[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 3, Sayfa(lar) 155-158
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ani İşitme Kaybında İnternal Akustik Kanal Çapı
Hayrettin Cengiz ALPAY1, Hanifi YILDIRIM2, Irfan KAYGUSUZ1, Turgut KARLIDAG1, Erol KELES1, Israfil ORHAN3, Sinasi YALCIN1
1Firat University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Elazig, Türkiye
2Firat University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Elazig, Türkiye
3Istanbul Medipol University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Istanbul, Türkiye

Amaç: İdyopatik ani işitme kaybıyla internal akustik kanal çapı arasındaki ilişkinin ortaya konulması.

Gereç ve Yöntem: Wilson kriterlerine uygun olarak üç gün içerisinde oluşmuş, birbirini izleyen üç frekansta 30 dB işitme kaybı idiyopatik ani işitme kaybı olarak değerlendirildi. Hastaların internal akustik kanal çapları temporal bilgisayarlı tomografi yardımıyla internal akustik kanalın üç boyutlu görüntüsü elde edilerek ölçüldü.

Bulgular: Çalışmaya alınan 15 hastanın yedisi erkek sekizi kadındı. Yaş aralığı 17 ile 59 arasında değişmekte olup ortalama yaş 39,6 idi. Onbeş hastanın altısında sağ, dokuzunda sol kulak tutulmuştu. Hastaların işitme kaybı olan kulaklarıyla sağlam kulaklarının karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). Ancak kontrol grubuyla karşılaştırıldığında etkilenen kulakta istatistiksel olarak anlamlı darlık tespit edildi (p<0.05).

Sonuç: Bulgularımız kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, idiyopatik ani işitme kaybı gelişen hastalarda internal akustik kanal çapının nispeten daha dar olduğunu ve bunun bir risk faktörü olabileceğini düşündürmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]