[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 1, Sayfa(lar) 036-039
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Cerrahi Teknik Seçiminin Tonsillektomi Sonrası Kanama Olasılığı Üzerine Etkisi
Zeliha KAPUSUZ1, Öner SAKALLIOĞLU2, Yeşim GÖÇMEN3, Levent SAYDAM1
1Bozok Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye
2Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Elazığ, Türkiye
3Bozok Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye

Amaç: Tonsillektomi hastalarında bipolar koter ve klasik künt diseksiyon kullanımı sonrası, genel anestezi altında kontrolü gereken kanama oranlarını araştırmak.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2008 ve şubat 2010 tarihleri arasında tonsillektomi yapılan 397 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Operasyon sonrasında genel anestezi altında müdahale gerektiren kanamalı olgular tespit edildi. İki farklı yöntemle yapılan tonsillektomi sonrası genel anestezi altında kontrolü gereken kanama oranları karşılaştırıldı. İstatiksel değerlendirme Ki-kare testi kullanılarak yapıldı.

Bulgular: Hastaların 222 (%55,9)'si erkek, 175 (%44,1)'i kadındı. Vakaların 59 (%14,8)'u 16 yaş üzerinde, 338 (85,2)'i 16 yaş altında idi. Yüzseksensekiz (%47,3) hastaya bipolar koter, 209 (%52,7) hastaya da künt diseksiyonla tonsillektomi yapıldı. Bipolar koterle tonsillektomi yapılan hastaların birinde (% 0,5) operasyon sonrası genel anestezi altında kanama kontrolüne gerek duyuldu. Klasik künt diseksiyonla tonsillektomi yapılan 7 (%3,3) hastada genel anestezi altında kanamaya müdahale yapıldı. Bu hastalardan dördünde (%50) postoperatif ilk gün de, diğer 4 (%50) hasta ise 7-14 günler arasında kanama ile karşılaşılmıştı. Genel anestezi altında müdahale edilen hastaların hepside 16 yaş altındaydı. İstatistiksel olarak bipolar koter ile künt diseksiyonla yapılan tonsillektomi sonrası genel anestezi altında kanamaya müdahale oranları arası anlamlı bir fark bulunamadı.

Sonuç: Çalışmamızda tonsillektomi sonrası genel anestezi altında müdahale açısından klasik künt diseksiyonla bipolar koterle diseksiyon arasında bir fark izlenmemiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]