[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 010-013
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında İzole Edilen Bakterilerin Tigesiklin ve Diğer Antibiyotiklere Duyarlılığının İncelenmesi
Şükran KÖSE1, Gülfem ECE1, Melda TÜRKEN1, Ayhan GÖZAYDIN2, Bengü TATAR1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye

Amaç: Tigesiklin, klasik tetrasiklinlerin semisentetik analoğu olan glisisiklin adı verilen yeni antibiyotik grubunun ilk üyesidir. Tigesiklin, 30 S ribozomal alt ünitesine bağlanır ve protein sentezini inhibe eder. Tigesiklin aerob Gram pozitif, Gram negatif, anaerop ve atipik bakterilere karşı etkinlik göstermektedir. Genel olarak bakteriostastiktir ancak bazı mikroorganizmalara karşı bakterisidal aktivitesi olduğu da bildirilmiştir. Bu çalışmada, hastanemiz polikliniklerine başvuran veya yatarak tedavi gören hastaların çeşitli klinik örneklerinden (kan, idrar, yara, balgam) infeksiyon etkeni olarak izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde tigesiklin duyarlılığı araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Konvansiyonel yöntemler ve otomatize Vitek 2 sistemi (BioMerieux, Fransa) ile identifikasyon yapılmıştır. E-test (AB Biodisk, Solna, İsveç) ile tigesiklin minimal inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri araştırılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya; 14 metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), 24 metisiline duyarlı Staphylococcus aureus (MSSA), 96 genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten E.coli, 25 genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten K.pneumoniae , 25 E. feacalis, 20 Acinetobacter baumanii olmak üzere toplam 204 suş alınmıştır. Acinetobacter baumanii suşlarının tigesiklin duyarlılığı %85, GSBL üreten E.coli suşlarının %97.9, GSBL üreten K. pneumoniae suşlarının %92, S.aureus ve Enterokok suşlarının ise %100 bulunmuştur.

Sonuç: Tigesiklin klinik çalışmalarda komplike deri, yumuşak doku infeksiyonları ve intraabdominal infeksiyonlarda standart tedaviler kadar etkili bulunmuştur. MRSA, Enterobacteriaceae türleri, GSBL üreten Gram negatifler ve çoklu ilaç direnci olan mikroorganizmalar ve dirençli Gram pozitif kokların etken olabileceği polimikrobiyal infeksiyonlarda tercih edilebilecek bir antibiyotiktir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]