[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-045
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Klinik Varikoseli Olan Sekonder İnfertil Erkek Hastalarda Mikrocerrahi İnguinal Varikoselektominin Etkinliği
Namık BADUR1, Ahmet KARAKEÇİ2
1Bingöl Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Bingöl, Türkiye
2Harput Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Elazığ, Türkiye

Amaç: Varikosel tedavisinde uygulanan Mikrocerrahi İnguinal Varikoselektomi'nin sekonder infertil hastalardaki etkinliğini araştırmak.

Gereç ve Yöntem: Androloji polikliniğine infertilite nedeni ile başvuran ve klinik varikosel tanısıyla Mikrocerrahi İnguinal Varikoselektomi operas-yonu yapılan 60 primer infertil ve 30 sekonder infertil hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşları, infertilite süreleri, varikosel dereceleri (grade), operasyon öncesi ve operasyon sonrası semen parametreleri ve gebelik oranları değerlendirildi.

Bulgular: Operasyon öncesinde ve operasyon sonrasında semen parametreleri açısından her iki grup arasında anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0,05). Primer infertilite grubunda operasyon sonrası, operasyon öncesine göre sperm motilitesinin ve total motil sperm sayısının, sekonder infertil grupta ise sperm sayısının, sperm motilitesinin ve total motil sperm sayısının anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edildi (p<0,05). Sekonder infertilite grubunda gebelik oranının, primer infertilite grubuna göre anlamlı olmamakla birlikte daha yüksek olduğu saptandı.

Sonuç: İnfertilite tedavisinde etkin bir yöntem olan Mikrocerrahi İnguinal Varikoselektomi sekonder infertil hastalarda da gerek semen parametrelerinde düzelme gerekse gebelik oranlarındaki artış bakımından etkin bir tedavi yöntemidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]