratlarda hipoksi reoksijenasyonun neden olduğu barsak hasarını önleyici etkisi yoktur.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]