[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 183-187
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çanakkale'de Sağlık Ocaklarına Başvuran Kadınların Eğitim Durumunun Şiddet Görme Düzeyine Etkisi
Gülbu TANRIVERDİ, Sevinç ŞIPKIN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, ÇANAKKALE

Amaç: Araştırma, sağlık ocaklarına başvuran kadınların eğitim durunun şiddet görme düzeyine etkisini saptamak amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma grubunu Çanakkale il merkezindeki sağlık ocaklarına başvuran ve olasılıksız örneklem yöntemiyle seçilen 366 kadın oluşturmuştur. Kesitsel olan bu çalışmanın verileri Şubat 2006- Mart 2007 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile yüz yüze görüşme yöntemiyle toplandı. Araştırmaya başlamadan önce ilgili kurumlardan ve anket formunu uygulanmadan önce kadınlardan sözel onam alındı. Veriler bilgisayar ortamında yüzdelik, ortalama ve ki-kare kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma bulgularına göre kadınların %80,9'u eşi tarafından herhangi bir şiddet türüne maruz kalmaktadır. Kadınların eğitim düzeyi eşlerinden gördükleri fiziksel (p=0.036) ve ekonomik şiddet (p=0.001) oranlarında farklılık oluşturduğu ancak duygusal (p=0.367) ve cinsel şiddet oranlarında (p=4.971) farklılık oluşturmadığı belirlendi. Şiddete en fazla ilkokul mezunu, en az ise okur-yazar olmayan kadınların maruz kaldığı saptandı.

Sonuç:Kadınların % 80,9'unun evliliği süresinde en az bir kez eşi tarafından şiddet görmektedir. Kadınlar arasında en fazla yaşanan şiddet türü duygusal şiddettir. Şiddete en fazla ilkokul mezunu kadınlar, en az ise okur-yazar olmayan kadınlar maruz kalmaktadır. Sonuçlar doğrultusunda halk sağlığı hemşirelerinin multidisipliner bir yaklaşımla, kadınların şiddete yönelik destek sistemlerini güçlendirmesi önerilebilir..©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]