[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 054-058
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Okulun İlk Yılındaki Minör Travmalar ve Nazal Septum Deviasyonu
Erol KELEŞ1, Şinasi YALÇIN1, İrfan KAYGUSUZ1, Turgut KARLIDAĞ1, Hayrettin Cengiz ALPAY1, Yasemin AÇIK2, Mücahit YILDIZ1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2 Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Nazal septum deviasyonunun ilköğretim birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinde görülme sıklığı karşılaştırarak, bu yaş gurubunda nazal septum deviasyonu oluşumunda rol alan risk faktörlerini incelemek.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya, Elazığ merkez ilköğretim okullarında öğrenim gören toplam 3675 çocuk alındı. Tüm öğrencilere okullarında, aynı ekip tarafından kulak burun boğaz muayenesi yapıldı. Nazal septum deviasyonu tespit edilen öğrenciler kaydedildi. Bu öğrencilerin okul başarı durumları ve okuldaki davranış kalıpları hakkında öğretmenlerinden bilgi alındı.

Bulgular: 2042 birinci sınıf öğrencisinin 131’ inde (%6.4 ), 1633 ikinci sınıf öğrencisinin ise 169’ unda (%10.3 ) nazal septum deviasyonu tespit edildi. Birinci ve ikinci sınıf öğrencileri arasında septal deviasyon sıklığı açısından tespit edilen fark istatiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Okul başarı durumu göz önüne alındığında nazal septum deviasyonu tespit edilen öğrencilerle diğer öğrenciler arasında istatistiksel anlamlılık tespit edilmedi (p>0.05).

Tartışma: Okul çağının ilk yılı olan ilköğretim birinci sınıf büyük bir çocuk popülasyonunun bir arada bulunduğu bir ortamdır. Fasial travmadan en fazla etkilenen organ burundur. Bu durum nazal septum deviasyonu ile sonuçlanabilmektedir.

Sonuç: Sınıf içerisinde ve sınıf dışında travma riskini azaltacak önlemlerin alınmasının, gerek nazal septum deviasyonu gerek ise daha önemli yaralanmaları önleyebileceği düşüncesindeyiz. ©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]