[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2014, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 049-052
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Basit Akciğer Kistine Bağlı Non-İmmün Hidrops Fetalis Olgusu
Levent KORKMAZ1, Hülya AKGÜN2, Osman BAŞTUĞ1, Hülya HALİS1, Mehmet Adnan ÖZTÜRK1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Yeni Doğan Bölümü, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Erciyes Tıp Fakültesi, Patoloji Bölümü, Kayseri, Türkiye

Non-immun hidrops fetalis (NİHF), annede fetal eritrositlere karşı dolaşan antikorların olmadığı ve en az iki fetal kompartmanda anormal sıvı toplanmasının olduğu ciddi fetal durumdur. NİHF etiyolojisinde kromozom anomalileri, kardiak yapısal malformasyonlar, aritmiler, fetal anemi ve TORCH infeksiyonlarının sık görüldüğü mortalitesi yüksek bir tablodur. NİHF insidansı her ne kadar bazı serilerde hamilelikte yaklaşık 1/200 kadar yüksek olsa da doğumdaki insidansı yaklaşık olarak 1:2500-1:3500'dir. NİHF'de prognoz, çeşitli serilerde %50-90'a kadar olan perinatal mortalite oranlarıyla halen kötüdür. Biz bu olguda, basit akciğer kistine bağlı NİHF'de erken intrauterin müdehaleye dikkat çekmek ve prognostik faktörlerin tekrar gözden geçirilmesinin gerekliliğini vurgulamak istedik.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]