[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 183-187
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Çanakkale'de Sağlık Ocaklarına Başvuran Kadınların Eğitim Durumunun Şiddet Görme Düzeyine Etkisi
Gülbu TANRIVERDİ, Sevinç ŞIPKIN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, ÇANAKKALE
Anahtar Kelimeler: Kadın, eğitim düzeyi, aile içi şiddet, Women, educational level, domestic violence
Özet
Amaç: Araştırma, sağlık ocaklarına başvuran kadınların eğitim durunun şiddet görme düzeyine etkisini saptamak amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma grubunu Çanakkale il merkezindeki sağlık ocaklarına başvuran ve olasılıksız örneklem yöntemiyle seçilen 366 kadın oluşturmuştur. Kesitsel olan bu çalışmanın verileri Şubat 2006- Mart 2007 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile yüz yüze görüşme yöntemiyle toplandı. Araştırmaya başlamadan önce ilgili kurumlardan ve anket formunu uygulanmadan önce kadınlardan sözel onam alındı. Veriler bilgisayar ortamında yüzdelik, ortalama ve ki-kare kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma bulgularına göre kadınların %80,9'u eşi tarafından herhangi bir şiddet türüne maruz kalmaktadır. Kadınların eğitim düzeyi eşlerinden gördükleri fiziksel (p=0.036) ve ekonomik şiddet (p=0.001) oranlarında farklılık oluşturduğu ancak duygusal (p=0.367) ve cinsel şiddet oranlarında (p=4.971) farklılık oluşturmadığı belirlendi. Şiddete en fazla ilkokul mezunu, en az ise okur-yazar olmayan kadınların maruz kaldığı saptandı.

Sonuç:Kadınların % 80,9'unun evliliği süresinde en az bir kez eşi tarafından şiddet görmektedir. Kadınlar arasında en fazla yaşanan şiddet türü duygusal şiddettir. Şiddete en fazla ilkokul mezunu kadınlar, en az ise okur-yazar olmayan kadınlar maruz kalmaktadır. Sonuçlar doğrultusunda halk sağlığı hemşirelerinin multidisipliner bir yaklaşımla, kadınların şiddete yönelik destek sistemlerini güçlendirmesi önerilebilir..©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Kadına yönelik şiddet cinsiyete dayanan, kadını inciten ve zarar veren fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum içerisinde ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına neden olan her türlü davranıştır1. Yapılan çalışmalar Dünyada milyonlarca kadının şiddete maruz kaldığını ve şiddetin kadın sağlığını olumsuz etkilediğini göstermektedir1,2. Kadın sağlığındaki sapmalar aile bireylerinin sağlığına da olumsuz yansımaktadır. Böylece şiddet, sadece kadına yönelik olarak değil, aile ve topluma yönelik olumsuz etkileriyle de toplumsal bir sorundur3. ”Herkese Sağlık Türkiye Hedeflerine” göre 2020 yılında aile içi, cinsiyetle ilgili ve organize şiddete bağlı yaralanma, sakatlık ve ölümlerin en az %25 azaltılması hedeflenmiştir4. Dünya Sağlık Örgütünün 2002 yılında yayınladığı raporunda, şiddetin en fazla aile ortamında ve kadına yönelik olduğu bildirilmektedir5. Viyana İnsan Hakları Konferansı ve 4. Dünya Kadın Konferansı'nda öncelikli olarak ele alınan konulardan biri ”kadına yönelik şiddet” olmuştur. Bu konferanslarda ”şiddet, dünyadaki en yaygın ama en az tanımlanmış insan hakları suistimali” olarak tanımlanmıştır2.

  Şiddet; fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik olabilir. Fiziksel şiddet vurma, fırlatma, tekmeleme, yakma gibi bireyde fiziksel yaralanmalara neden olma; duygusal şiddet sözel saldırı veya tehditlerle bireyi yıldırma, alay etme ve küçümseme; cinsel şiddet bireyin isteği dışında baskı yada güç kullanarak cinsel aktiviteye zorlanma; ekonomik şiddet hakların istismar edilmesi, para yada malın kötüye kullanılması şeklinde tanımlanabilir3. Konya'da yapılan bir çalışmada kadınların %31.7'si dayağı, %2.3'ü cinsel ilişkiye zorlanmayı, %7.9'u küçümseme, küfür, alay etme, hakaret ve emretmeyi, %5.7'si eğitim ve sosyal haklarının engellenmesini, %52.4'ü hepsini şiddet olarak kabul etmiştir.. Gelişmekte olan ülkelerde kadınların %20-50 si eşlerinin fiziksel şiddetlerinin kurbanıdır6. İstanbul'da yapılan bir çalışmada kadınların %40.4'ü7; Bolu'da %50.9'u8 ; Aydın'da %14.4'ü9; Nikaragua'da %52'si10 ; Güney Afrika'da %24.6'sı11 şiddete maruz kalmaktadır.

  Şiddetin ortaya çıkmasında birçok değişken rol oynar. Bu değişkenlerden biri kadınların eğitim düzeyidir4,6,8,11-14. Yapılan çalışmalarda eğitim düzeyi yükseldikçe kadının şiddeti onaylamadığı ve daha az şiddete maruz kaldığı saptanmıştır13,15-17

  Sağlık çalışanlarının temel rollerinden birisi şiddeti tanımak, şiddet mağdurların bakım sağlamak ve uygun hizmetleri sunmaktır3. Hemşireler şiddetin önlenmesinde ve gelecekteki yaralanmaların önüne geçilmesinde; şiddetin taramasını ve tanısını yaparak, kadınları eğiterek kadınların başvuracakları kaynakları öğreterek etkili olabilirler1. Bir konuyu problem olarak dile getirebilmek, önemini ortaya koyabilmek, yerel yönetimi harekete geçirebilmek için öncelikle sorunun ve etkileyen değişkenlerin tanımlanmasına ihtiyaç vardır.

  Amaç:
  Araştırma eğitim düzeyinin Çanakkale'de yaşayan kadınların eşlerinden fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddet görme oranları üzerinde etkili olup olmadığını saptamak amacıyla yapılmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Bu çalışma Çanakkale il merkezinde Şubat 2006- Mart 2007 tarihleri arasında kesitsel çalışma olarak yapıldı. Çalışmanın evrenini 15 yaş ve üzeri 36.279 kadın oluşturdu. Evrenden örneklem seçiminde evrenin biliniyor olduğu durumlarda kullanılan sıklık formülü ( n= N. t2. pq / d2 .(N–1) + t2. pq) kullanıldı. Yanılma payı 0.05 ile örneklem 366 olarak saptandı. Bu 366 kadın sağlık ocaklarına başvuran kadınlar arasından olasılıksız örneklem yöntemiyle belirlendi. Kadınlarda evli olma ve erkek arkadaşıyla birlikte yaşama özelliği arandı.

  Kesitsel olan bu çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile toplandı. Anket formu kadınların demografik özelliklerini ve şiddet davranışlarını literatür doğrultusunda3,18 tanımlayan sorulardan oluşturuldu.

  Araştırmaya başlamadan önce ilgili kurumlardan izin, anket formunu uygulanmadan önce kadınlardan sözel onam alındı. Araştırmanın bağımsız değişkeni kadınların eğitim düzeyi, bağımlı değişkenini ise şiddet görme prevelansı olarak belirlendi. Verilerin değerlendirilmesi bilgisayar ortamında SPSS 10.0 Windows paket programında yüzdelik, aritmetik ortalama ve eğitim düzeyinin şiddet prevelansında farklılık oluşturup oluşturmadığını belirlemek için ki-kare testi kullanıldı.

  Hipotezler:

  H1: Eğitim düzeyi düşük olan kadınlarda fiziksel şiddet oranı daha yüksektir.
  H2<: Eğitim düzeyi düşük olan kadınlarda ekonomik şiddet oranı daha yüksektir.
  H3: Eğitim düzeyi düşük olan kadınlarda duygusal şiddet oranı daha yüksektir.
  H4: Eğitim düzeyi düşük olan kadınlarda cinsel şiddet oranı daha yüksektir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Kadınların yaş ortalaması 38.89±11.67 ve yaş aralığı 18 ile 76 arasında değişmektedir. Kadınların aylık gelir ortalaması 1014.15±772.25 YTL ve gelir aralığı 100 YTL ile 5000 YTL arasında değişmektedir. Çalışmamızdaki kadınların %51.6'sı ilkokul mezunu, %36.9'unun eşi ilkokul mezunu, %84.7'si çekirdek ailede yaşıyor, %35.2'si yaşamının büyük çoğunluğunu kentte geçirmiş, % 89.1'i çocuk sahibi, %44.5'i Sosyal Sigortalar Kurumuna ait sağlık güvencesine sahip ve %54.6'sı ailesinin ekonomik durumunu orta düzeyde olarak algılamaktadır. Yani ne iyi nede kötü algılamaktadırlar (Tablo 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Kadınların Bazı Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı

  Evliliği süresince en az bir kez eşi tarafından şiddet türlerinden herhangi birine maruz kalan kadınların (%80.9), %68'i duygusal, %56.8'i cinsel, %47'si ekonomik ve %43.4'ü ise fiziksel şiddete uğramıştır (Grafik 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Kadınların eğitim durumlarına göre eşlerinden şiddete maruz kalma oranlarının dağılımı

  Kadınların ifadelerine göre şiddet davranışları gruplandırılarak tablo 2'de gösterilmiştir. Fiziksel şiddet davranışları içinde ilk üç sırada itme (%29), eşya fırlatma (%28.4) ve tokat atma (%25.7); duygusal şiddet davranışları içinde ilk üç sırada kadınların yaptıklarının onaylanmaması (%53.6), ilgi gösterilmemesi (%47.5), sevgi gösterilmemesi (39.9), ekonomik şiddet davranışlarında ilk sırada kadının ev dışında çalışılmasına izin verilmemesi (%30.1); cinsel şiddet davranışları arasında ilk üç sırada aşırı kıskançlık (%43.7), aşırı şüphecilik 8%19.1) ve cinsel ihtiyaçların kocalar tarafında göz ardı edilmesi (%10.9) yer almaktadır.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Kadınların Kendi İfadelerine Göre Maruz Kaldıkları Şiddet Türlerine Göre Dağılımı (n=366)*

  Çalışma bulgularına göre ilkokul mezunu olan kadınların %55.3'ü eşi tarafından fiziksel, %51.7'si duygusal, %57'si ekonomik ve %51.4'ü cinsel şiddete maruz kaldıkları ve bu grubun diğer gruplar arasında en yüksek oranda şiddete maruz kalan grup olduğu saptanmıştır (Tablo 3, Grafik 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Kadınların Eğitim durumlarına Göre Eşlerinden Şiddet Görme Oranlarınınn Dağılımı

  Kadınların eğitim düzeyi fiziksel (p=0.036) ve ekonomik şiddet (p=0.001) görme üzerinde etkili ancak duygusal (p=0.367) ve cinsel şiddet görme (p=4.971) üzerinde etkili bulunmamıştır (Tablo 3)

  Bu bağlamda araştırma hipotezleri ret edilmiştir. Çünkü fiziksel ve ekonomik şiddet en fazla ilkokul mezunu olan kadınlarda, en az ise okur-yazar olmayan kadınlarda saptanmıştır. Cinsel ve ekonomik şiddet üzerinde ise kadınların eğitim düzeyinin etkisinin olmadığı saptanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Çalışma sonuçlarına göre kadınların %68'i eşi tarafından duygusal, %56.8'i cinsel, %47'si ekonomik ve %43.4'ü ise fiziksel şiddet olmak üzere %80,9'u şiddet türlerinden en az birine maruz kalmaktadır.

  Gelişmekte olan ülkelerde kadınların %20-50'si eşlerinin fiziksel şiddetlerinin kurbanıdır6. İstanbul'da yapılan bir çalışmada kadınların %40.4'ü7; Bolu'da %50.9'u8; Aydın'da %14.4'ü9; Nikaragua'da %52'si10; Güney Afrika'da %24.6'sı11 şiddete maruz kalmaktadır. Mayda ve Akkuş'un (2004) Bolu'da yaptıkları çalışmada kadınların %25.9'u duygusal ve %8.6'sı cinsel şiddeti yaşadığı saptanmıştır. Tokdemir ve arkadaşlarının çalışmasında (2003) kadınların %31.8'i cinsel şiddete maruz kaldığını ifade etmiştir. Yine konuyla ilgili bir çalışmada kadınların %23'ünün duygusal şiddet, %9.2'si ise cinsel şiddet yaşadığı saptanmıştır9. Öztunç ve Eşer çalışmalarında kadınların %6.7'sinin sık sık, %31'inin bazen eşi tarafından cinsel ilişkiye zorlandığı bunun yanı sıra %28.5'inin kendisi istemese bile eşi istediği için eşiyle birlikte olması gerektiğini düşündüğü saptamıştır. Kadınların sadece %6.3'ü ekonomik şiddete maruz kaldığının farkındadır6. Çalışma sonucumuz diğer çalışma sonuçlarıyla benzerlik göstermemektedir. Çünkü bizim çalışmamızda kadınlarda duygusal, cinsel ve ekonomik şiddet prevelansı daha yüksektir. Fiziksel şiddet prevelansı ise bazı çalışmalar ile kısmi benzerlik göstermektedir. Sonucumuz yapılan çalışmaların örneklem özelliği ve şiddeti tanılamada kullanılan kriterlerin farklılığından kaynaklandığı düşünülebilir.

  Bizim çalışmamızda kadınların eğitim düzeyinin eşlerinden gördükleri fiziksel ve ekonomik şiddet prevelansında farklılık oluşturduğu ancak duygusal ve cinsel şiddet prevelansı üzerinde farklılık oluşturmadığı belirlenmiştir (Tablo 3). İlkokul mezunu olan kadınların fiziksel ve ekonomik şiddet prevelansı, anlamlı oranda diğer gruplardan yüksektir. Bununla birlikte anlamlı olmamakla birlikte ilkokul mezunu kadınların duygusal ve cinsel şiddet prevelansı da diğer gruplardan daha yüksek olarak belirlenmiştir. Eğitim grupları arasında en düşük şiddet prevelansı okur-yazar olmayan kadınlar arasında saptanmıştır. Üniversite, lise ve ortaokul mezunu kadınların şiddet görme prevelanslarının birbirine yakın olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada araştırma hipotezleri ret edilmiştir. Çünkü hipotezler eğitim düzeyi yükseldikçe kadınların eşlerinden gördükleri şiddetin azalacağı şeklinde kurulmuştur.

  Literatür kadınlarda eğitim düzeyi yükseldikçe şiddet görme prevelansının düştüğü yönündedir8,11,13,. Ergin ve arkadaşlarının çalışmasında da (2005) okur-yazar olmayan kadınların şiddeti üniversiteli yada eğitimli kadınlara göre 2.6 kez daha fazla yaşadıkları belirlenmiştir13. Yapılan bir çalışmada ilkokul mezunu kadınlar şiddeti en sık deneyimleyen (%62.3) okuryazar olmayan (%7.2) ve üniversite mezunları (%4.3) ise şiddeti en az deneyimleyen grup olarak belirlenmiştir16. Ergin ve arkadaşlarının (2005) çalışmasında eğitim düzeyi düşük olan kadınların şiddete daha fazla maruz kaldığı saptanmıştır. Elazığ'da yapılan çalışmada şiddet gören kadınların %77.3'ünün eğitim durumunu ilköğretim veya altı olarak belirlemiştir17.

  Bununla birlikte bizim çalışmamız, ilkokul mezunu kadınlarda şiddetin en sık görülmesi yönüyle literatür ile uyumludur olmakla birlikte okur yazar olmayanlarda şiddetin en az görülmesi yönüyle farklılık göstermiştir. Yapılan bir çalışmada okur-yazar olmayan kadınlarda şiddeti onaylama oranı %73 iken, bu oran lise ve üzeri eğitim alanlarda yaklaşık % 6 olarak belirlenmiştir15. Şiddeti erkeğin doğal bir hakkı olarak gören, şiddete maruz kalmayı hak ettiğini düşünen19, bunu yaşamının bir parçası olarak algılayan, şiddeti sorgulamayan, ayrı bir yaşamı seçme şansı diğer kadınlara göre daha az olan, koşulsuz itaatkar davranmak durumunda kalan, her yönüyle eşine bağımlılık yaşayan kadınların şiddete neden olabilecek davranışlarda bulunmadığı düşünülebilir Bir diğer bakış açısıyla okur yazar olmayan kadınlara anket formlarının okunarak doldurulduğu ve cinselliğin hala tabu olduğu ülkemizde bu sorulara açık bir şekilde cevap vermek istemeyen kadın eşinden gördüğü şiddeti aile sırrı olarak algılayıp araştırmacılara doğru bilgi vermemiş olabileceği düşünülmektedir. Çünkü Türk aile yapısında şiddette dâhil aile içi sorunlar aile ortamında kalmalı yargısı hakimdir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Sonuç
  Çalışma sonuçlarına göre kadınların %80,9'u eşi tarafından herhangi bir şiddet türüne maruz kalmaktadır. Kadınların eğitim düzeyi fiziksel ve duygusal şiddet görme prevelansı üzerinde farklılık oluştururken ekonomik ve cinsel şiddet üzerinde farklılık oluşturmamaktadır. Duygusal ve fiziksel şiddet prevelansı en yüksek ilkokul mezunlarında en düşük ise okuryazar olmayanlarda bulunmuştur. Bu çalışmada okuryazar olmayanlarda şiddetin en düşük olması, konuyla ilgili daha önce yapılan çalışma sonuçlarından farklıdır.

  Şiddeti önlemede eğitim önemli bir faktördür. Şiddet çok boyutlu bir toplum sağlığı sorunudur. Bu nedenle evde, toplumda şiddeti onaylamayan ve her bireyin şiddeti önlemede sorumluluk alması gerekmektedir. Başta halk sağlığı hemşireleri olmak üzere bütün hemşireler çalıştıkları hizmet birimlerinde şiddetin azaltılmasına yönelik sorumluluk almalıdırlar. Halk sağlığı hemşireleri şiddete yönelik kadınların destek sistemlerini güçlendirmede mültidisipliner çalışmalıdır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Eryılmaz G. Aile içi şiddet, kadın sağlığı ve hemşirelik. Cumhuriyet Üniversitesi hemşirelik Yüksekokulu dergisi 2001; 5:19-24.

  2) Özaydın N, Ünüvar O, Akın A . Kadın ve Şiddet. Sağlık ve Toplum. 1998;8:73-78.

  3) Tel H. Gizli sağlık sorunu: ev içi şiddet ve hemşirelik yaklaşımları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2002; 6: 1-9.

  4) Subaşı N, Akın A. Kadına yönelik şiddet; nedenleri ve sonuçları, toplumsal cinsiyet, sağlık ve kadın. Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Yayınları. 2003.

  5) Güler N, Tel H, Özkan Tuncay F. Kadının aile içinde yaşanan şiddete bakışı. Cumhuriyer Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 27: 51-56

  6) Öztunç E, Eşer İ. Evli kadınların şiddete maruz kalma durumlarının incelenmesi. Sağlık ve sosyal Hizmetlerde Şiddet Sempozyum Kitabı. 6 Eylül 2005. İzmir.42

  7) Hıdıroğlu S, Topuzoğlu A, Ay P, Karavuş M. Kadın ve çocuklara karşı fiziksel şiddeti etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi: İstanbul'da sağlık ocağı tabanlı bir çalışma. New/YeniSemposium Journal. 2006; 44: 196-2002. www.yenisymposium.net

  8) Mayda SŞ,Akkuş D. Domestic violence against 116 Turkish housewives: a field study Women Health. 2004; 40: 95-108.

  9) Karaçam Z; Çalışır H, Dündar E, Altuntaş F. Evli kadınların aile içi şiddet görmelerini etkileyen faktörler. 3.Uluslararası-10. Ulusal hemşirelik Kongre Özet Kitabı. 135 Eylül 2005, İzmir.

  10) Ellsberg M, Pena R, Herrera A, Liljestrand J, Winkvist A. Candies in hell: women\'s experiences of violence in Nicaragua. Soc Sci Med. 2000; 51: 1595-1610.

  11) Jewkes R, Levin J, Penn Kekana L . Risk factors for domestic violence: findings from a South African cross-sectional study. Soc Sci Med. 2002; 55: 1603-1617

  12) Hancıoğlu A, Akadlı Ergöçmen B. Kadınların temel özellikleri ve statüleri. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitisi Ankara, Türkiye. 2004; 33-44.

  13) Ergin N, Bayram N, Alper Z, Selimoğlu K, Bilgel N. Domestic violence: a tragedy behind the doors. Women Health. 2005; 42: 35-51.

  14) Kocacık F, Doğan O. Domestic violence against women in Sivas, Turkey: survey study. Croat Med J. 2006; 47: 742-9

  15) Karaduman Taş A, Uyanık D, Karakaya Z . Şiddeti içselleştiren kadın profili. Türkiye için nicel bir yaklaşım. www.die.gov.tr/tkba/paper1_5rev.pdf Erişim tarihi: Ocak 2007.

  16) Muslu L, Erdem M. Eşi tarafından fiziksel şiddet gören ve görmeyen kadınların benlik saygısı düzeylerinin karşılaştırılması. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2001; 4: 31-38.

  17) Tokdemir M, Deveci E, Açık Y. Elazığ Adli Tıp Şube Müdürlüğüne Eşi Tarafından Şiddete Maruz Kalma Nedeniyle Başvuran Kadınların Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi. 2003; 8: 39-44.

  18) .Demir Ü. Kadına yönelik şiddet. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2000; 3: 57-61.

  19) Ünal G. Aile içi şiddet. Aile ve Toplum Dergisi 2005; 8: 85-92.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]