[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 050-053
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hemodiyaliz Hastalarında Biyoelektrik İmpedans Analiz Yönteminin Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesindeki Etkinliği
Oğuz ÖZÇELİK1, Ayhan DOĞUKAN2, Hüsamettin KAYA3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Nefroloji Bilim Dalı, ELAZIĞ
3 Biyoistatistik Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Biyoelektrik impedans analizinin (BİA) akut su kaybının olduğu durumlarda vücut kompozisyon ölçüm etkinliğinin ve klinik olarak kullanım güvenliğini belirlemek.

Gereç ve Yöntem: Hemodiyaliz tedavisi gören 24 hastasının vücut kompozisyonları dializ öncesi ve sonrası ayaktan-ayağa BİA ile ölçülüp değerlendirildi. Pearson korelasyon analizi ve eşleştirilmiş t-testi sonuçların değerlendirilmesinde kullanıldı ve p<0.05 önemli olarak kabul edildi.

Bulgular: Diyaliz sonrası hastaların ortalama (±SH) vücut ağırlıkları 2.15±0.2 kg, azaldı (%3.77, P=0.0001). Vücut yağ miktarı ise diyaliz sonrasında -0.7 kg ile 1.3 kg arasında değişti (ortalama %2.15 artma, P=0.02). Hastaların yağ kitlelerinde 3 farklı durum gözlendi: 6 hastada (%25) yağ miktarında azalma, 4 hastada (%16.7) değişim gözlenmedi, 14 hastada ise (%58.3) yağ miktarında artma gözlendi. Vücut su miktarı ile vücut yağ oranı arasında negatif yönde lineer bir korelasyon bulundu (r = - 0.516, P< 0.009).

Sonuç: BİA vücut su miktarından etkilenerek vücut yağ oranını hatalı ölçmektedir. Vücut kompozisyon ölçümünün hayati oranda önemli olduğu obez, kardiyak problemli veya hemodiyalizli hastalar için karar verilme durumunda BİA metodunun hatalı sonuçlar verebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Önemli olarak elde edilen bulgular diğer tekniklerce desteklenmelidir. ©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]