[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 028-032
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Eser Element ve Oksidatif Hasar İlişkisi
Ali Rıza KIZILER1, Birsen AYDEMİR1, Erdal KURTOĞLU2, Ayşegül UĞUR3
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, İSTANBUL
2T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, ANTALYA
3T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü, Biyokimya Laboratuarı, ANTALYA

Amaç: Çalışmanın amacı beta talasemi minörlü (BTM) hasta ve sağlıklı kontrol gruplarında eritrosit redükte glutatyon düzeylerinin, katalaz ve süperoksid dismutaz aktivitelerinin, plazma ve eritrosit malondialdehid düzeylerinin, serum çinko, bakır ve demir konsantrasyonlarının ölçümü, bu parametrelerin birbirleri ile olan ilişkileri her iki grupta karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: BTM olan 35 kişilik hasta grubu ile 40 kişilik normal sağlıklı bireyden oluşan kontrol grubunda eritrosit SOD, CAT aktiviteleri, GSH, MDA ve plazma MDA düzeyleri biyokimyasal yöntemlerle ölçüldü. Serum Fe, Cu ve Zn alev atomik absorpsiyon spektrofotometresi ile ölçüldü.

Bulgular: Eritrosit SOD ve CAT aktiviteleri, GSH, serum Fe ve Zn düzeyleri, hematokrit, hemoglobin ve eritrosit sayısı hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.001). Ancak plazma ve eritrosit MDA, serum Cu düzeyleri hasta grubunda kontrollere göre anlamlı olarak yükseldiği görüldü (p<0.001). BTM hasta grubunda plazma MDA ile serum Cu düzeyleri arasında pozitif anlamlı bir ilişki saptandı. Ancak eritrosit GSH ile serum Fe değerleri arasında negatif anlamlı bir ilişki saptandı. Plazma MDA değerleri ile Hct, hemoglobin ve eritrosit sayısı arasında da negatif anlamlı bir ilişki görüldü. Serum Cu konsantrasyonları ile Hct ve eritrosit sayısı arasında negatif bir korelasyon olduğu saptandı.

Sonuç: Bulgular BTM'lü hastalarda anlamlı olarak Zn ve Fe düzeyleri ile antioksidan sistem yetersizliğini, MDA ve Cu düzeylerinde artışı göstermektedir. Eser element takviyeli antioksidatif süreç, temizleyici enzim aktivitelerini arttırabilir ve klinik belirtilerinde de iyileşme beklenebilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]