[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 010-013
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında İzole Edilen Bakterilerin Tigesiklin ve Diğer Antibiyotiklere Duyarlılığının İncelenmesi
Şükran KÖSE1, Gülfem ECE1, Melda TÜRKEN1, Ayhan GÖZAYDIN2, Bengü TATAR1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
Anahtar Kelimeler: İntraabdominal infeksiyon, Gram negatif bakteri, Gram pozitif bakteri, Tigesiklin, İntraabdominal infection, Gram negative bacteriae, Gram positive bacteriae, Tigecycline
Özet
Amaç: Tigesiklin, klasik tetrasiklinlerin semisentetik analoğu olan glisisiklin adı verilen yeni antibiyotik grubunun ilk üyesidir. Tigesiklin, 30 S ribozomal alt ünitesine bağlanır ve protein sentezini inhibe eder. Tigesiklin aerob Gram pozitif, Gram negatif, anaerop ve atipik bakterilere karşı etkinlik göstermektedir. Genel olarak bakteriostastiktir ancak bazı mikroorganizmalara karşı bakterisidal aktivitesi olduğu da bildirilmiştir. Bu çalışmada, hastanemiz polikliniklerine başvuran veya yatarak tedavi gören hastaların çeşitli klinik örneklerinden (kan, idrar, yara, balgam) infeksiyon etkeni olarak izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde tigesiklin duyarlılığı araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Konvansiyonel yöntemler ve otomatize Vitek 2 sistemi (BioMerieux, Fransa) ile identifikasyon yapılmıştır. E-test (AB Biodisk, Solna, İsveç) ile tigesiklin minimal inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri araştırılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya; 14 metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), 24 metisiline duyarlı Staphylococcus aureus (MSSA), 96 genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten E.coli, 25 genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten K.pneumoniae , 25 E. feacalis, 20 Acinetobacter baumanii olmak üzere toplam 204 suş alınmıştır. Acinetobacter baumanii suşlarının tigesiklin duyarlılığı %85, GSBL üreten E.coli suşlarının %97.9, GSBL üreten K. pneumoniae suşlarının %92, S.aureus ve Enterokok suşlarının ise %100 bulunmuştur.

Sonuç: Tigesiklin klinik çalışmalarda komplike deri, yumuşak doku infeksiyonları ve intraabdominal infeksiyonlarda standart tedaviler kadar etkili bulunmuştur. MRSA, Enterobacteriaceae türleri, GSBL üreten Gram negatifler ve çoklu ilaç direnci olan mikroorganizmalar ve dirençli Gram pozitif kokların etken olabileceği polimikrobiyal infeksiyonlarda tercih edilebilecek bir antibiyotiktir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Tigesiklin; geniş spektrumlu yeni bir antibakteriyel ilaç sınıfı olan glisiklinlerin ilk üyesi olup tetrasiklin direncini aşmak için özel olarak geliştirilmiştir. Yapısal olarak minosiklinin semisentetik bir analoğudur1,2,3. Fakat ribozomlara minosikline oranla beş kat daha güçlü bağlanır. Bakterilerde tetrasiklin direncinden sorumlu iki farklı genetik mekanizmaya karşı dirençli olması en önemli özelliğidir.

  Tigesiklin; bakterilerde protein sentezini ribozom düzeyinde inhibe ederek 30 S ribozomal alt ünitesine bağlanır ve aminoacyl tRNA’ nın hedefine girişini engelleyerek etkisini gösterir4. Böylece protein sentezi engellenir ve bakteriyel üreme durur5.

  Tigesiklin aerop Gram pozitif, Gram negatif, anaerop ve atipik bakterilere karşı etkinlik gösterir. Metisillin dirençli S. aureus (MRSA), penisiline dirençli Streptococcus pneumoniae, vankomisine dirençli Enterokoklar, genişlemiş spektrumlu beta laktamaz üreten Escherichia coli ve Kebsiella pneumoniae gibi çoğul dirençli bakteriler tigesiklinin etki spektrumu içindedir6. Tigesiklin; Enterokoklar, Stafilokoklar, E.coli ve K. pneumoniae’ye karşı bakteriyostatik; S. pneumoniae’ye ise bakteriyostatik ve bakterisidal etki gösterir7. Anti-pseudomonal aktivitesi çok az olup Proteus türlerine ise orta derecede etkilidir.

  Bu çalışmamızda; hastanemiz İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında çeşitli klinik örneklerden izole edilen Gram pozitif ve Gram negatif bakterilerde tigesiklin duyarlılığını saptayarak diğer antibiyotiklerle karşılaştırdık.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Hastanemize 1 Aralık 2008-1 Eylül 2010 tarihleri arasında poliklinikten başvuran veya yatarak tedavi gören hastaların çeşitli klinik örneklerinden (kan, idrar, yara, balgam, solunum kantitatif) izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde tigesiklin duyarlılığı araştırılmıştır. Konvansiyonel yöntemler ve otomatize Vitek 2 sistemi (BioMerieux, Fransa) ile identifikasyon yapılmıştır. Taze bakteri kültürlerinden üretici firma önerileri doğrultusunda steril fizyolojik tuzlu su içerisinde 0.5 McFarland bulanıklığında süspansiyon hazırlanarak Mueller Hinton agar (Oxoid) yüzeyine yayılıp E-test stripleri yerleştirilmiştir (AB Biodisk, Solna, İsveç). Plaklar, 37°C’de 24 saat inkübe edilip tigesiklin minimal inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri araştırılmıştır. Food and Drug Administration (FDA) tarafından 2005 yılında sadece Enterobactericeae için tigesiklin MİK değerleri belirlenmiştir. Enterobacteriaceae için ≤2 µg/ml , Enterococcus spp için ≤0.25 µg/ml, S.aureus için ≤0.50 µg/ml , Acinetobacter spp. için ≤2 µg/ml duyarlı kabul edilmiştir. Tigesiklin (TYG) duyarlılığı ile karşılaştırmak için Gram pozitif bakterilerde eritromisin (E), klindamisin (CC), gentamisin (GN), levofloksasin (LEV), trimetoprim-sülfometaksazol (SXT), vankomisin (VAN), teikoplanin (TEC) ve linezolid (LIN) duyarlılıkları Kirby-Bauer disk diffüzyon yöntemi ile araştırılmıştır. Gram negatif bakterilerde ise SXT, siprofloksasin (CIP), sefaperazon-sulbaktam (SCF), piperasilin-tazobaktam (TZP) , amikasin (AK), imipenem (IMP), meropenem (MEM) antibiyotik duyarlılıkları incelenmiştir. Kalite kontrol suşu olarak S.aureus ATCC 25923 ve E.coli ATCC 25922 kullanılmıştır.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Kullanılan çalışmamıza hastanemiz Pediatri, Yoğun Bakım Ünitesi, Üroloji, Dahiliye, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Yenidoğan Ünitesi ve diğer birimlerden gönderilen çeşitli klinik materyallerden üreyen izolatlar alınmıştır (Tablo 1, 2). Çalışmaya 14 MRSA, 24 metisiline duyarlı Staphylococcus aureus (MSSA), 96 genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten Eschericiae coli (E.coli), 25 genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) üreten K. pneumoniae, 25 E. feacalis, 20 A.baumanii suşları olmak üzere toplam 204 suş alınmıştır. A. baumanii’nin tigesikline duyarlılığı % 85, GSBL üreten E.coli suşlarının %97.9, GSBL üreten K. pneumoniae suşlarının %92, S.aureus ve Enterokok suşların ise %100 olarak bulunmuştur. Enterobacteriaceae için MİK değerleri 0.19-2 µg/ml, S.aureus için MİK değerleri 0.064-0.25 µg/ml, Enterokoklar için MİK değerleri 0.064-0.25 µg/ml, A. baumanii için 0.19-8 µg/ml arasında saptanmıştır. Çalışmaya alınan izolatların sayıları (n) ve antimikrobial duyarlılıkları Tablo 3’te belirtilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: İzole edilen örneklerin materyale göre dağılımı


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Örneklerin kliniklere göre dağılımı


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: İzolatların tigesiklin ve diğer antibiyotiklere duyarlılığı

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Antibiyotik direnci dünya genelinde bir sorun olup artan oranlarda morbidite, mortalite ve sağlık giderlerine neden olmaktadır. Dirençli bakterilerle oluşan infeksiyonlar; klinik, mikrobiyolojik ve ekonomik olarak sorunlara yol açmaktadır8. Bu ciddi infeksiyonların tedavisinde yeni antimikrobial ajanlara gereksinim vardır. Acinetobacter baumanii, MRSA, Klebsiella pneumoniae gibi birçok dirençli mikroorganizmaya etkili olduğu gösterilmiş olan tigesiklin yeni tedavi alternatiflerinden biridir9,10. Tigesiklin, ilk olarak 15 Haziran 2005 tarihinde ABD’de FDA onayı almıştır. Bu ilaç; komplike deri, yumuşak doku infeksiyonları ve intraabdominal infeksiyonlarda standart tedaviler kadar etkili bulunmuştur. İdrarla atılımı düşük olduğu için üriner sistem infeksiyonlarının tedavisinde ise kullanılması önerilmemektedir11.

  Kuşçu ve ark.12, yaptıkları çalışmada; Dahiliye ve Cerrahi Yoğun Bakım birimlerinden izole ettikleri 121 adet A. baumanii izolatının tigesiklin duyarlılığını incelemiştir. İzolatlar derin trakeal aspirat, idrar, yara yeri, kan, beyin omurilik sıvısı, periton sıvısı ve kateter ucu örneklerinden soyutlanmıştır. İzolatların; 96’sı (%79) tigesikline duyarlı, 19’u (%16) orta derecede duyarlı, altısı (%5) ise dirençli bulunmuştur.

  Bir diğer çalışmada; Ünlü ve ark.13, 2005-2007 yıllarında klinik örneklerden soyutlanan 100 E.coli ve 100 K.pneumoniae izolatının tigesiklin duyarlılığını araştırmış; tüm E.coli ve K.pneumoniae suşlarını tigesikline duyarlı saptamışlardır.

  Zer ve ark.14, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Cerrahi ve Dahili Yoğun Bakım Ünitesinde yatmakta olan hastalardan izole edilen A.baumannii kökenlerinin tigesiklin duyarlılığını incelemişlerdir. Çalışmada incelenen 62 izolattan 50’si (%80.64) duyarlı, sekizi (%12.90) orta derecede duyarlı ve dördü de (%6.45) dirençli olarak saptanmıştır.

  Manoharan ve ark.15, Hindistan’daki yedi merkezden 2005-2007 yılları arasında izole ettikleri 727 izolatın (Escherichia coli (166), Staphylococcus aureus (125), Klebsiella spp (120), Streptococcus pneumoniae (102), Enterococcus spp. (100), Pseudomonas aeruginosa (50), Acinetobacter spp. (50) ve Enterobacter spp.14) tigesiklin ve diğer antimikrobial ajanlara duyarlılığını araştırmışlardır. Çalışmaya kan dolaşım, yumuşak doku, idrar yolu ve solunum yolu infeksiyonlarından soyutlanan suşlar alınmıştır. Tigesiklin; tüm Gram pozitif koklara, Escherichia coli ve Klebsiella spp izolatlarına etkili olup Acinetobacter spp. izolatlarına ise %70.6 duyarlı olarak bildirilmiştir.

  Ersöz ve ark.16, hastane infeksiyon etkeni olduğu bilinen 95 suşun tigesiklin minimum inhibitör konsantrasyonunu (MİK) E-test ile incelemişlerdir. İzolatların soyutlandığı infeksiyonları pnömoni, sepsis, idrar yolu, cerrahi alan, diabetik ayak infeksiyonu ve sinüzit olarak bildirmişlerdir. Çalışmaya alınan MRSA, Klebsiella ve Acinetobacter izolatlarının tigesiklin MİK değerleri beklenenin üstünde tespit edilmiştir.

  Lu ve ark.17, 622 GSBL pozitif Gram negatif izolatın tigesiklin duyarlılığını araştırmışlardır. Tigesiklin duyarlılığı; E. coli’de %99.6, K. pneumoniae’da %98.5, Proteus mirabilis’te %73.3 ve K. oxytoca’da % 100 olarak bildirilmiştir.

  Gales ve ark.’nın18, yaptığı bir diğer çalışmada ise 1326 Gram pozitif izolat (505 S. aureus, 269 S. pneumoniae, 227 Koagülaz Negatif Staphylococcus, 129 H. influenzae, 80 Enterococcus spp., 54 M. catarhalis, 28 beta hemolitik streptococci, 26 viridans grup streptococci) ve sekiz N. meningitidis çalışmaya alınmış ve izolatlar tigesikline duyarlı olarak bildirilmiştir.

  Bizim çalışmamızda ise toplam 204 izolat incelenmiştir. Tigesiklin duyarlılığı Acinetobacter baumannii’ de %85, GSBL pozitif E.coli’ de %97.9, GSBL pozitif K. pneumoniae’ de % 92, S.aureus ve Enterokok izolatlarında ise % 100 olarak bulunmuştur. İncelenen örneklerin 127 tanesi idrar, 37’si kan, 27’si yara, dördü balgam ve dokuz tanesi solunum yolu örneğidir. Bu sonuçlar; tartışmada belirtilen yazarların sonuçları ile benzer olup yine tigesiklin MİK değerlerimiz de FDA kriterleri ile örtüşmektedir; ancak A.baumanii izolatları için beklenenden daha yüksek MİK değerleri bulunmuştur.

  Preklinik çalışmaların sonuçlarına göre, tigesiklin ciddi infeksiyon nedeniyle hastanede yatan hastaların intravenöz tedavisi için uygun bir antibiyotiktir19.

  Komplike deri, yumuşak doku ve intraabdominal infeksiyonlarda standart tedaviler kadar etkili olan tigesiklin; MRSA, Enterobacteriaceae türleri, GSBL üreten Gram negatifler ve çoklu ilaç direnci olan Acinetobacter türleri ve dirençli Gram pozitif kokların etken olabileceği polimikrobiyal infeksiyonlarda tercih edilebilecek bir antibiyotiktir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Bradford PA. Tigecycline: A first in class tygecycline. Clin Microbiol Newsletter 2004; 26: 163-168.

  2) Garrison MW, Neumiller JJ, Seter SM. Tigecycline: An investigational glycylcycline antimicrobial with activity against resistant gram-positive organisms, Clin Therapeutics 2005; 27: 12-22.

  3) Noskin GA. Tigecycline. A new glycylcycline for treatment of serous infections, Clin Infect Dis 2005; 41: 303-314.

  4) Bauer G, Berens C, Projan SJ, Hillen W. Comparison of tetracycline and tigecycline binding to ribosomes mapped by dimethylsulphate and drug-directed FE2+ cleavage of 16S rRNA, J Antimicrob Chemother 2004; 53: 592-599.

  5) Bergeron J, Ammirati M, Danley D et al. Glycylcyclines bind to the high affinity tetracycline ribosomal binding site and evade Tet(M)-and Tet(O)-mediated ribosomal protection. Antimicrob Agents Chemother 1996; 40: 2226-2228.

  6) Rose WE, Rybak MJ. Tigecycline: first of a new class of antimicrobial agents. Pharmacotherapy 2006; 26: 1099-1110.

  7) Nathwani D. Tigecycline: clinical evidence and formulary positioning, Int J Antimicrob Agents 2005; 25: 185-192.

  8) Pankey GA. Tigecycline. J Antimicrob Chemother 2005; 56: 470-480.

  9) Biedenbach DJ, Beach ML, Jones RN. In vitro antimicrobial activityof GAR-936tested against antibiotic-resistant Gram-positive blood stream infection isolatesandstrains producing extended-spectrum beta-lactamases.Diagn Microbiol Infect Dis 2001; 40: 173–177.

  10) Arslan U, Işık F, Tuncer İ. Klinik örneklerden soyutlanan Klebsiella pneumoniae suşlarında tigesiklinin in-vitro aktivite-si. ANKEM Derg 2006; 20: 199-201.

  11) Livermore DM. Tigecycline: what is it, and where should it be used? J Antimicrob Chemother 2005; 56: 611-614.

  12) Kuşcu F, Öztürk DB, Tütüncü EE, Uslu M, Gürbüz Y, Gülen G, Şencan İ. Çoğul Antibiyotik Dirençli Acinetobacter baumannii izolatlarında Tigesiklin Duyarlılık Oranlarının E-Test Yöntemiyle Araştırılması. Klimik Dergisi 2009; 22: 48-51.

  13) Ünlü Vardar G, Ünlü M, Yağmuroğlu A, Yıldırım D. Klinik örneklerden soyutlanan Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarına tigesiklin etkinliği. ANKEM Derg 2009; 23: 22-25.

  14) Zer Y, Akın F, Özgür E, Namıduru M. Acinetobacter baumannii suşlarında tigesiklin etkinliğinin araştırılması. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21: 193-196.

  15) Manoharan A, Chatterjee S, Madhan S, Mathai D. Evaluation of tigecycline activity in clinical isolates among Indian medical centers. Indian J Pathol Microbiol 2010; 53: 734-737.

  16) Ersöz G, Akdağ A, Otağ F, Kaya A. Hastane infeksiyonu etkenlerinin tigesiklin duyarlılıkları Klimik 2007 XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Sözlü Sunum-04.

  17) Lu CT, Chuang YC, Sun W et al. Nationwide survelliance in Taiwan of the in-vitro activity of tigecycline against clinical isolates of extended-spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae. Int Antimicrob Agents 2008; 32: 179-183.

  18) Gales AC, Jones RN, Andrade SS et al. In vitro activity of tigecycline, a new glycylcycline, tested against 1,326 clinical bacterial strains isolated from Latin America. Braz J Infect Dis 2005; 9: 348-356.

  19) Bhattacharya M, Parakh A, Narang M. Tigecycline. J Postgrad Med 2009; 55: 65-68.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]