[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-026
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Hayvanlara Bağlı Yaralanmalar
Mustafa YILDIZ, Polat DURUKAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, ELAZIĞ
Anahtar Kelimeler: Hayvan, travma, acil servis, Animal, trauma, emergency department
Özet
Amaç: Hayvanlara bağlı yaralanmalar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iyi tanımlanmamıştır. Büyükbaş hayvanlardan dolayı oluşan travmalar kırsal kesimde yaşayan insanlar açısından önemli bir sağlık riski oluşturmaktadır. Bu travmalar sırasında yüksek enerji transferinden dolayı vücudun çeşitli bölgelerinde künt ve penetran yaralanmaların olabilmektedir.

Gereç ve Yöntem: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine (AS) Ocak 2002-Ağustos 2004 tarihleri arasında hayvanlara bağlı yaralanmalar sebebiyle getirilen hastaların verileri hazırlanan forma kaydedildi. Verilerin analizi SPSS 10.0 programı kullanılarak yapıldı. Değerler yüzde ve standart sapma olarak yazıldı.

Bulgular: Çalışma döneminde hayvanlara bağlı yaralanma sonucu AS’ye 32 hasta müracat etti. Isırma vakaları çalışmamıza dahil edilmedi. Hastaların 19’u (%59.4) hayvanlarla oluşan travmalardı. Yaş ortalaması 32.26±30.6 yıldı. Hastaların 13’ü (%68.4) erkekti. Yaralanmaların en sık ilk dekadda olduğu tespit edildi (%36.8). Hastaların olay sonrası AS’ye geç başvurduğu belirlendi (ortalama başvuru süresi 238.15±74.2 dakika). Yaralanmaya sebep olan hayvanlar sıklıkla atlardı (%57.9), en sık yaralanma mekanizması tekmelemeydi (%68.4) ve kafa en çok etkilenen bölgeydi (%73.7). Çoklu travma 6 (%31.6) hastada tespit edildi. Hastaların 6’sı (%31.6) taburcu edildi, 11 hastaya (%57.9) yatış verildi. AS’de kalış süresi ortalama 165.52±114.5 dakikaydı. Bir hasta AS’de olmak üzere toplam 3 (%15.8) hasta, biri at ve 2’si inek tekmelemesi nedeniyle, eksitus oldu. En sık hasta yatan klinik beyin cerrahisi (%21.1) olurken, ortalama yatış süresi 12.09±9.4 gün olarak belirlendi. Hastaların 9’una (%47.4) cerrahi tedavi uygulandı.

Sonuç: Ülkemizde hayvansal kaynaklı yaralanmaların önlenmesi önem taşımaktadır. AS’de az görülmesine rağmen yüksek ölüm oranıyla dikkat çekmektedir. Ülkemizde hayvanlara bağlı yaralanmalar açısından yeterli epidemiyolojik veri olmadığını düşünmekteyiz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Hayvan kaynaklı yaralanmalar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iyi tanımlanmamıştır. Bu yaralanmalar kırsal kesimde yaşayan insanlar açısından önemli bir sağlık riski oluşturmaktadır. Şehir merkezlerinde genellikle binicilikle ilgili travmalarla oluşmaktadır 1,2. Şehirde yaşayanlarda binicilikle ilgili travma riski, futbol, motosiklet sporları ve otomobil yarışlarındaki riskten daha fazla ve ölüm oranı da bunlardan daha yüksektir 1,2. Hayvanlara bağlı yaralanmalar genç yaşlarda ve erkeklerde daha sık görülmektedir 3. Büyükbaş hayvanlarla oluşan yaralanma esnasında, yüksek enerji transferinden dolayı vücudun çeşitli bölgelerinde künt ve penetran yaralanmaların her ikiside oluşabilmektedir 2. Kazalar genellikle atlarla ve en sık düşme nedeniyle oluşmaktadır. Yaralanmalar en sık kafa ve üst ekstremitelerde meydana gelmektedir 3. Ülkemizde hayvansal nedenlerle oluşan yaralanmaların epidemiyolojik verilerini içeren yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Biz bu çalışma ile ülkemizin epidemiyolojik verilerine katkı sağlamayı amaçladık.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine (AS) Ocak 2002- Ağustos 2004 tarihleri arasında hayvanlara bağlı yaralanmalarla getirilen erişkin ve çocuk hastalara ait veriler, dosyalar taranarak hazırlanan forma retrospektif olarak kaydedildi.

  Hastaların cinsiyet, yaş, olayın oluş ve geliş süreleri, travmaya neden olan hayvanın türü, yaralanmanın oluş mekanizması, vücuttaki yaralanma bölgesi, travma nedenleri, AS’de kalış süreleri ve sonuçları, uygulanan tedavi şekli (cerrahi, medikal) ve hastanede yatış süreleri hazırlanan forma kaydedildi.

  Elde edilen verilerin analizi SPSS 10.0 istatistik programı kullanılarak yapıldı. Verilerin sıklık ve tanımlayıcı istatistikleri belirlendi. Değerler yüzde ve standart sapma olarak yazıldı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Çalışma döneminde 32 hasta hayvanlarla ilgili yaralanma sonucu AS’ye müracat etti. Hastaların 13’ü (%40.6) kedi ve köpek ısırması, 19’u (%59.4) hayvanlara bağlı diğer travmalar olarak ayrıldı. Isırma vakaları çalışmamıza dahil edilmedi.

  Hastalarının yaş ortalamaları 32.26±30.6 yıl olarak bulundu. Hastaların 13’ü (%68.4) erkek, 6’sı (%31.6) kadındı ve yaş ortalamaları sırasıyla 36.07±32 ve 24±27.6 olarak belirlendi. Erkek / kadın oranı 2.16 / 1 olarak bulundu. İki grubun yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). AS’ye başvuru en sık 16-24 saatleri arasında idi (%73.7).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Hayvanlarla ilgili travma hastaları Acil Servis başvuru saatleri

  En sık yaralanma 7 hastayla (%36.8) ilk dekadda meydana gelmişti. Altı hasta (%31.6) 61 yaş ve üzerindeydi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Yaş grupları

  Hastaların AS başvurularının oldukça geç olduğu belirlendi (238.15±74.22 dk). Yaralanmaya neden olan hayvanların 18’i (%94.7) evcil, bir tanesi (%5.3) yabani hayvandı. Vakaların %57.9’unda yaralanma nedeni atlardı. Hayvanlardan dördü (%21.1) inek, üçü (%15.8) eşek olarak belirlendi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Yaralanmaya neden olan hayvan cinsi

  Vakaların %68.4’ünde tekmeleme, %15.8’inde düşme, %10.5’inde toslama, %5.3’ünde tırmalama sonucu yaralanma oluşmuştu. Atlarla meydana gelen yaralanmalarda (%47.4) ve kadın hastalarda (%26,3) tekmeleme sık olarak görülmekteydi. Erkek hastaların sekizinde (%42.1) tekmeleme, üçünde de (%15.8) düşme sonucu yaralanma saptandı. Vücut bölgelerinden en sık etkilenen kafaydı. Hastaların 14’ünde (%73.7) kafa travması, altısında (%31.6) multipl travma, birinde (%5.3) alt ekstremite travması, dördünde (%21.1) toraks travması ve dört (%21.1) hastada da vertebra travması mevcuttu. Geliş glasgow koma skala skoru iki hastada 12, iki hastada da 13 olarak belirlendi. Hastaların 6’sı (%31.6) taburcu olurken, 11’i (%57.9) hastaneye yatırıldı, biri başka bir sağlık kuruluşuna sevk edildi. Hastaların AS’de kalış süreleri ortalama 165.52±114.5 dk idi. Bir hasta AS’de olmak üzere toplam 3 (%15.8) hasta eksitus oldu. Eksitus sebebi bir hastada at ve iki hastada da inek tepmesi idi. Hastaların dördü (%21.1) beyin cerrahisi kliniğine yatarken, üç (%15.8) hasta kulak burun boğaz, birer hasta göğüs cerrahisi, kalp damar cerrahisi, ortopedi ve plastik cerrahi kliniklerine yatırıldı. Ortalama hastanede yatış süresi 12.09±9.4 gündü. Yatan hastaların 9’una (%81.8) cerrahi tedavi uygulanırken, ikisine (%18.2) medikal tedavi uygulandı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Hayvanlara bağlı yaralanmalar sık olarak görülmemekle beraber özellikle kırsal kesimde yaşayanlar için risk oluşturmaktadır. Yaralanma en sık genç yaşlarda, erkeklerde, atlarla ve kafada oluşmaktadır.

  Hayvanlarla ilgili travmalar genellikle genç popülasyonu etkiler. Gerek bu popülasyonun aktif olarak çalışıyor olması, gerekse de hayvanları içeren sporlarla uğraşıyor olmaları etkilenme oranını arttırmaktadır. Çalışmamızla uyumlu olarak yaş ortalamasını Johns ve arkadaşları 1 34, Scott ve arkadaşları 2 38, Temes ve arkadaşları 4 27, Fikri ve arkadaşları 6 34, Brett ve arkadaşları 5 32, Kousuke ve arkadaşları 7 ise 37 yaş olarak bildirmişlerdir.

  Yapılan çalışmalar arasında cinsiyet yönünden farklılıklar göze çarpmaktadır. Yaralanmalar genellikle erkeklerde meydana gelmektedir. Bizim çalışmamız da cinsiyet yönünden literatürlerle benzer sonuçlar göstermektedir 2-4,8-10. Farklı olarak Brett ve arkadaşları 5 %76, Fikri ve arkadaşları 6 %58.9 vakada kadın cinsiyet bildirmişlerdir. Cinsiyetteki bu farklılıkların bölgesel özellikler ve ülkenin gelişmişlik derecesi ile bağlantılı olduğunu düşünmekteyiz. Ülkemizde kırsal kesimde yaşayan erkek popülasyonun, kadınlara göre çalışma oranının yüksek olmasının farklılığı oluşturduğunu düşünmekteyiz.

  Bizim çalışmamızda en sık yaralanmalar çocuklar ve yaşlılarda oluşmaktadır. Onbeş yaş ve üzerinde yapılan bir çalışmada hayvanlara bağlı travmalara en sık 55-74 yaş (%50.6) grubunda rastlandığı bildirilmiştir 9. Kousuke ve arkadaşları 7 atlarla ilgili bir çalışmada en sık yaralanmanın 21-30 yaş grubunda olduğunu bildirmişlerdir.

  Bizim çalışmamızda yaralanmaya en sık atların neden olduğu tespit edildi. Atlarla yaralanma genellikle tekmeleme sonucu oluşurken, önemli bir kısmını da düşmeler oluşturmaktaydı. Düşmeler sonucu üst ve alt ekstremite yaralanmalarına sıkça rastlanmaktadır 2. Bu konuda yapılan bazı çalışmalarda, bizim çalışmamızla uyumlu olarak en sık yaralanma sebebi olarak atlar, ama en sık mekanizma olarak düşme bildirilmiştir 1,2. Ülkemizde atlar daha çok tarımsal ve taşıma amaçlı kullanılmaktayken diğer ülkelerde spor amaçlı kullanımın fazla olmasının yaralanma tipinin farklılığına etki ettiğini düşünmekteyiz.

  Çalışmamızda kafa travması görülme oranı literatürle uyumlu olarak yüksek tespit edilmiştir 2,6,9,11. Çoklu travma görülme oranı da literatürle benzerlik göstermektedir 9. Johns ve arkadaşları 1 yaptıkları çalışmada en sık üst (%25) ve alt ekstremite (%24) travmalarının görüldüğünü bildirmiştir. Bu çalışmada kafa travması görülme sıklığı 3. sırada yer alırken, çoklu travma görülme sıklığı ise %13 ile bizim çalışmamızdan daha az bildirilmiştir. Atlarla ilgili yapılan bir çalışmada en sık yaralanan bölgenin alt ve üst ekstremiteler olduğu bildirilmiştir 7. Bu farklılığın hayvanlarla ilgili yaralanmaları engellemek için alınan önlemlerin farklılığından kaynaklandığı görüşündeyiz. Özellikle atlarla olan yaralanmalarda kafanın kaskla korunması, diğer vücut bölgelerinin kafaya göre daha fazla yaralanmasının sebebi olabilir diye düşünmekteyiz.

  Çalışmamızda hastaların %57.9’una yatış yapılmıştır. Farklı olarak Petridou ve arkadaşları 9 hastaların çoğunlukla taburcu edildiğini bildirmişlerdir. Eksitus oranları bizim çalışmamızda oldukça yüksek (%15.8) bulunurken, Fikri ve arkadaşları 6 %0.9, Temes ve arkadaşları 4 %6.9, Scott ve arkadaşları 2 ise %2 olarak bildirmişlerdir. Bu ölüm oranları çalışmamızdaki oranlara göre oldukça düşüktür. Hastanede kalış süresini Fikri ve arkadaşları 6 çalışmamızla benzer bildirirken, bazı çalışmalarda daha kısa süreler bildirilmiştir 1,4. Bölgemizde kırsal kesimde yaşayanların ancak ciddi yaralanmalar sonucu AS’ye başvurduğunu, bunlarında çok az bir kısmının 3. basamak olan hastanelere kadar geldiğini düşünmekteyiz. Yatış ve ölüm oranı ile hastanede kalış sürelerinin bu nedenle arttığı kanaatindeyiz.

  Ülkemizde hayvansal kaynaklı yaralanmaların önlenmesi önem taşımaktadır. Yaralanma sayısının gerçekte kliniğimize başvuran hasta sayısından çok daha yüksek oranda olduğunu düşünmekteyiz. Kırsal alandaki nüfusun kırık, yumuşak doku travmaları gibi nedenler için AS’ye başvuru sayısı ülkemizde gerçek değerleri yansıtmamaktadır. Yine de hayvanlarla ilgili yaralanmalar AS’de az görülmesine rağmen, işgücü kaybı ve yüksek ölüm oranıyla dikkat çekmektedir. Ülkemizde hayvansal yaralanmalar için yeterli epidemiyolojik veri olmadığını ve bu alanda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Johns E, Farrant G, Civil I. Animal-related injury in an Urban New Zealand population. Injury Int J Care Injured 2004; 34: 1234-1238.

  2) Norwood S, McAuley C, Vallina, et al. Mechanisms and patterns of injuries related to large animals. J Trauma 2000; 48: 740-744.

  3) Hendricks KJ, Adekoya N. Non-fatal animal related injuries to youth occurring on farms in the United States, 1998. Injury Prevention 2001; 7: 307-311.

  4) Temes RT, White JH, Ketai LH et al. Head, face, and neck trauma from large animal injury in New Mexico. J Trauma 1997;43: 492- 495.

  5) Brett AU, Eric JD, Louis DH, Bryce P. Patterns of maxillofacial injuries related to interaction with horses. J Oral Maxillofac Surg 2004; 62: 693-696.

  6) Fikri MA, Sudhakar R. Factors affecting the severity of horserelated injuries. Injury Int J Care Injured 2003; 34: 897-900.

  7) Kousuke I, Takuro W, Satoshi K, et al. Horse-related injuries in a thoroughbred stabling area in Japan. Arch Orthop Trauma Surg 2001; 121: 501-504.

  8) Hunt DLS, Smith RS, Harrison PB, Helmer SD, Fry WR: Horns, hooves, and hard falls: Injuries caused by large domestic animals. J Trauma 1998; 44: 430.

  9) Petridou E, Kedikoglou S, Belechri M, et al. The mosaic of equestria-related injuries in Greece. J Trauma 2004; 56: 643-647.

  10) Ugboko VI, Olasoji HO, Ajike SO, Amole AOD, Ogundipe OT. Facial injuries caused by animals in northern Nigeria. Br J Oral Maxillofac Surg 2002; 40: 433-437.

  11) Smith GA, Scherzer DJ, Buckley JW, haley KJ, Shields BJ, Pediatric farm-related injuries: a series of 96 hospitalized patients. Clin Pediatr 2004; 43: 335-342.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]