[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 131-136
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Tedavisinde Semont ve Modifiye Epley Manevralarının Etkinliği ve Brandt-Daroff Egzersizlerinin Nüksleri Önlemedeki Etkisi
Bekir DURMUŞ1, Yezdan FIRAT2, Tülay YILDIRIM3, Tayyar KALCIOĞLU4, Zuhal ALTAY1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, MALATYA, Türkiye
2Memorial Ataşehir Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Birimi, İSTANBUL, Türkiye
3Özel Gözde Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, MALATYA, Türkiye
4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, MALATYA, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı; BPPV'li hastalarda Semont ile Modifiye Epley manevrasının etkinliğini ve manevralardan sonra uygulanan Brandt-Daroff egzersizlerinin tekrarları önleyici etkisi olup olmadığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, tipik öykü ve Dix-Hallpike testi pozitif olan 17'si erkek, 29'u kadın 46 hasta alındı. Hastalar randomize olarak Semont ve Modifiye Epley Manevrası uygulananlar olmak üzere iki gruba ayrıldılar. Manevralar hastaların iyileşme durumuna göre en fazla üç kez uygulandı. Üçüncü manevradan sonra hastalar iki hafta süre ile Brandt-Daroff egzersizlerini uyguladılar. Hastalar manevradan sonra ve egzersiz uygulamasından sonra vertigonun kaybolması ve Dix-Hallpike testi ile değerlendirildiler. Hastalar 6 ay süre ile nüks açısından takip edildi.

Bulgular: Semont manevrası uygulanan grupta birinci, ikinci ve üçüncü manevradan sonraki iyileşme oranları sırasıyla %65,2, %78,2 ve %87 idi. Modifiye Epley manevrası uygulanan grupta ise bu oranlar sırasıyla %73,9, %86,9 ve %91,3 idi. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Egzersiz sonrası iyileşme oranı Semont grubunda %92,3'e ulaşırken, Modifiye Epley grubunda hastaların tamamı iyileşti. Ancak altı ay sonunda Semont grubunda %19, Modifiye Epley grubunda ise %26,1 oranında vertigonun tekrarladığı görüldü.

Sonuç: Semont ve Modifiye Epley manevralarının her ikisinin de BPPV tedavisinde oldukça etkili manevralar olduğu, Brandt-Daroff egzersizlerinin tekrarları önleyici etkisinin olmadığı sonucuna varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]