[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-079
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Mediyan Sinir Alanının Manyetik Rezonans Görüntüleme ile İncelenmesi
Mustafa Arif ALUÇLU1, Mehmet Ufuk ALUÇLU2
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, MALATYA
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR

Amaç:Karpal tünel sendromunun daha çok yaşlı bayanlarda görülmesi akla iki soruyu getirmektedir. 1) Karpal tünel hacmi/alanı yaşlanmayla birlikte artıp mediyan siniri daraltır mı?; 2) Mediyan sinir hacmi/alanı yaşlanmayla birlikte artıp çevre dokular tarafından bası altında kalabilir mi? Çalışmamızda manyetik rezonans görüntüleme kesitlerinde mediyan sinir alanları ölçülmüştür. Bu çalışma karpal tünel sendromunun sebebi olabilecek mediyan sinir alanının yaşla birlikte artıp artmadığını belirlemek için yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız sadece kadınlar arasında ve iki gruba ayrılarak yapıldı. Grup I, 20-45 yaşlar arasında, yaş ortalaması 35,1 olan (n=10); Grup II ise 46 yaş üstü, yaş ortalaması 56,0 olan (n=10) kadınlardan oluşmaktaydı. Gönüllülerin manyetik rezonans görüntüleri alındı. Dilimlerin kalınlığı 3 mm idi. Dilimler radius ve ulnanın distalinden metakarpal kemiklerin proksimaline kadar devam etmekteydi. Tünelin girişi olarak ulnanın processus styloideus’u ile birlikte skafoid ve pisiform kemiğin görüldüğü son dilim; tünelin çıkışı olarak hamatum kemiğinin çengelinin görüldüğü dilim kabul edildi. Tünelin girişi ve çıkışı arasındaki ortalama altı dilimde mediyan sinirin alanları bilgisayar yoluyla ölçüldü.

Bulgular: Grup I’de mediyan sinir alanı 10,26 mm2; Grup II’de 10,32 mm2 olarak hesapladık.

Sonuç: Bu sonuç ile mediyan sinir alanının yaşla birlikte artmadığını ve mediyan sinirin bası altında kalmasının başka sebepleri olabileceğini düşünmekteyiz. ©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]