[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 070-073
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Koroner Arter Bypass Reoperasyonlarında Sağ İnternal Torasik Arter Kullanımı
Hayrettin TEKÜMİT1, Adil POLAT 2, Kemal UZUN1, Cenk TATAROĞLU1, Ali Rıza CENAL1, Esat AKINCI1
1Avrupa Şafak Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İSTANBUL, Türkiye
2John F. Kennedy Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İSTANBUL, Türkiye

Amaç: İnternal torasik arter (İTA); sağ kalım, iskemi rekürensi ve yeni koroner girişim ihtiyacı açısından belirgin üstünlüğü nedeniyle koroner arter bypass (KABG) ameliyatlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada sağ İTA (RİTA) grefti kullanılarak yapılan KABG reoperasyonları geriye dönük olarak analiz ettik.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya koroner reoperasyonlarda RİTA grefti kullanılan hastalar dâhil edilmiştir (n=12). Hastaların 11'i kadın (%91.6) ve biri erkek idi (%8.4). Hastaların ortalama yaşı 57.4±5.9 (48-66 arasında) idi. İlk KABG ameliyatı ile reoperasyon arasındaki ortalama süre 5.1±1.4 yıl (1-6 yıl arasında) idi. Hastaların 8'i atan kalpte ameliyat edildi. Hastalar ortalama olarak 5.0±1.9 yıl (1.2-7.3 yıl arasında) takip edildi (toplam 59.6 hasta/yıl).

Bulgular: Hiçbir hastada mortalite görülmedi. Ameliyat sonrası hastaların yoğun bakım ve hastane kalış süreleri sırasıyla ortalama 1.3±0.5 (1-2 gün arası) ve 6.2±1.5 (5-9 gün arası) oldu. Taburculuk sonrası kontrollerinde hastaların ortalama NYHA kapasiteleri 1.3±0.5 (Class 1-2 arasında) idi. Preoperatif dönemle karşılaştırıldığında aradaki fark anlamlı kabul edildi (p=0.045). Hastaların ameliyat sonrası takiplerinde tek bir hastada geç mortalite oldu.

Sonuç: Sonuç olarak, KABG reoperasyonlarının arttığı bu dönemde hastaların sağ kalımına olumlu etkisi olan İTA grefti tercih edilmelidir. Günümüzde ilk ameliyatlarda LİTA greftinin büyük bir oranda kullanıldığı düşünülürse, reoperasyonlarda ilk tercih RİTA grefti olmaktadır. Bu greftin kullanılması ameliyat döneminde ek bir mortalite veya morbidite getirmemektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]