[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-026
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hayvanlara Bağlı Yaralanmalar
Mustafa YILDIZ, Polat DURUKAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Hayvanlara bağlı yaralanmalar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iyi tanımlanmamıştır. Büyükbaş hayvanlardan dolayı oluşan travmalar kırsal kesimde yaşayan insanlar açısından önemli bir sağlık riski oluşturmaktadır. Bu travmalar sırasında yüksek enerji transferinden dolayı vücudun çeşitli bölgelerinde künt ve penetran yaralanmaların olabilmektedir.

Gereç ve Yöntem: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine (AS) Ocak 2002-Ağustos 2004 tarihleri arasında hayvanlara bağlı yaralanmalar sebebiyle getirilen hastaların verileri hazırlanan forma kaydedildi. Verilerin analizi SPSS 10.0 programı kullanılarak yapıldı. Değerler yüzde ve standart sapma olarak yazıldı.

Bulgular: Çalışma döneminde hayvanlara bağlı yaralanma sonucu AS’ye 32 hasta müracat etti. Isırma vakaları çalışmamıza dahil edilmedi. Hastaların 19’u (%59.4) hayvanlarla oluşan travmalardı. Yaş ortalaması 32.26±30.6 yıldı. Hastaların 13’ü (%68.4) erkekti. Yaralanmaların en sık ilk dekadda olduğu tespit edildi (%36.8). Hastaların olay sonrası AS’ye geç başvurduğu belirlendi (ortalama başvuru süresi 238.15±74.2 dakika). Yaralanmaya sebep olan hayvanlar sıklıkla atlardı (%57.9), en sık yaralanma mekanizması tekmelemeydi (%68.4) ve kafa en çok etkilenen bölgeydi (%73.7). Çoklu travma 6 (%31.6) hastada tespit edildi. Hastaların 6’sı (%31.6) taburcu edildi, 11 hastaya (%57.9) yatış verildi. AS’de kalış süresi ortalama 165.52±114.5 dakikaydı. Bir hasta AS’de olmak üzere toplam 3 (%15.8) hasta, biri at ve 2’si inek tekmelemesi nedeniyle, eksitus oldu. En sık hasta yatan klinik beyin cerrahisi (%21.1) olurken, ortalama yatış süresi 12.09±9.4 gün olarak belirlendi. Hastaların 9’una (%47.4) cerrahi tedavi uygulandı.

Sonuç: Ülkemizde hayvansal kaynaklı yaralanmaların önlenmesi önem taşımaktadır. AS’de az görülmesine rağmen yüksek ölüm oranıyla dikkat çekmektedir. Ülkemizde hayvanlara bağlı yaralanmalar açısından yeterli epidemiyolojik veri olmadığını düşünmekteyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]