[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 111-114
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ’da 2001-2007 Yılları Arasında Otopsisi Yapılan 0-18 Yaş Arası Olgularının Değerlendirilmesi
Mehmet TOKDEMİR, Hüseyin KAFADAR, Selma DÜZER
Fırat Üniversitesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye

Amaç: İlimiz ve çevresinde meydana gelen 0-18 yaş grubundaki adli ölüm olgularının özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada, 2001-2007 yılları arasında ölü muayenesi ve otopsileri yapılan 0-18 yaş grubundaki 204 olgu yaş, cinsiyet, ölüm nedeni, orijin ve yıllara göre değişkenlikleri değerlendirildi ve diğer illerin verileri ile karşılaştırma yapıldı.

Bulgular: Toplam 925 olgudan 204 tanesi 0-18 yaş grubundaydı. 204 olgudan ölü muayenesi yapılan 19 olgu (%9,3) ve ölüm nedeni saptanamayan 7 olgu (%3,78) çalışma dışında bırakılarak otopsisi yapılan toplam 178 olgu değerlendirilmeye alındı. Bu 178 olgunun 95’i (%53,3) erkek, 83’ü (%46,6) kadın olup yaş ortalamaları 9,1±2,9 olarak tespit edildi. Orijin olarak 115 olgu (%64,6) ile en çok kaza görülürken bunu intihar, cinayet ve doğal nedenle ölüm izlemektedir. Olguların 164’ü (%92,1) doğal olmayan ve 14’ü (%7,8) doğal nedenlerden ölmüştü. Doğal olmayan nedenlerle meydana gelen ölümlerde ilk sırayı trafik kazalarının aldığı görüldü.

Sonuç: Çocukluk çağı doğal olmayan ölümlerinin en önemli sebebi kazalar olup bu kazalardan özellikle trafik kazalarına en sık rastlanmaktadır. Bu nedenle kaza sonucu çocuk ölümlerini önlemek için trafik kazalarını azaltmaya yönelik etkili çalışmaların arttırılmasının yanında, çocuklara yönelik koruyucu tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bununla birlikte; sağlık hizmeti sunan birimlerde tanı ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının çocukluk çağı ölümlerini önemli oranda azaltacağı görüşündeyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]