[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar) 18-20
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Subinguinal Varikoselektomide Anatomik Vasküler Varyasyonlar
İrfan ORHAN, Rahmi ONUR, Veysel YÜZGEÇ, Atilla SEMERCİÖZ, Fatih FIRDOLAŞ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı,Elazığ

Amaç: Varikosel erkek infertilitesinin en sık düzeltilebilir patolojisidir. Özellikle mikrocerrahi varikoselektomi son yıllarda yaygın olarak uygulanmaya başlanan bir yöntemdir. Bu çalışmada subinguinal varikoselektomi yapılan hastalardaki subinguinal bölge testiküler vasküler yapıları değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde mikrocerrahi subinguinal varikoselektomi uygulanan ve verilerine ulaşılan toplam 65 hastanın peroparatif arter, ven sayı ve komşulukları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Peroperatif olarak hastaların sırasıyla %32 (21/65)’sinde tek arter, %46 (30/65)’sında çift arter, %15 (10/65)’inde üç veya daha fazla sayıda arter belirlendi. Operasyon sırasında bağlanan ortalama ven sayısı 9,76±0,96 (3-14) olarak bulundu. Arter ven komşuluğu % 91(59/65) hastada ven paketi şeklinde saptandı. Arterin ven paketinden ayrı saptandığı %3 (2/65) hastada, arter tek ven komşuluğunda belirlendi. Olguların %6 (4/65)’sında ise arteriyel yapılar net olarak belirlenemedi.

Sonuç: Mikrocerrahi subinguinal varikoselektomi, varikosel tedavisinde etkin bir yöntemdir. Ancak bu bölgede arteryel ve venöz yapıların dallanma oranları inguinal ve yüksek inguinal bölgeye göre daha fazladır. Bu nedenle bağlanacak testiküler arterlerin testis fonksiyonunu olumsuz yönde etkileyebileceği, bağlanmayan venlerinde nükse sebep olabileceği dikkate alınarak daha iyi bir diseksiyon yapılması gerekmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]