[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 279-281
[ English ]
FIRAT TIP MERKEZİNDE KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR
Ahmet KİZİRGİL, İlkkan ÇALAŞYER, Naciye ERKMEN, Süleyman ÖNAL, Filiz KERKÜKLÜ, Zülal AŞÇI
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Bu çalışmada, BacT/Alert otomatize kan kültür sistemi kullanılarak sekiz aylık sürede kan kültürü örneklerinden izole edilen mikroorganizmaların değerlendirilmesi amaçlandı. Toplam 1228 kan kültürü örneğinin 200’ünden (%16.3) mikroorganizma izole edildi. İzolatların %52.5’ini Gram pozitif bakterilerin oluşturduğu ve en sık görülen mikroorganizmaların Staphylococcus aureus (%20.5), koagülaz negatif stafilokoklar (%20.5) ve Acinetobacter spp. (%16) olduğu saptandı.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]