[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 047-051
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Menenjiomlarda Difüzyon Ağırlıklı MRG Bulgularının Histopatolojik Sonuçlarla Karşılaştırılması
Zülkif BOZGEYİK1, Tülin ÖZTÜRK1, A. Ferda DAĞLI2, Metin KAPLAN3, Erkin OĞUR1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji, ELAZIĞ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi, ELAZIĞ

Amaç: Çalışmanın amacı atipik ve tipik menenjiomların ayrımında ve tipik menenjiomların alt tiplerinin ayrımında difüzyon ağırlıklı (DA) manyetik rezonans görüntüleme (MRG)'nin tanıya olan katkılarını saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: Yaşları 34 ile 77 yaş arasındaki değişen 14 menenjiom olgusu çalışmaya dahil edildi. Rutin MRG sekansları ile menenjiomlar tanımlandı ve b-0, b-1000 faktör değerlerinde DA MRG sekanslar elde edildi. Lezyon içerisinden, lezyon komşuluğundaki normal parankim alanından ve peritümöral ödemden aşikar difüzyon katsayısı (ADC) ölçümleri yapıldı. Student t-testi kullanılarak istatistiksel analiz yapıldı. P<0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Atipik olgunun ADC değeri 0.27x10-3 mm2/saniye olarak bulundu. Bu değer normal parankimden elde edilen ADC değerinden ve tipik menenjiomların ADC değerinden daha düşüktü. Tipik Menenjiomların ortalama ADC değerleri 1.08x10-3 mm2/saniye olarak bulundu. Tipik Menenjiomların subtipleri arasında istatistiksel olarak belirgin farklılık saptanmadı. Yine lezyon çevresindeki ödem alanı ile lezyondan ölçülen ADC değerleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi. Ancak tipik Menenjiomların ADC değeri normal alandan yapılan ADC değerinden yüksek olup bu farklılık istatistiksel olarak anlamlıydı.

Sonuç: Tipik menenjiomlar atipik menenjiomdan daha yüksek ADC değerine sahiptir. DA MRG atipik ve tipik Menenjiomların ayrımında katkıda bulunabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]