[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 010-011
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Atopik Dermatitli Hastalarda Total IgE Değerleri
Fulya İLHAN1, Handan AKBULUT1, Başak Kandi COŞKUN2
1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Atopik dermatit sıklıkla astma ve alerjik rinit ile sonuçlanan atopik gidişin ilk basamağıdır. Atopik dermatitle karakterize klinik fenotip; bozulmuş cilt bariyer fonksiyonu, çevresel etkenler, hassas genler ve immünolojik cevaplar arasındaki etkileşimin bir sonucudur. Atopik dermatitin patogenezinde Th2 lenfositler ve bunların sitokinleri ile immünglobulin IgE (IgE ) ve eozinofiller büyük rol oynarlar. Bu çalışmada atopik dermatit tanısı alan 23 hastada total IgE değerleri araştırıldı ve sağlıklı kontrol ile karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nda atopik dermatit tanısı konan ve yaşları 8-35 (ortalama 21.77±2.88) arasında olan 23 olgu ile, 18-32 yaşları arasında olan 23 sağlıklı gönüllüden 2ml venöz kan alındı. Santrifüj edilen kanların serumları ayrılarak çalışma gününe kadar -80 ºC de derin dondurucuda bekletildi. Hasta ve kontrol serumlarından total IgE ölçümleri ELİSA yöntemiyle yapıldı. Verilerin karşılaştırılması SPSS 11.0 programı kullanılarak Student’s T testi ile yapıldı ve p<0.05 değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular ve Sonuç: Atopik dermatitli hastaların total IgE değerleri 59.08±14.45 IU/mL (ortalama % ± SE), sağlıklı kontrol grubunun değerleri ise 29.04±4.97 IU/mL arasında idi. Bölgemizde atopik dermatit tanısı alan hastaların total IgE düzeylerinin kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu gözlenmiştir (p< 0.05).


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]